Št.:36

Exploring undergraduate nursing students’ knowledge, attitudes and beliefs of research and evidence-based practice

Razpisodajalec : ESS, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Številka / oznaka projekta : Št. pogodbe: 3330-13-500296, št. projekta: OP RCV-VS-12-29

Trajanje projekta: 2013-2014

Nosilec projekta: FZJ

Partnerji projekta: Univerza Greenech

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Projektne aktivnosti

 Na pomen raziskovanja v zdravstveni negi so opozorili leta 1972 v Briggsovem poročilu (DOHSS 1972), kjer so kot priporočilo zapisali, da naj zdravstvena nega postane stroka, ki temelji na raziskovanju. Kljub temu študenti še danes ne razumejo pomena tovrstnega raziskovanja, čeprav je bilo v raziskavah dokazan pozitiven vpliv raziskovanja na znanje in odnos študentov.

Raziskava, ki poteka v sodelovanju z Univerzo Greenwich, bo obravnavala znanje, odnose in prepričanja šudentov zdravstvene nege glede raziskovanja in na dokazih podprte prakse. Namen raziskave je ugotoviti in razumeti pogled študentov zdravstvene nege do na dokazih podprte prakse ter pokazati, kako se ta odnos spreminja skozi triletni program. V okviru raziskave bo opravljen pregled literature o vključenosti študentov zdravstvene nege v raziskovanje in kako ta vpliva na njihovo razumevanje. Empirični del bo potekal v obliki treh fokusnih skupin, v katere bodo vklkjučeni študentih vseh treh letnikov rednega študija programa prve stopnje Zdravstvena nega. Eden od ciljev raziskave je tudi identifikacija inovativnih in novih raziskovalnih metod poučevanja študentov zdravstvene nege na prvi stopnji izobraževanja. Ob koncu raziskave bodo oblikovana priporočila za poučevanje s področja raziskovanja.
 
Raziskava bo izvedena med študenti prvih treh letnikov na prvi stopnji izobraževanja. Empirični del se začne izvajati 9. 12. 2013, pri izvedbi fokusnih skupin bo sodelovala dr. Sht. Joanne Brooke.

Sodelujoči:
dr. Joanne Brooke, višji pred.
dr. Paul Street
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
doc. dr. Joca Zurc 

 

Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.