Št.:40

Erasmus + - Interprofessional experiential learning (IPE) solutions: equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring (Palliare)

Več o projektu

Razpisodajalec : EU, Erasmus +

Številka / oznaka projekta : 2014-1-UK01-KA203-001819

Trajanje projekta: 2014 - 2016

Nosilec projekta: University of the West of Scotland, UK

Partnerji projekta: Linnaeus University, Švedska; Fakulteta za zdravstvo, Jesenice, Slovenija; Turku University of Applied Sciences Ltd TUAS, Finska; Escola Superior de Enfermagem do Porto, Portugalska; University of Alicante, Španija; Univerzita Karlova v Praze, Češka

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Simona Hvalič Touzery

Kratek opis projekta

Cilji

Cilj projekta: Medstrokovno razumevanje najboljših praks za nego in oskrbo oseb z napredovano demenco in družinsko oskrbo v terminalni fazi paliativnega zdravljenja (ang. extended palliative care stage of the illness), in razumevanje doprinosa strokovnjakov iz različnih strok, k doseganju najboljših praks.

Projektne aktivnosti
Namen projekta: Razviti medpodročno učno platformo izkustvenega učenja. Model izkustvenega učenja bo prek virtualne mobilnosti omogočal dostop do informacij o najboljših evropskih praksah in z novim znanjem opolnomočil vse, ki se ukvarjajo s področjem demence. Ti strokovnjaki bodo lahko na podlagi novih znanj uvajali izboljšave pri negi in oskrbi oseb z napredovano demenco ter pri družinski oskrbi. 

Sodelujoči na projektu Palliare 

 

Pričakovani rezultati: 

1) Pregled literature z namenom oblikovanja skupnega razumevanja oskrbe oseb z demenco in družinske oskrbe v terminalni fazi paliativnega zdravljenja oseb z demenco (ang. extended palliative phase of the illness).  Ključne ugotovitve - povzetek

2) Primerjalna analiza aktualnih političnih dokumentov v partnerskih državah, ki zadevajo oskrbo ljudi z demenco v zadnjem obdobju življenja. Ključne ugotovitve - povzetek

3) Izvedba primerjalnih študij primerov v vseh partnerskih institucijah, ki bodo zajele izkušnje oseb z demenco ter njihovih družinskih oskrbovalcev v terminalni fazi demence. Ključne ugotovitve - povzetek

4) Dogovor o evropski definiciji podaljšane paliativne faze oskrbe oseb z demenco (ang. extended palliative phase ofdementia care) in načelih, ki podpirajo najboljšo prakso. 

5) Analiza razlik (ang. gap analysis) o potrebnih znanjih s katerimi bi opolnomočili kvalificirane zaposlene osebe, ki delajo z osebami z demenco (ang. the qualified dementia workforce). Namen je doseči najboljšo prakso z vidika oseb z demenco in podpreti družinske oskrbovalce v paliativnifazi oskrbe osebe z demenco (ang. extended palliative care phase of dementia). Ključne ugotovitve - povzetek

6) Oblikovanje okvirov za doživljajsko učenje (ang. experiential learning) v virtualnem okolju. Ključne ugotovitve - povzetek

7) Oblikovanje spletnega učnega okolja. 

8) Priprava interdisciplinarnih učnih modulov na dodiplomskem in podiplomskem nivoju v več evropskih jezikih. 

9) Priprava priročnikov za uporabnike in priročnikov za koordinatorje (ang. facilitators) v različnih evropskih jezikih. 

10) Ključne deležnike (ang. stakeholders) v vseh partnerskih državah seznaniti z novim virtualnim učnim okoljem (ang. collaborative virtual European Dementia Academy), ki ponuja izkustveno učenje in jih vključiti v spletne delavnice ter v uvodno predstavitev učnega okolja.

 

TWITAJTE z nami na @palliare1

 

Več na UWS PALLIARE PROJECT 

http://dementia.uws.ac.uk/
 Reference projekta

Best Practice Statement

ROKUSEK, Cecilia, PANDYA, Naushira, EGERVARI, Agnes, RUSECKIENE, Rasa, SKELA-SAVIČ, Brigita, WIECZOROWSKA-TOBIS, Katarzyna, HOLMEROVÁ, Iva. Comparison of Alzheimer's and dementia care in the U.S. and Central and Eastern Europe : interprofessional perspectives and best practices : predavanje na AMDA the society for post-acute and long-term care medicine annual conference, March 17-20, 2016 in Orlando, Florida. Orlando, 17. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 1024146222]

RAMŠAK-PAJK, Jožica, HVALIČ TOUZERY, Simona. Experiences in advanced dementia : Slovenian case study within the international project Palliare. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015, str. 43-55. [COBISS.SI-ID 83044353]

HVALIČ TOUZERY, Simona, MACRAE, Rhoda, WAUGH, Anna, ABREU, Wilson Correia de, PESJAK, Katja. Akreditirani izobraževalni programi s področja demence : primer sedmih evropskih držav = Accredited dementia education : the case of 7 European countries. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient: health and social care of the elderly : book of abstracts : international scientific conference, 12. november 2015, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2015, str. 30. [COBISS.SI-ID 85495809

HVALIČ TOUZERY, Simona, TOLSON, Debbie, MACRAE, Rhoda, WAUGH, Anna, HOLMEROVÁ, Iva, HANSON, Elizabeth, WATCHMAN, Karen. Project Palliare : equipping the qualified dementia workforce to support advanced dementia care and family caring. V: Dementia : putting strategies and research into practice : abstract book. Luxembourg: Alzheimer Europe; Ljubljana: Spominčica - Alzheimer Slovenija, 2015, str. 30. [COBISS.SI-ID 83776769

VUOPIO, Mia, ROUTASALO, Pirkko, MERTA, Anne, MACRAE, Rhoda, SHARP, Barbara, WAUGH, Anna, HOLMEROVÁ, Iva, HVALIČ TOUZERY, Simona, SANDVIDE, Asa, ABREU, Wilson Correia de, LILLO-CRESPO, Manuel, TOLSON, Debbie. Dementia policy review. [S. l.: s. n., 2015]. 25 str. [COBISS.SI-ID 83775489]

HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja. Educational gap analysis of the qualified dementia workforce : na international conference "Best practice in care and support of persons with advanced dementia", 17th of June, 2015 in Prague. Prague, 17. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 83272449]

HVALIČ TOUZERY, Simona, PESJAK, Katja, ABREU, Wilson Correia de, WAUGH, Anna, MACRAE, Rhoda, TOLSON, Debbie, SKELA-SAVIČ, Brigita. Educational gap analysis. Jesenice: Faculty of Health Care, [2015]. 66 str. [COBISS.SI-ID 83776001

LILLO-CRESPO, Manuel, RIQUELME, Jorge, SIERRAS, M. Cristina, CABAÑERO, Maria José, FERRER, Rosario, SÁNCHEZ-SAN SEGUNDO, Miriam, TOLSON, Debbie, MACRAE, Rhoda, HVALIČ TOUZERY, Simona, RAMŠAK-PAJK, Jožica, SKELA-SAVIČ, Brigita, ABREU, Wilson Correia de, SANDVIDE, Asa, HANSON, Elizabeth, HOLMEROVÁ, Iva, ROUTASALO, Pirkko, BROWN, Margaret Barbara, COSTA, A. Rita. Interprofessional experiential learning (IPE) solutions : equipping the qualified dementia workforce to champion evidence informed improvement to advanced dementia care and family caring. [S. l.: University of Alicante. Faculty of Health Sciences, 2015]. 53 str. [COBISS.SI-ID 83775233

RAMŠAK-PAJK, Jožica, HVALIČ TOUZERY, Simona. Experience of advanced dementia : the Slovenian report. Jesenice: Faculty of Health Care, 2015. 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 82064897]

 Več o projektu