Št.:50

ESS: Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih Fakultete za zdravstvo Jesenice

Razpisodajalec : MIZŠ, ESS

Razpis : Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 - 2017

Številka / oznaka projekta : C3330-17-539007

Trajanje projekta: 1.10.2016 - 30.6.2018

Nosilec projekta: FZAB

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Cilji

1. Krepitev mednarodne vpetosti in razvoj mednarodnega doktorskega študija zdravstvenih ved v regiji: Projekt je načrtovan v skladu z dosedanjimi prizadevanji in vizijo  FZAB na področju pedagoškega, razvojnega, raziskovalnega in mednarodnega delovanja. Ena od vizij  FZAB je namreč do leta 2020 postati vodilna fakulteta na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega povezovanja v zdravstveni negi, promociji zdravja, managementu in kakovosti v zdravstvu.  FZAB si je vedno prizadevala za mednarodno vpetost. Sklenjenih ima 24 bilateralnih Erasmus+ sporazumov in 4 medinstitucionalne sporazume.  FZAB je gostila že 93 tujih VSU v okviru pedagoškega procesa ali pa v okviru aktivne udeležbe na znanstvenih in strokovnih dogodkih, izvedenih je bilo 41 izmenjav VSU  FZAB v tujino, 28 izmenjav tujih študentov na  FZAB in 39 izmenjav študentov  FZAB v okviru Erasmus/NFM.  FZAB ima dva mednarodno akreditirana študijska programa (Zdravstvena nega (VS) in Zdravstvena nega (mag./2.l.)) pri nemški agenciji The Accreditation Agency for Study Programs in Health and Social Sciences (AHPGS). S tem je postala prva slovenska fakulteta na področju zdravstvene nege, ki ima ta mednarodni dosežek. Nadaljnje aktivnosti tečejo v akreditaciji mednarodnega doktorskega študija, ki bo namenjen regiji bivše skupne države, ki sodi na področju zdravstvene nege v nerazvito regijo. Zato je kakovosten zagon že akreditiranega doktorskega študija ključnega pomena za akreditacijo le tega v mednarodno obliko, kjer ima pomembno vlogo sodelovanje VSU, ki so predmet tega prijave.  

2. Sklenitev novih mednarodnih sporazumov: V sklopu projekta načrtujemo sklenitev dveh novih medinstitucionalnih sporazumov (Leuven University, University Limeric). 
3. Krepitev mednarodnega raziskovalnega dela:  FZAB od začetka delovanja omogoča VSU in študentom aktivno raziskovalno delo na mednarodnih in domačih raziskovalnih in razvojnih projektih. Na FZAB se bo tako tudi prek izmenjave tujih VSU nadaljevalo plodno mednarodno sodelovanje in mednarodna vpetost  FZAB. Načrtovane so naslednje raziskovalne aktivnosti:
- Priprava načrta implementacije Evropske raziskave RN4CAST za Slovenijo, katere koordinator je dr. Sermeus in je bila izvedena že v več kot 18 EU državah in ima velik pomen za ugotavljanje izidov zdravstvene obravnave in njihovo povezanost s številom in stopnjo izobrazbe medicinskih sester. Pri tem bo sodelovala dr. Palese, ki je sodelovala pri implementaciji raziskave v Italiji. 
- Izvedba raziskave Odnos do starih ljudi in demence v domovih za starejše v Sloveniji, sodelovala bo dr. Kydd, ki je prepoznana strokovnjakinja na področju gerontologije in ima izkušnje z mednarodno razvitimi instrumenti na tem področju.
4. Krepitev znanj za učenje kvalitativnega raziskovanja v zdravstveni negi: kvalitativno raziskovanje je temelj raziskovanja še nepojasnjenih fenomenov v zdravstveni negi. Znanja v Sloveniji na tem področju ni, oziroma je omejeno. Zato bomo v okviru projekta izvedli delavnice za VSU iz  FZAB, ki jih bosta vodili dr. Murphy in dr. Kiger. Cilj je nadgraditi znanja VSU iz  fenomenologije, etnografije in utemeljene teorije. S tem bo dan prispevek k večji usposobljenosti VSU za učenje na prvi, drugi in tretji stopnji študijskih programov na  FZAB. Obe VSU bosta tudi sodelovali pri pripravi visokošolskega učbenika  FZAB na tem področju v obliki usmeritev in primerov dobre prakse.
5. Prenos znanj in primerov dobre prakse gostujočih VSU v širšo strokovno javnost v RS na ravni njihove aktivne udeležbe na mednarodni znanstveni konferenci  FZAB.
6. Krepitev znanj VSU na področju publiciranja: delavnico za VSU bo izvedla dr. Palese, ki je tudi nosilka predmeta na tem področju na novo akreditiranem doktorskem študiju. 
7. Visokošolsko učenje za doseganje mednarodno primerljiv kompetenc diplomantov: Povezovanje z mednarodnimi strokovnjaki in njihova vključitev v pedagoško in raziskovalno delo je temelj za doseganje izobraževalnih ciljev na programu druge stopnje in pri vzpostavitvi tretje stopnje študija. Prav tako je mednarodna povezanost pomembna za program Zdravstvena nega (VS), saj gre za Evropsko reguliran poklic. Vsi udeleženci izobraževalnega procesa in VSU bodo v okviru projekta deležni mednarodne dimenzije izobraževanja. Zato bo naš projekt še dodatno usmerjen ne le na izvedbo predavanj študentom, ampak tudi na širše povezovanje tujih VSU s člani akademskega zbora prek načrtovanja izvedbe doktorskega študija zdravstvenih ved, sodelovanje na mednarodni konferenci ter drugih skupnih raziskovalno-razvojnih aktivnostih (načrtovanje skupnega projekta, znanstvenih člankov ipd).  FZAB se zaveda sodobne družbene dinamike in pomena internacionalizacije znotraj tega. Projekt bo pripomogel k uresničevanju enega od ciljev  FZAB -  v mednarodnem merilu preko skupnih projektov, raziskav, študijskih programov in izmenjave VSU in študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine najbolj kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva. 
 

Projektne aktivnosti

Povezanost z mednarodnim okoljem je ključna za pedagoško, razvojno in raziskovalno delo FZAB, saj tako pridobivamo dragocene mednarodne izkušnje, prenašamo dobre prakse v obe smeri, razvijamo skupne predloge za prijave na razvojne in raziskovalne razpise ter skrbimo za razvoj znanstvene discipline, iz katere izhajajo študijski programi FZAB. Projekt je zastavljen tako, da bodo tuji strokovnjaki v času gostovanja na  FZAB opravili ne le pedagoško delo, ampak se bodo vključili tudi v druge razvojne, raziskovalne ali projektne aktivnosti in s tem pomembno pripomogli k razvoju študijske dejavnosti. Projekt je usmerjen v dve ključni aktivnosti (KA). 

KA1: Izboljševanje pedagoškega dela na študijskih programih Zdravstvena nega (ZN) z vidika prenosa znanj, izkušenj ter novih oblik dela iz držav EU, kjer je ZN razvita znanstvena disciplina: Gostujoči tuji strokovnjaki/visokošolski učitelji (v nadaljevanju: VSU) se bodo vključili v izvedbo študijskega programa ZN (mag./2l.): izr. prof. dr. Murphy »Teorija in praksa ZN«; izr. prof. dr. Palese »Na dokazih podprta praksa v ZN«; izr. prof. dr. Kiger »Edukacijski in mentorski procesi v klinični praksi ZN« in »Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso ZN«; doc. dr. Kydd »Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo«; red. prof. dr. Sermeus »Management v zdravstvu in ZN«. V Sloveniji se soočamo s pomanjkanjem zadostnega števila VSU in raziskovalcev s področja ZN, ki imajo ustrezen znanstveni in pedagoški naziv, zato je za kakovostno izvedbo študija 2. st. ključnega pomena doprinos tujih VSU in raziskovalcev s področja ZN, kar  FZAB izvaja že 9 let. S tem se prenaša in izmenjuje strokovno znanje, izkušnje, nove oblike dela, krepijo se mednarodne kompetence študentov in VSU. To vodi k večji kakovosti delovanja  FZAB in učnih izidov vseh študentov, ne glede na njihovo udeležbo v mobilnosti. Magistrski študenti so bolj suvereni v uporabi tujega strokovnega jezika, širijo krog mednarodnih poznanstev, krepijo multikulturne kompetence, kar jim odpira dodatne možnosti za mednarodno delovanje in mobilnost v tujini. Mednarodno primerljivo znanje in kompetence vodijo h kakovostnejšem delu, večji konkurenčnosti na zaposlitvenem trgu. Mednarodna povezanost je pomembna, saj gre za Evropsko reguliran poklic. Tuji VSU pri izvedbi predmeta sodelujejo tudi z VSU  FZAB, tako se tuje prakse na ustrezen način prenesejo v slovenski kulturni prostor. Mednarodna in nacionalna perspektiva ponujata širši pogled na isto problematiko, kar dodatno obogati pedagoški proces. Sodelovanje tujih VSU bo spodbudilo širjenje novih oblik poučevanja. 

KA2: Mednarodno raziskovalno in razvojno povezovanje ter sklepanje strateških partnerstev na področju raziskovanja in razvoja ZN: V ospredju je krepitev mednarodnih kompetenc VSU in študentov na raziskovalnem in razvojnem področju. Potekale bodo tudi aktivnosti namenjene kontinuiranemu razvoju izobraževanja in krepitvi kakovosti pedagoškega dela, ki je podprto z raziskovanjem.

Raziskovalno sodelovanje: Dr. Palese in dr. Sermeus, člana konzorcija mednarodne raziskave RN4CAST, bosta FZAB pomagala pri implementaciji te raziskave. Dr. Palese, bo na srečanju z VSU FZJ predavala, kako biti uspešen v znanstvenem publiciranju. Dr. Murphy, strokovnjakinja za etnografske in fenomenološke raziskave, bo na  FZAB pomagala pri načrtovanju in izvedbi le-teh na področju promocije zdravja in ZN. Dr. Kydd, strokovnjakinja s področja gerontološke ZN bo sodelovala v raziskavi  FZAB o odnosu do starostnikov v kliničnem okolju. Povezovanje in sodelovanje s strokovnjaki iz tujine za študente in VSU  FZAB pomeni pridobivanje novih znanj, kompetenc ter predstavlja aktivno vpetost v mednarodni strokovni prostor. Večina tujih VSU ter nekateri njihovi magistrski študenti na  FZAB bodo aktivno sodelovali na mednarodni znanstveni konferenci  FZAB, ki promovira medpoklicno in medsektorsko sodelovanje. Konference se udeležujejo tudi VSU slovenskih zdravstvenih in drugih fakultet ter strokovnjaki iz kliničnih okolij in je tako priložnost za vzpostavitev sodelovanja in povezovanja s tujimi strokovnjaki ter izmenjavo znanj in izkušenj. 

Razvojno sodelovanje in sklepanje strateških partnerstev: Dr. Kiger bo sodelovala pri izvedbi 2 predmetov. Ima bogate izkušnje pri vzpostavitvi doktorskega študija. Njeno sodelovanje bo vključevalo vsebinske priprave in vzpostavitev kazalnikov kakovosti za spremljanje in vrednotenje pedagoškega procesa pri implementaciji doktorskega študija Zdravstvene vede, ki ga je  FZAB akreditirala septembra 2016. Izvedli bomo skupno raziskovalno delavnico in kalibracijo domačih in tujih VSU (dr. Sermeus, dr. Palese, dr. Murphy), ki bodo sodelovali v tem doktorskem študiju kot vabljeni VSU. Namen delavnice je tudi prenos dobrih praks med domačimi in tujimi VSU,  vključevanje novih oblik poučevanja (e-izobraževanje, študije primera) ter sklepanje novih strateških partnerstev s tujimi zavodi (sporazuma z University of Leuven, University Limeric).

 


Reference projekta

V letu 2017 sta bila izvedena dva krajša gostovanja tujih učiteljev v celoti. Na FZAB smo v študijskem procesu in na področju priprave doktorskega študija gostili dr. Kiger ter dr. Murphy. Obe sta izvedli predavanja, obe sta bili na delovnih sestankih za doktorski študij, dr. Murphy je bila tudi aktivna udeleženka na 10. mednarodni znanstveni konferenci. Na konferenco je prišel tudi dr. Sermeus, bil je tudi na sestankih za doktorski študij, predavanja pa bo opravil v letu 2018.

Dr. Kiger in dr. Murphy sta pomembno prispevali  k nadgradnji znanja študentov, učiteljev in doprinesli sta k uvajanju doktorskega študija ZN v slovenski prostor. Postavljeni so bili pogoji dolgotrajnejšega sodelovnaja med fakulteto gostiteljico in fakultetami gostujočih profesorjev. Dobre prakse in znanja so bila prenešena in vse to prispeva k doseganju ciljev projekta in trajnostnemu razvoju.
 
V letu 2018 je predavanja pri predmetu Management v zdravstvu in zdravstveni negi za magistrske študente zdravstvene nege. K poslušanju so bli povabljeni tudi magistrski študenti programa Promocija zdravja in doktorski študentje. Sodeloval je tudi pri izvedbi predmeta Magistrski seminar. Udeležil se je posveta o izzivih pri zdravsteno socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco ter aktivno sodeloval na 11. mednarodni znanstveni konferenci. 
 
Tudi dr. Alvisa Palese je aktivno sodelovala na 11. mednarodni konferenci ter izvedla predavanja pri predmetih Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja ter pri predmetu Magistrski seminar. 


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.