Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin skupaj z Vzhodnoevropskim centerom odličnosti medicinskih sester za..." /> Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin skupaj z Vzhodnoevropskim centerom odličnosti medicinskih sester za..." />
Št.:51

Centre of Excellence for nurses in tobacco control

Več o projektu

Razpisodajalec : Bristol-Myers Squibb Foundation

Trajanje projekta: 2017-2018

Nosilec projekta: The Society for Treatment of Tobacco Dependence (STTD) and the International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC)

Partnerji projekta: FZAB in drugi

Odgovorna oseba: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, pred. Prodekanja za izobraževanje

Kratek opis projekta

Cilji

 

 

Splošni cilji projekta so 

(1) Povečanje znanja medicinskih sester in vodstvenih sposobnosti za zdravljenje odvisnosti od tobaka,
(2) prispevek k prizadevanjem za preprečevanje raka
(3) ustvariti možnosti, za vpliv na standarde izobraževanja in prakse zdravstvene nege s pomočjo zagovorništva v srednji in vzhodni Evropi.
 
Projekt bo sestavljen iz različnih aktivnosti, kot so delavnice, spletne e-učenje, javne prireditve. Pomembno je, da se opredeli in podpre medicinske sestre, ki so pripravljene prevzeti vodilne vloge pri pospeševanju nadzora tobaka v regiji. 
 

Projektne aktivnosti

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin skupaj z Vzhodnoevropskim centerom odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom II (EE-COE II) objavlja
DRUGI RAZPIS ZA MINI SUBVENCIJE ZA LETO 2018/2

Jesenice, 25. 9. 2018

SPLOŠNE INFORMACIJE

Odobrena skupna vrednost vseh mini subvencij znaša 2500 USD na državo.
Najmanjše število podeljenih mini subvencij je 5.
Največje število podeljenih mini subvencij je 15.
Program je odprt vsem aktivnim diplomiranim medicinskim sestram, ki zagotavljajo zdravstveno nego bolnikom in so se v preteklosti osebno udeležile vsaj ene od delavnic. Cilj subvencij je zagotoviti podporo tem medicinskim sestram pri razširitvi svojega dela na področju aktivnosti nadzora nad tobakom. 
V drugem razpisu leta 2018 je skupna vrednost razpisa 1000 USD.

 

 I. Upravičenost do mini subvencije

Vsi projekti morajo imeti jasne cilje, ki podpirajo večjo vlogo medicinskih sester v aktivnostih nadzora nad tobakom. Na primer:

Podpora primarnim in sekundarnim preventivnim programom na področju uživanja tobaka (uživanje tobaka/kajenje)
Razširitev kratkih intervencij, ki jih izvajajo nemedicinski zdravstveni poklici (= medicinske sestre)
Projekti, specializirani za izobraževanje in izobraževalne aktivnosti (področje uživanja tobaka/kajenje)
Projekti, osredotočeni na zaposlene v zdravstvu (npr. izvedba kratkega enournega seminarja v domači ustanovi na temo nadzora nad tobakom in zdravljenja s pomočjo kratkih intervencij)
Projekti, osredotočeni na bolnike (npr. organizacija sejma o zdravju, dogodki v skupnosti)
Projekti, osredotočeni na širšo javnost (npr. organizacija sejma o zdravju, dogodki v skupnosti)

 

II. Kako se prijaviti

1. Upravičeni kandidati za mini subvencije so medicinske sestre, zaposlene v javnem ali zasebnem zdravstvu v Sloveniji ki so se osebno udeležile ene od delavnic Vzhodnoevropskega centra odličnosti medicinskih sester za nadzor nad tobakom.

2. Prijavo je treba v predvidenem roku oddati na priloženem obrazcu.

3. Pravilno izpolnjene prijave, pravočasno oddane od 25. 9. 2018 do 25. 10. 2018, bodo vključene v postopek za izbiro prejemnikov subvencij. 

 Prijave je mogoče oddati:

a. V elektronski obliki po e-pošti na center@fzab.si. V zadevo  naslov e-pošte morate napisati "MINI SUBVENCIJA 2018" .
b. Po pošti na spodnji naslov (šteje datum poštnega žiga), pri čemer mora biti kuverta jasno označena z napisom "MINI SUBVENCIJA 2018" 
        NASLOV: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

4. Koordinator razpisa v Sloveniji je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB).

5. Informacije in nasvete glede postopka podeljevanja mini subvencij zagotavlja mag. Saša Mlakar, tel.: 04 5869 368 ali po elektronski pošti na center@fzab.si. Popravki, spremembe ali dopolnila priloge so možni le po dogovoru in so lahko dovoljeni le do končnega roka za oddajo prijave.

6. Prijava za mini subvencijo po zaključku postopka izbire prejemnikov subvencije ne bo vrnjena kandidatom.

 

III. Postopek za oceno prijav

1. FZAB prejme in evidentira prijavo za subvencijo.

2. Evidentiranja prijave ni mogoče razlagati kot obljube za podelitev subvencije.

3. Sredstva se zagotovijo v okviru postopka za podeljevanje subvencij na podlagi ocene evidentirane prijave, odločitve komisije v FZAB in sklenjene pogodbe.

4. Na podlagi rezultatov postopka za podelitev subvencije bo FZAB s kandidatom stopila v stik v roku 4 dni po odločitvi. Uspešni kandidati bodo nato povabljeni, da sklenejo pogodbo za prejem mini subvencije.

5. Vsako prijavo bosta s pomočjo obrazca ocenila vsaj dva neodvisna recenzenta. Če recenzent prepozna kandidata, se bo zaradi zagotavljanja objektivnosti odstranil iz postopka ocene prijave, s čimer bo zagotovil objektivnost. 

Ocene bodo podeljene z uporabo Likertove lestvice glede na to, kako močno se recenzent strinja z izjavo (tj.: Popolnoma se strinjam (5), Strinjam se (4), Niti se strinjam, niti se ne strinjam (3), Se ne strinjam (2), Sploh se ne strinjam (1)). Ocene bodo seštete in izračunano bo povprečje ocen vseh recenzentov. Subvencije bodo podeljen petim ali več najbolje ocenjenim prijavam.

 

IV. Pogodba

1. Po potrditvi zgoraj omenjene mini subvencije EE-COE II, bo FZAB pripravila pogodbo in jo posredovala prejemniku.

2. Dodeljena sredstva se v obdobju najkasneje 20 koledarskih dni po podpisu pogodbe izplačajo z bančnim prenosom z računa ponudnika na bančni račun prejemnika (pod nobenim pogojem ne sme biti osebni račun). Če to ni mogoče, lahko prejemnik izda FZAB račun(e) za povračilo.

 

V. Pravila in pogoji za črpanje sredstev (revizija in finančna poravnava)

1. Prejemnik subvencije je odgovoren za gospodarno rabo sredstev v skladu z nameni, za katere so bila zagotovljena. Sredstva mora porabiti v določenem časovnem okvirju, opredeljenem v prijavi in pogodbi ali pa v 90 dneh po podpisu pogodbe.

2. Končno poročilo vključuje (1) pisno poročilo o projektu (vključno s fotografijami) in (2) finančno poročilo o porabi projekta (tj. opredelitev posameznih virov financiranja, izplačilo sredstev in povzetek potrdil o plačilih (povezanih s stroški), ki so nastala v povezavi z izpeljavo projekta. To poročilo mora biti zagotovljeno v 30 dneh po zaključku projekta, za katerega je bila prejeta mini subvencija.

 

VI. Upravičeni stroški 

Do poplačila iz subvencije so upravičeni:

a) Operativni stroški (izdatki), potrebni za izpeljavo projekta, ki jih je mogoče identificirati in so ustrezno evidentirani v računovodstvu projekta (npr. materiali, stroški tiskanja, hrana in pijača, prostor za srečanja itd.)
b) Naprava za merjenje ogljikovega monoksida

 Do poplačila iz subvencije niso upravičeni:

a) Neopredeljeni stroški (tj. stroški, ki jih ni mogoče dokumentirati ali pa niso ustrezno dokumentirani)
b) Zdravila (npr. Champix, NTN)

 

VII. Časovni okvir programa mini subvencij EE-COE II za leto 2018/II

Mini subvencije je treba ponuditi po vsaj eni delavnici za diplomirane medicinske sestre, ki se izpelje v obdobju trajanja razpisa.

25.  9.  2018 Najava programa subvencij. Začne se obdobje za oddajo prijav.
25. 10. 2018 Zaključek sprejema prijav.
26. 10. 2018 Pregled prijav
30. 10. 2018 Najavljeni so prejemniki subvencij. Stik s prejemniki subvencij. Pripravljene so pogodbe o prejemu subvencij. prenos sredstev je predviden po podpisu pogodb.
  1. 11. 2018 Začne se obdobje izvajanja projektov, ki so prejeli mini subvencije.
31. 12. 2018 Konča se obdobje izvajanja projektov, ki so prejeli mini subvencije.
15.  1. 2019 Rok za oddajo končnega (pisnega in finančnega) poročila  

 

Vljudno vabljeni k oddaji prijav!

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred.
Prodekanja za izobraževanje 

 
 

 

 


PRVI RAZPIS ZA MINI SUBVENCIJE ZA LETO 2018/1

VII. Časovni okvir programa mini subvencij EE-COE II za leto 2018/I

Mini subvencije je treba ponuditi po vsaj eni delavnici za diplomirane medicinske sestre, ki se izpelje v obdobju trajanja razpisa.

  1.7.  2018 Najava programa subvencij. Začne se obdobje za oddajo prijav.
  9. 8. 2018 Zaključek sprejema prijav.
10. 8. 2018 Pregled prijav
17. 8. 2018 Najavljeni so prejemniki subvencij. Stik s prejemniki subvencij. Pripravljene so pogodbe o prejemu subvencij. prenos sredstev je predviden po podpisu pogodb.
20. 8. 2018 Začne se obdobje izvajanja projektov, ki so prejeli mini subvencije.
31. 12. 2018 Konča se obdobje izvajanja projektov, ki so prejeli mini subvencije.
15. 1. 2019 Rok za oddajo končnega (pisnega in finančnega) poročila 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Reference projekta

E-NOVICE:

- EE-COE II - Newsletter vol.1 (February - April 2017)

- EE-COE II - Newsletter vol.2 (May - July)

- EE-COE II - Newsletter vol. 3 (Fall 2017)

Izjava Mednarodnega združenja sester onkološke zdravstvene nege o stališču glede tobaka

EE-COE II - Newsletter vol. 4 (Spring 2018)

- EE-COE II - Newsletter vol. 5 (Summer 2018)

- EE-COE II - Newsletter vol. 6 (Fall 2018)

- EE-COE II - Newsletter vol.7 (Spring 2019)

- EE-COE II - Newsletter vol.8 (Summer 2019)Več o projektu