Št.:59

ARRS raziskovalni CRP projekt: Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Razpisodajalec : ARRS, Ministrstvo za zdravje

Razpis : ARRS: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

Številka / oznaka projekta : V3-1721

Trajanje projekta: 2018-2020

Nosilec projekta: NIJZ

Partnerji projekta: FZAB, Fakulteta za varnostne vede

Odgovorna oseba: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, izr. prof. dr. Mirna Macur

Kratek opis projekta

 V zadnjem času smo priča vse večjemu nasilju nad zaposlenimi v zdravstvu, tudi z najbolj
tragičnimi izidi. Raziskave, kažejo, da je največ nasilja nad zaposlenih v zdravstvu ravno
nad zaposlenimi v zdravstveni negi. Zaposleni v zdravstveni negi so najpogosteje prvi v
stiku s pacientom in hkrati z njim preživijo največ časa.

 

Zdravstveni sistem se torej sooča z vse večjimi varnostnimi tveganji za svoje zaposlene.
Brez njihove varnosti, pozitivnega odnosa in motiviranosti pa ni mogoče izpolnjevati
poslanstva in temeljnih nalog zdravstvene stroke. Med vsemi poklicnimi skupinami v
zdravstvu se pojavljajo različne oblike agresije pacientov, verjetnost , da bo zaposlen
postal žrtev nasilja pa je izjemno visoka. Pogosto je verbalno nasilje, fizično in tudi spolno
nasilje. Posamezne oblike nasilja niso samostojne, ampak so medsebojno povezane in
generirajo ena drugo. Zdravstveni delavci, ki na operativni ravni obvladujejo incidente
nimajo znanj prepoznavanja in obvladovanja agresivnega vedenja, so pa hkrati odgovorni
za varnost pacienta, okolice in sebe. Zato je potrebno ugotoviti dejansko stanje, pojavne
oblike nasilja in vplivne dejavnike ter na podlagi razumevanja sestaviti načrt izboljševanja
samo‐učinkovitosti zdravstvenih delavcev na področju varnosti pred agresivnimi in
nasilnimi napadi pacientov.

Cilji

 Konkretni cilji projekta so:

‐ Natančneje ugotoviti razširjenost nasilja nad zaposlenimi v zdravstvenem varstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje za prepoznavanje nasilnega vedenja in ustrezno ukrepanje;
‐ Pripraviti model funkcionalnega izobraževanja prepoznavanja nasilnega vedenja in ustreznega ukrepanja;
‐ Izvesti pilotni projekt funkcionalnega usposabljanja in pridobiti preliminarne rezultate pilotnega projekta;
‐ Pripraviti predlog ukrepov in rednega izobraževanja zaposlenih na področju obvladovanja nasilja.
Projekt bo sistematično analiziral stanje razširjenosti agresije v zdravstvenem varstvu in
prinesel nova znanja na tem področju, uporabna tako v Sloveniji kot v tujini. Z namenom
celostne obravnave problematike bo uporabljena kvalitativna in kvantitativna
metodologija raziskovanja.

Projektne aktivnosti

Namen projekta je natančneje ugotoviti obseg razširjenosti agresije nad zaposlenimi v
zdravstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje prepoznavanja agresivnega
vedenja ter morebitnih možnih ukrepov. Z namenom zagotoviti zanesljivo in veljavno 
podlago je treba analizirati stanje nevarnosti in narave nasilja med posameznimi
kategorijami zaposlenih ter v posameznih okoljih ‐ različnih javnih zdravstvenih
institucijah. Da bo mogoče potrebe zaposlenih čim bolj uskladiti s predlaganimi
varnostnimi ukrepi, je v končni fazi nujno proučiti tudi stališča in vidike drugih vpletenih
subjektov – stroke in varnostnih organizacij.