Št.:61

Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum

Več o projektu

Razpisodajalec : ERASMUS +, Action KA2

Številka / oznaka projekta : 2018-1-ES01-KA203-050216

Trajanje projekta: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021

Nosilec projekta: Fakulteta za zdravstvo Univerze iz Murcije

Partnerji projekta: Technological Educational Institute of Crete. Greece, Universita Degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Italy University of Ostrava. Czech Republic, University of Warsaw. Poland, Angela Boškin Faculty of Health Care. Slovenia

Odgovorna oseba: red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica

Kratek opis projekta

FZAB je postala partnerica v triletnem mednarodnem projektu z naslovom »Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum (Acronym: EBP e-Toolkit)« Konzorcij EBP e-Toolkit vključuje šest evropskih visokošolskih institucij iz Španije, Italije, Grčije, Češke, Poljske in Slovenije. Nosilka projekta je  Fakulteta za zdravstvo Univerze iz Murcije iz Španije. 
Cilj projekta jespodbuditi in povezati poučevanje in učenje o na dokazih podprti praksi  v izobraževalnih programih fakultet zdravstvene nege v evropskem prostoru.  

Cilji

The general objective of the project is to foster and harmonize the teaching and learning of EBP in the European Nursing curricula and to produce the acquisition of EBP competence earlier in professional life that can be continued for lifelong self-directed learning also among nurse educators and clinical mentors. Specific objectives of the project are to analyze the current situation of EBP in European Nursing Curricula, to agree on a European EBP Competency framework and to develop Guidelines on the recommendations for the teaching and learning EBP to Nursing European Curriculum. Following the recommendations of this preliminary work we plan to develop a joint curricula and a EBP e-Toolkit (including an e-course and OER´s) with a pedagogical strategy for learning and training EBP in nursing oriented to undergraduate nursing students and professional nurses. And, finally we will validate the innovative educational intervention using

EBP e-Toolkit among nursing students and educators (academic and clinical mentors). Nurse curriculum has common contents in order to get professionals with common competences , and EBP is a cross-curricular subject where transnational education offers a positive set of opportunities.

Projektne aktivnosti

Več o projektu (v angleščini):

Evidence-based Practice (EBP) is a problem-solving approach to clinical decision making that integrates the best avaliable scientific evidence with clinical experience and patient’s preferences and values (Sacket et al. 2000).

EBP is an instrument of great utility in making clinical decisions in nursing care, helping to reduce healthcare costs (McGinty and Anderson, 2008) and variability in clinical practice, furthermore to improve the quality of nursing care practice (Parker, 2002) and patient´s health outcomes (Meijers et al., 2006), and to increase the satisfaction of nursing professionals (Maljanian et al., 2002). EBP has been declared as a professional responsibility and central characteristic of the work of nurses by the International Council of Nurses (ICN, 2007). In addition, and of great importance the European Federation of Nurses Associations developed a Competency Framework (CF) based in the European Directive 2013/55/EU, that establishes the minimum educational requirements for nurses responsible of general care. This CF includes as a core competence "to implement scientific findings for Evidence-based Practice" (EFN, 2015). Moreover, the importance of education in EBP is recognised by WHO in his technical guide for Member States: European strategic directions for strengthening nursing and midwifery towards Health 2020 goals (WHO Regional Office for Europe, 2015). 
 
Nevertheless, the incorporation of EBP into clinical nursing has been slow and remains a challenge to the profession. There are multiple barriers for the relatively slow paradigm shift to EBP across the globe, including: (Melnyk, 2006)
(1) inadequate EBP knowledge and skills
(2) lack of value for and misperceptions about EBP
(3) inadequate EBP resources, administrative support and organisational culture
(4) lack of authority to change patient care procedures
(5) insufficient numbers of EBP mentors within both academic and clinical environments
(6) negative attitudes toward research as a result of the manner in which students have been taught this content in their academic programs.
 
Also, available evidence indicates that lack of knowledge, confidence in teaching EBP, information and literacy skills, time, resources, frameworks for curricula and support are all barriers experienced by nurse educators (Stichler, 2011).
Limited resources are available to support EBP in European Nursing Curricula. There is no European framework for Evidence-based Practice Competency, and no Guidelines for EBP competency or pedagogies. This project therefore aims to fill this gap in the Nursing Education across Europe. Consequently, the nursing students and nurse educators (both academic nursing teachers and clinical mentors supervising students in the clinical placement) will be the target groups of this project.  The collaboration between European researchers, experts and leaders in the EBP area will enable us to bring together the best resources, tools and instruments to support a high quality education on EBP. By working collaboratively we will ensure that a wider number of resources, knowledge and experiences in this area of education are shared between countries with different educational systems and educational culture. Likewise, the transnational cooperation will have an impact on modernization and convergence of undergradate nursing education. This EBP e-ToolKit will be culturally adopted and will become available in different languages.


Reference projekta

FZAB in Univerza v Murcii sta podpisali memorandum o sodelovanju na področju z dokazi podprte zdravstvene nege (februar, 2021)

 
Z na dokazih podprta praksa (V nadaljevanju DPP) je pristop h kliničnemu odločanju v zdravstvu, ki temelji na reševanju težav in združuje najboljše dostopne znanstvene dokaze s kliničnimi izkušnjami in željami ter vrednotami pacientov (Sacket idr. 2000).
 
Pomen izobraževanja z na dokazih podprto prakso prepoznava Evropska federacija združenj medicinskih sester, ki je razvila ogrodje kompetenc na podlagi evropske Direktive 2013/55/EU, ki uveljavlja minimalne zahteve usposabljanja za medicinske sestre za splošno zdravstveno nego. To ogrodje kompetenc kot eno od temeljnih kompetenc vključuje »vpeljavo znanstvenih odkritij za DPP« (EFN, 2015).
 
Poleg tega Svetovna zdravstvena organizacija poudarja pomen spodbujanja zaveze z na dokazih podprto prakso pri uvodnem usposabljanju medicinskih sester in babic ter razvoja kompetenc in njihovega ohranjanja s sodelovanjem v vseživljenjskem učenju kot ključnem delu strokovne prakse. To vseživljenjsko učenje ni omejeno le na akademska okolja in ga je mogoče uresničevati tudi z inovativnimi modeli učenja, kot je virtualno izobraževanje.
 
V tem kontekstu se je v okviru projekta EBP e- TOOLKIT  zasnovalo inovativno izobraževalno metodo s skupnim učnim načrtom in spletnim virom z odprtim dostopom, pri čemer je cilj izboljšati kompetenco DPP na področju zdravstvene nege. Prizadevanja financira projekt Erasmus+.
 
Vzdržnost rezultatov projekta je predvidena preko virtualnega evropskega centra za zdravstveno nego za učenje z dokazi podprte prakse. Gre za skupno ogrodje, ki bo nudilo spletno platformo s prosto dostopnimi viri in brezplačnimi gradivi o DPP, organiziranimi v učne module, ki se bodo uporabljali za poučevanje DPP v visokem šolstvu in pri vseživljenjskem učenju poklicnih medicinskih sester.
 
Ključni cilji centra bodo:
 
Zagotavljanje mednarodnega centra za poučevanje in učenje DPP na področju zdravstvene nege
Pospeševanje sodelovanja med učitelji zdravstvene nege po vsej Evropi, ki delujejo na podobnih področjih
Spodbujanje in zagotavljanje podpore študentom zdravstvene nege in medicinskim sestram pri učenju DPP
Zagotavljanje podpore vseživljenjskemu učenju na področju z dokazi podprte prakse v zdravstveni negi
 
Cilji centra so skladni z nacionalnimi in mednarodnimi prednostnimi nalogami na področju izobraževanja v zdravstvu in center bo koristil študentom zdravstvene nege, učiteljem zdravstvene nege, kliničnim mentorjem ter poklicnim medicinskim sestram.
 
S tem strateškim orodjem za poučevanje in učenje na področju zdravstvene nege bodo lahko učitelji načrtovali svoje delo in dosledno poučevali, kar bo pospešilo napredek, poglobilo razumevanje in znanje ter spodbudilo razvoj cele vrste veščin, povezanih z na dokazih podrto prakso. 
 
Vse ustanove, ki sodelujejo pri tem projektu, nameravajo še naprej sodelovati na področju DPP in širitvi rezultatov projekta na vse zainteresirane medicinske sestre in ustanove izven partnerstva, s čimer izražajo svojo zavezo nadaljnjemu sodelovanju na tem področju.  
 
 

 OBJAVE

 

Core Evidence‐Based Practice Competencies and Learning Outcomes for European Nurses: Consensus Statements - Dolezel - - Worldviews on Evidence-Based Nursing - Wiley Online Library

 

 Več o projektu