Št.:63

Po kreativni poti do znanja: Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - Dom Viharnik

Razpisodajalec : Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Razpis : Po Kreativni poti do znanja

Številka / oznaka projekta : 11081-9/2019-5

Trajanje projekta: Do julij 2020

Nosilec projekta: FZAB

Odgovorna oseba: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., Vršilka dolžnosti dekanje

Kratek opis projekta

     

 

Pomemben javno-zdravstveni problem razvitega sveta predstavljajo kronične bolezni, med njimi še posebej demenca. Skoraj vsi zdravstveni delavci so tekom svojega dela do neke mere vključeni v zdravstveno obravnavo starostnika, a kljub temu nimajo zadostnih osnovnih znanj in spretnosti, potrebnih za učinkovito skrb in naraščajoče potrebe starejšega prebivalstva. Kakovost oskrbe starostnikovi pa je neposredno povezana z znanji in odnosom zdravstvenega osebja do njih. 

Naša raziskava med izvajalci zdravstvene nege v domovih za starejše (v nadaljevanju DSO) v Sloveniji je pokazala, da je splošno znanje o starostnikih, staranju in duševnih boleznih v starosti pomanjkljivo (Skela-Savič & Hvalič-Touzery, 2014). Tudi druge raziskave kažejo, da imajo strokovnjaki iz različnih področij (zdravniki, medicinske sestre, delovni terapevti in fizioterapevti) pomanjkljiva znanja za zagotavljanje kakovostne oskrbe osebam z demenco. 
Zato je jedro projekta nadgradnja akademskega znanja o demenci s ciljem prenosa znanja v prakso ter prenos prakse v teorijo. Jedro je prenos znanj, izkušenj in dobrih praks o demenci v DSO in obratno, prepoznavanje potreb DSO ter nadgradnja že obstoječih znanj, izkušenj in dobrih praks. 5 študentov FZAB bo vključenih v delo z osebami z demenco v DSO (Dom Viharnik Kranjska Gora). Znanje o demenci bodo študenti še nadgradili za potrebe projekta pod vodstvom pedagoških mentorjev. Z delom v DSO z osebami z demenco bodo študenti znanje prenesli v prakso pod vodstvom delovnega mentorja. Istočasno bodo pridobili praktične izkušnje o uporabnosti znanja in v nadaljevanju pod vodstvom in s sodelovanjem vseh mentorjev oblikovali konkretne prepoznane potrebne učne vsebine iz področja demence. Še v sklopu projekta bo organizirano izobraževanje na podlagi učnih vsebin za zaposlene v DSO (Dom Viharnik Kranjska Gora) ter za zaposlene FZAB. Oblikovane vsebine bodo prosto dostopne vsem zainteresiranim javnostim in predstavljene na 13. Mednarodni znanstveni konferenci FZAB.

 

Cilji

Kakovost oskrbe starostnikov je neposredno povezana z znanji in odnosom zdravstvenega osebja do njih. S projektom bomo prenesli znanja, izkušnje in dobre prakse iz akademskega okolja v DSO. Z medsebojnim sodelovanjem fakultete in DSO bo to novo znanje prilagojeno in uporabno za slovensko okolje. Cilj projekta je, da teoretično znanje poveže z vsakdanjim delom. Znanje, izkušnje in dobre prakse, ki so že prepoznani iz tujine je potrebno prilagoditi slovenskemu okolju in z informacijami iz vsakdanje prakse v slovenskem delovnem okolju imamo možnost, da oblikujemo učne vsebine, ki bodo uporabne v vsakdanji praksi z osebami z demenco. Pričakovani rezultat so konkretne učne vsebine, ki bodo uporabne tako v praksi kot tudi v akademskem okolju. Projekt bo namreč podal nov vpogled v potrebe DSO in te informacije in iz njih oblikovana znanja bo fakulteta širila v sklopu svojega izobraževalnega programa. Pričakovani rezultati projekta so: 1. gradivo z učnimi vsebinami, 2. dogodek izveden na temo projekta (sodelovanje na 13. Mednarodni znanstveni konferenci), 3. organizirano izobraževanje za DSO in FZAB. Poleg navedenega oz. s pomočjo navedenega je najpomembnejši rezultat projekta izboljšanje osnovnih znanj in spretnosti, potrebnih za učinkovito skrb in naraščajoče potrebe starejšega prebivalstva.

Projektne aktivnosti

Medsebojna izmenjava znanj, izkušenj visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz negospodarstva bo potekala na dva načina. Pedagoška mentorja bosta v partnersko institucijo prenašal znanja, izkušnje in dobre prakse posredno in neposredno. Posredno bo prenos potekal preko študentov, ki bodo veščine pridobljene v okviru 20 urnega izobraževanja na FZAB prenesli v DSO. Prenos znanja bo potekal pod vodstvom delovnega mentorja. Vsebine, ki bodo prenesene v DSO, bosta izbrala pedagoška mentorja v okviru Aktivnosti 1.Pedagoška mentorja in študenti bodo po vsakem obisku delovnega okolja študentov pripravili analizo. 

Neposreden prenos znanja pedagoških mentorjev v delavno okolje bo potekal v okviru izobraževanja, ki bo organizirano za vse zaposlene v DSO in širše v Commet domovih d.o.o. po SLO. Izobraževanje bo potekalo še v sklopu projekta, po zaključku dela študentov v delovnem okolju. Z analizo informacij iz delovnega okolja in na podlagi oblikovanih učnih vsebin bosta pedagoška mentorja pripravila izobraževanje, ki bo namenjeno izvajalcem zdravstvene nege in oskrbe v DSO. Zaposleni bodo tako najprej pridobili nova znanja v praksi, nato bodo ta praktična znanja dopolnili še s teoretičnim znanjem. S prispevkom na konferenci bosta mentorja predstavila oblikovane učne vsebine. Pedagoška mentorja bosta prenašala znanja, izkušnje in dobre prakse zainteresiranim posameznikom iz stroke, kar ravno tako lahko opredelimo kot neposreden prenos vsebin v delovno okolje. 


Reference projekta

Vabilo k sodelovanju v projektu 'Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - Dom Viharnik 

Vabimo študente drugega in tretjega letnika (redni, izredni) ZN ter programa FT in Promocije zdravja k sodelovanju v projektu 'Spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco v domu starejših občanov - Dom Viharnik'.

Študenti bodo v sklopu projekta vključeni v predavanja o demenci s področja gerontologije in fizioterapije. Sodelovali bodo pri delu z osebami z demenco v Domu Viharnik v Kranjski Gori. Pod vodstvom delovnega in pedagoških mentorjev bodo študentje spoznali obstoječo prakso na področjih zdravstvene nege in fizioterapije v kombinaciji s promocijo zdravja. 

Študenti bodo v sklopu projekta poslušali 20 pedagoških ur predavanj za pripravo na delo v kliničnem okolju nato pa izvajali prakso v okviru 4 ur na teden v sklopu treh mesecev. 
Za opravljeno delo bodo izbrani študentje ustrezno nagrajeni. Število mest je omejeno.

Vljudno vas vabimo, da nam pošljete prijavo z izkazanim interesom za sodelovanje do vključno 14. 2. 2020 na naslov  msmodis@fzab.si (Zdravstvena nega in promocija zdravja) ali mzadnikar@fzab.si (fizioterapija). Za več informacij smo vam na voljo na tel. št. 04 5869 368.

 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje

 

              


Projekt se odvija v okviru javnega razpisa 'Po kreativni poti do znanja 2017-2020', Javnega štipendijskega , razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS