Št.:68

ARRS temeljni projekt: Digitalna preobrazba zdravstva in socialnega varstva: Sprejemanje in poznavanje tehnologij med pomembnimi profili prihodnosti

Projekt/področje: Temeljni ARRS projekt

Razpisodajalec : ARRS

Številka / oznaka projekta : J5-4578

Trajanje projekta: 1.10. 2022 – 30.9. 2025

Nosilec projekta: Fakulteta za družbene vede

Partnerji projekta: FZAB

Odgovorna oseba: doc. dr. Sanela Pivač

Kratek opis projekta

Cilji

Glavni cilj projekta je sociološka obravnava kompleksnih vprašanj, povezanih s sprejemanjem novih tehnologij, pod skupnim imenom "Welfare Technology" (WT) (tj. teleoskrba, telezdravje in socialna robotika) med zaposlenimi v zdravstvu in socialnem varstvu (DZSV), in bodočimi DZSV (študenti). V projektu bo/bodo: 

razvit socio-tehnični okvir sprejemanja WT, ki bo empirično preverjen. 
raziskana vrzel v znanju o WT in potrebe po novih znanjih s področja WT na ravni formalnega univerzitetnega izobraževanja med DZSV in študenti – bodočimi DZSV. 
razvit merski instrument, ki bo uporabljen v nacionalni anketni raziskavi. 
z uporabo kvalitativnih in kvantitativnih podatkov preverjeni odnosi med izmerjenimi spremenljivkami. 
empirično preverjena veljavnost konceptualnega modela sprejemanja WT. Oblikovane bodo smernice za (1) uvajanje WT v dolgotrajno oskrbo (DO) in (2) uvajanje vsebin o WT v univerzitetne študijske programe. 
 

Projektne aktivnosti

CDI na FDV je nosilec temeljnega raziskovalnega ARRS projekta s področja sprejemanja in poznavanja tehnologij med pomembnimi profili prihodnosti, zaposlenimi na področju zdravstva in socialnega varstva. S 1. oktobrom 2022 se je pričelo z izvajanjem temeljnega projekta Digitalna preobrazba zdravstva in socialnega varstva: Sprejemanje in poznavanje tehnologij med pomembnimi profili prihodnosti (J5-4578), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Projekt bo trajal tri leta.