red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Skela Savič Brigita Email: bskelasavic@fzab.si
Telefon: 05 93 39 581
Govorilne ure: Vsak prvi in tretji torek v mesecu od 12. do 13. ure.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege kot znanstvene discipline
Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi
Management v zdravstvu in zdravstveni negi
Diplomsko deloNosilec predmetov na II. stopnji

Raziskovanje in raziskovalna metodologija
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi
Management v zdravstvu in zdravstveni negi (sonosilka)
Magistrsko delo ZN (sonosilka)
Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja (sonosilka)
Rraziskovalne metode (sonosilka)
Magistrsko delo PZ 
 

Nosilec predmetov na III. stopnji

Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne,  kvalitativne in mešane metode (sonosilka)
Na dokazih podprta praksa in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu (sonosilka)
Znanstveni vidik managementa, kakovosti in varnosti pacientov - izbirni predmet (sonosilka)

 

Kratek življenjepis

Prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica, je visokošolska učiteljica in raziskovalka od ustanovitve fakultete. Bila je vodja projektne skupine za ustanovitev takratne VŠZNJ in v obdobju 2006 do 2017 dekanja fakultete. V času njenega vodenja fakultete je bilo akreditiranih 5 študijskih programov (Zdravstvena nega VS, Fizioterapija VS, Zdravstvena nega mag./2l., Promocija zdravja mag./2l., Doktorski študij Zdravstvene vede) in 2 programa za izpopolnjevanje. Leta 2014 je bilo doseženo preoblikovanje v fakulteto in do konca leta 2017 sklenjenih več kot 20 mednarodnih sporazumov in pridobljenih 60 raziskovalnih in razvojnih projektov, kar je FZAB umestilo kot prepoznano in kakovostno fakulteto v Sloveniji in izven. Dala je pomembni prispevek za ohranitev lika in dela Angele Boškin. Na njen predlog se je fakulteta leta 2016 preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin.  

Na FZAB je nosilka predmetov na področju raziskovalnih metod, na dokazih podprtega dela in managementa v zdravstvu na vseh treh Bolonjskih stopnjah. Habilitirana je na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Je raziskovalka zdravstvenega menedžmenta, dolgožive družbe, promocije zdravja in elementov profesionalizacije zdravstvene nege in drugih zdravstvenih strok. Ima zelo bogat opus znanstvenih objav v mednarodnih in domačih revijah in bogate izkušnje z vodenjem in sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektih. Poleg dela na FZAB je vključena kot gostujoča visokošolska učiteljica v doktorski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru. Mednarodno deluje kot raziskovalka in strokovnjakinja na področju izobraževanja in razvoja zdravstvene nege kot profesije. 

Od 2013 do 2018 je bila glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege. Je članica uredniškega odbora revij Zdravstveno varstvo, Obzornika zdravstvene nege in Nurse Education Today. Za obdobje 2017 do 2021 je izvoljena v Board direktorjev Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN). Od 2015 do 2017 je bila članica Sveta za kakovost in varnost v zdravstvu RS. Od 2016 je članica Nacionalnega odbora za priznanje RS za Poslovno odličnost.

Za svoje prispevek k razvoju zdravstvene nege v Sloveniji je leta 2007 prejela Zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege.  

 

 
 

 

 

 

 

 


Bibliografija/COBISS