20/04/2012

Poglobite strokovno znanje in se udeležite predmeta Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega na magistrskem študiju Zdravstvena nega VŠZNJ

 

Poglobite strokovno znanje in se udeležite predmeta Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega na magistrskem študiju Zdravstvena nega VŠZNJ

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice vas pod okriljem »Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva« (Uradni list RS, št. 45/2011 dne 10. 6. 2011), vabi k udeležbi na predmetu Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega, ki ga bodo izvajali:

• Nosilka predmeta: prof. dr. Joy Merrell, University Swansea
• Gostujoča profesorica: izr. prof. dr. Iva Holmerova, Charles University in Prague
• Soizvajalka predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.

Predmet se bo izvajal v obsegu 30 ur predavanj in 30 ur seminarjev. Vsa predavanja in seminarji bodo sproti prevajani v slovenski jezik. Vsi udeleženci bodo ob uspešni udeležbi na predavanjih in pripravi projektne naloge, ki jo bodo predstavili in zagovarjali v mesecu septembru 2012, pridobili javno veljavno listino o opravljenem izobraževanju in priznanih 10 ECTS. Pridobljene kreditne točke lahko udeleženci uveljavljajo pri priznavanju študijskih obveznostih na magistrskih in specialističnih študijih zdravstvene nege v Republiki Sloveniji
.
 
Izvedba predmeta bo potekala v Študijskem središču VŠZNJ v Ljubljani, Letališka cesta 16, po naslednjem časovnem razporedu:

• 28. 5. – 1. 6. in 11. 6. 2012 (6 dni), od 15:30 do 20:00 ure
• 2 dneva v septembru 2012 (predstavitev projektov), od 15:30 do 20:00 ure

Cena za izvedbo celotnega predmeta znaša 260 EUR
(predavanja, seminarji, gradivo s predavanj, zagovor projektne naloge, potrdilo o pridobljenih ECTS).

Na izobraževanje pri izbirnem predmetu Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega se prijavite tako, da izpolnite priloženo informativno prijavnico in jo pošljete na elektronski naslov referat@vszn-je.si . Prijave zbiramo do zapolnitev prostih mest oziroma najkasneje do 21. 5. 2012.

Vljudno vabljeni k udeležbi na predmetu Primarno zdravstveno varstvo in patronažna zdravstvena nega!

                                                                                                                       D E K A N J A
                                                                                                              doc. dr. Brigita Skela Savič