31/05/2012

Certifikati kakovosti

Pridobili smo certifikata za sistem vodenja Visokošolsko izobraževanje na prvi in drugi bolonjski stopnji, kontinuirano podiplomsko profesionalno izobraževanje ter znanstveno-raziskovalna dejavnost s področja zdravstvene nege in zdravstva / Higher education in the first and second Bologna cycle, continuing postgraduate professional education and scientific-research activity in the field of nursing and health care na področju zahtev standardov ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2008.

 Obveščamo vas, da je Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, dne 17. 5. 2012 s strani SIQ pridobila standarda ISO 9001:2008 in KzP MODEL:2008, kar nas umešča v skupino visokošolskih zavodov, ki imajo urejen in certificiran sistem vodenja kakovosti. Naša prizadevanja na tem projektu so se začela novembra 2010, ko smo imenovali pooblaščenko za kakovost (mag. Barbara Habe Sintič, glavni tajnik) in ustanovili skupino za stalno izboljševanje kakovosti na VŠZNJ, ki jo sestavljajo:
-    mag. Barbara Habe Sintič, glavni tajnik, predsednica,
-    Katja Skinder Savić, pred., članica s pedagoškega področja,
-    Sedina Kalender Smajlović, strok. sod., članica s pedagoškega področja,
-    Simona Jeglič, vodja referata za splošne zadeve, članica z nepedagoškega področja.

Skupina se je redno sestajala in v delovnih skupinah z zaposlenimi na šoli definirala ključne procese, kar je bila osnova za temeljito prenovo že predhodno pripravljenega osnutka Poslovnika kakovosti in izdelavo vse potrebne podporne dokumentacije, navodil in pravil. Delo skupine je usmerjala zunanja svetovalka mag. Tatjana Žagar. Notranji presoji meseca avgusta 2011 je sledil načrt priporočil za izboljšanje in njegovo uresničevanje ter februarja 2012 vodstveni pregled.

Temeljna usmeritev našega dela je bila, da vzpostavljamo sistem, ki nam poleg izpolnjevanja zahtev obeh standardov omogoča transparentnost v vseh dimenzijah delovanja, spremljanje lastnega dela in pravočasnega zaznavanja priložnosti za izboljšave. Sledili smo usmeritvam aktivnega vključevanja in prevzemanja odgovornosti vseh zaposlenih, študentov in kliničnih okolij v delovanju šole in povezovanju s širšim akademskim, raziskovalnim in družbenim okoljem v gorenjski in osrednjeslovenski regiji, Sloveniji in izven. Pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti smo upoštevali tudi Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVŠ11-20) ter Standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru.

Na poti k odličnosti, h kateri stremimo, sta prejeta certifikata pomemben korak na katerega smo ponosni in ga z veseljem delimo z vsemi tistimi, ki spremljajo naše delo.

 


 

doc. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja