25/10/2013

Razpis kandidacijskega postopka za volitve članov Upravnega odbora VŠZNJ

Na podlagi 49. člena Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (UPB2) in 49. člena Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z dne 12. 9. 2013 je dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice sprejela


 

SKLEP
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV
ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve članov Upravnega odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (v nadaljevanju VŠZNJ) za mandatno obdobje od 14. 12. 2013 do 13. 12. 2015, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka.

2. člen

Člane Upravnega odbora VŠZNJ, predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost in predstavnike drugih delavcev VŠZNJ izvolijo delavci VŠZNJ izmed sebe.

S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število članov Upravnega odbora glede na področje predstavništva:
-    Predstavniki ustanovitelja: 0
-    Predstavniki delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost: 1
-    Predstavniki drugih delavcev: 1


3. člen

Kandidate za člana Upravnega odbora VŠZNJ iz vrst zaposlenih lahko predlaga vsak zaposleni v roku 10 dni od objave sklepa o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora VŠZNJ.

Kandidate se predlaga tako, da najmanj trije zaposleni podajo imena kandidata/ov v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člana Upravnega odbora iz vrst zaposlenih«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in oddajo v tajništvu dekanata VŠZNJ.

Rok za vložitev predlogov je 6. 11. 2013 do 16. ure.

4. člen

Volilna komisija prvi delovni dan po preteku roka za podajo predlogov kandidatov za člane Upravnega odbora VŠZNJ preveri (7. 11. 2013), ali so posredovani predlogi pravočasni in kandidati izpolnjujejo pogoje ter pripravi listo kandidatov za volitve članov Upravnega odbora po področju predstavništva ter znotraj tega po abecednem vrstnem redu priimkov.

Volilna komisija pozove predlagatelje kandidatov za člane Upravnega odbora VŠZNJ, ki so vložili nepopolne predloge, da jih v roku treh dni (11. 11. 2013) dopolnijo. Če predlogi niso pravočasno dopolnjeni, jih volilna komisija s sklepom zavrže.

Prepozne predloge volilna komisija s sklepom zavrže.

5. člen

Volilna komisija v roku sedmih dni po zaključku preverjanja predlogov kandidatov za člane Upravnega odbora VŠZNJ (18. 11. 2013) pripravi listo kandidatov, ki so oddali pravočasne in popolne kandidature področju predstavništva in znotraj tega po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov.

Lista kandidatov se zadnji dan preverjanja predlogov objavi na oglasni deski in spletni strani VŠZNJ.

6. člen

Volitve se izvedejo dne 4. 12. 2013 od 16.00 do 17.30 ure v prostorih Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, prostor za zagovor diplom (poleg predavalnice 3).

7. člen

Volitve članov Upravnega odbora VŠZNJ potekajo v skladu s 54. členom Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

Aktivno in pasivno volilno pravico za volitve predstavnika delavcev ki opravljajo visokošolsko dejavnost, imajo samo delavci, ki opravljajo visokošolsko dejavnost.

Aktivno in pasivno volilno pravico za volitve predstavnika drugih delavcev imajo vsi tisti, ki so zaposleni v visokošolskem zavodu, vendar ne opravljajo visokošolske dejavnosti.

8. člen

Za izvedbo volilnih opravil dekan/ja VŠZNJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti VŠZNJ. Imenovani člani volilne komisije so:
Predsednica: Simona Jeglič
Članica: Marta Smodiš
Članica: Suzana Aupič

Volilna komisija deluje v skladu z 49. členom in opravlja dela in naloge v skladu s 52., 53., 54., 55., 56. in 57. členom Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice. 

9. člen

Upravičeni volivci VŠZNJ izvolijo člane Upravnega odbora VŠZNJ za mandatno dobo od 14. 12. 2013 do 13. 12. 2015.

Volilna komisija takoj po izvedbi ugotavljanja izida volitev članov upravnega odbora iz vrst zaposlenih pripravi poročilo in ga posreduje dekanu.
10. člen

Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora VŠZNJ se dne 25. 10. 2013 javno objavi na spletni strani in oglasni deski VŠZNJ.

11. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani VŠZNJ in na oglasni deski.

Ugovor se naslovi na dekana VŠZNJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata VŠZNJ.

Odločitev dekanje je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa. 

                                                                                         izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja

   

Priloge:
- Obrazec: Predlog kandidata/kandidatov za člane Upravnega odbora