26/10/2013

Stalno izboljševanje kakovosti na VŠZNJ

Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji v letih 2012-2015 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3.  »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.
             

Naziv operacije:
Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva


Kot imetniki certifikatov ISO 9001:2008 in Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, 2008, smo odgovorni za izpolnjevanje zahtev za certifikacijo in vzdrževanje certifikatov z uspešnimi letnimi presojami, ki smo jo izvedli tudi v letu 2013. Z rednimi presojami preverjamo, če kot imetniki certifikatov izpolnjujemo zahteve izbranega standarda, kar je bil tudi namen redne letne notranje presoje VŠZNJ v 2013.

Program notranje presoje na VŠZNJ je vključeval presojo procesov vodstvenih delovnih mest kot sistema; dekanje, prodekanje za izobraževanje in procesa dela glavnega tajnika, referata za študijske in študentske zadeve, referata za splošne zadeve, dekanata, knjižnice, centra za vseživljenjsko učenje, izobraževanje, tutorstvo in mentorstvo, procesa mednarodnega sodelovanja ter izvajanje pedagoškega procesa v kliničnem okolju. Zaposleni smo usposobljeni za izvajanje notranjih presoj po zahtevah standarda ISO 9001:2008 in zahtevah modela KzP, 2008. Skozi presojo posameznega procesa, presojevalci oblikujemo priporočila, pri katerih so navedene odgovorne osebe in datum realizacije, s čimer pripomoremo k stalnemu izboljševanju posameznih procesov in celotnega sistema. S tem, ko znotraj institucije kakovosti namenjamo nenehno pozornost, zagotavljamo njeno učinkovitost, ob tem pa razvijamo tudi kulturo, ki vidi v nenehnem izboljševanju kakovosti "način  življenja".

Zagotavljanje kakovosti zavoda prispeva k boljšemu samospoznavanju in samorazumevanju ter služi kot pomoč pri samoregulaciji, nenehnemu izboljševanju in kreiranju nadaljnjega razvoja VŠZNJ. Učinkovitost notranjega zagotavljanja kakovosti je odvisna predvsem od zavzemanja za politiko kakovosti na najvišji vodstveni ravni in od norm in vrednot VSU in VSS, oz. razvite kulture kakovosti med vsemi sodelujočimi v procesu izvajanja pedagoškega programa in podpornih procesov.


Certifikati kakovosti