16/12/2013

Utrinki učne baze - Psihiatrična bolnišnica Begunje

KRATKA PREDSTAVITEV IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI BEGUNJE NA GORENJSKEM


 Sem Lepa Pibernik, diplomirana medicinska sestra, zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje kot mentorica dijakom in pripravnikom (srednja zdravstvena šola Jesenice in srednja zdravstvena šola Ljubljana), rednim in izrednim študentom (Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Zdravstvena fakulteta Ljubljana) ter sem odgovorna za izobraževanja zaposlenih v zdravstveni negi. Že 23 let delam kot medicinska sestra z izredno ranljivo skupino bolnikov in njihovih svojcev. Pred tem sem  10 let delala v Kliničnem centru v Ljubljani na oddelku za dializo.

Psihiatrična bolnišnica Begunje na Gorenjskem pokriva psihiatrične zdravstvene potrebe celotne Gorenjske. Je zanimiva zgradba z dolgo zgodovino, prizadevnimi ljudmi, ki jo oživljajo v sedanjosti in z veliko perspektivo v prihodnosti. V svoji zgodovini je preživela marsikaj burnega in bridkega, predstavlja enega najbogatejših primerov poznorenesančne arhitekture pri nas. Njeno preurejanje v sodobno psihiatrično ustanovo je potekalo s posluhom za dragocene ostaline preteklosti. Poleg zgledne urejenosti prostorov je ena od prednosti te bolnišnice lepo naravno okolje, ki jo obdaja in ki veliko pripomore k dobremu počutju pacientov.


 Danes ima bolnišnica na okoli 8.000 m2 površine skupaj 135 postelj. Je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov. Poleg tega ima pooblastila za izvajanje programa specializacij iz psihiatrije, otroške in mladinske psihiatrije in specializacije iz družinske medicine. Sama ali v povezavi s pristojnimi klinikami in inštituti opravlja tudi raziskovalno dejavnost. Pestra udeležba naštetih gostujočih prinaša v bolnišnico razgibano dinamiko tudi na področju zdravstvene nege. Koristne izkušnje, ki se izmenjujejo med zaposlenimi, pacienti in učečo populacijo vsekakor doprinesejo k dobremu in kakovostnemu delu.

Učni programi s področja zdravstvene nege se odvijajo praktično skozi celo šolsko leto. Počitniško delo poteka tudi v poletnem času v obliki izbirnega kliničnega usposabljanja in z mednarodno izmenjavo študentov v projektu ERASMUS. Skupno dnevno število udeležencev praktičnega pouka (dijaki, študenti in pripravniki) se giblje med 10 in 15. Prvi dan jih sprejmemo z uvodnim sestankom, ki zajema predstavitev naše bolnišnice (njeno zgodovino, strukturo in delovanje ter seznanitev s posameznimi oddelki), naš hišni red in naša pričakovanja glede njihovega strokovnega dela in odnosa do pacientov ter začasnih sodelavcev. Sledi praktično delo na oddelkih pod vodstvom neposrednih mentorjev. Del praktičnega pouka so tudi interna strokovna izobraževanja, ki potekajo v naši bolnišnici, in pokrivajo zlasti naslednja področja:
- obvladovanje bolnišničnih okužb,
- sistem vodenja kakovosti v zdravstvu
- obravnava pacienta s sindromom odvisnosti od alkohola,
- učenje tehnik sproščanja,
- posebni varovalni ukrepi,
- osnove kognitivno vedenjske terapije,
- proces obravnave pacienta v delovni terapiji in
- zaključno srečanje z evalvacijo.


 Pripravila: Lepa Pibernik, dipl.m.s.

Begunje na Gorenjskem
10. 12. 2013