18/12/2013

Razpis kandidacijskega postopka za volitve članov Senata VŠZNJ

Na podlagi 35. člena Statuta Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (UPB2) in 30. člena Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice z dne 12. 9. 2013 dekanja izdaja

 

SKLEP
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV
ČLANOV SENATA VISOKE ŠOLE ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE


1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve člana Senata Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (v nadaljevanju VŠZNJ) za obdobje od dneva izvolitve do 27. 10. 2014, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka.

2. člen

Člana Senata VŠZNJ izvoli Akademski zbor VŠZNJ na predlog kateder VŠZNJ za obdobje, navedeno v 1. členu tega sklepa in je lahko ponovno imenovan.

S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število članov Senata po katedrah:
-    Katedra za zdravstveno nego: 1
-    Katedra za temeljne vede: 0
-    Katedra za družbene vede: 1

3. člen

Katedre VŠZNJ podajo imena kandidata na obrazcu »Predlog kandidata/kandidatov za člane Senata« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člane Senata!«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata VŠZNJ.

Rok za vložitev predlogov je 2. 1. 2014 do 16. ure.

4. člen

Volilna komisija v roku treh dni po preteku roka za podajo predlogov kandidatov za člana Senata preveri (do 5. 1. 2014), ali so posredovani predlogi pravočasni in kandidati izpolnjujejo pogoje ter pripravi listo kandidatov za volitve člana Senata po abecednem vrstnem redu priimkov.

Volilna komisija pozove predlagatelje kandidatov za člane Senata VŠZNJ, ki so vložili nepopolne predloge, da jih v roku treh dni (do 8. 1. 2014) dopolnijo. Če predlogi niso pravočasno dopolnjeni, jih volilna komisija s sklepom zavrže.

Prepozne predloge volilna komisija s sklepom zavrže.

5. člen

Volilna komisija v roku sedmih dni po zaključku preverjanja predlogov kandidatov za člana Senata VŠZNJ (17. 1. 2014) iz prejšnjega člena tega pravilnika pripravi listo kandidatov, ki so oddali pravočasne in popolne kandidature po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov.

Lista kandidatov se zadnji dan preverjanja predlogov objavi na oglasni deski in spletni strani VŠZNJ.

6. člen

V skladu s 35. členom Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice dekan najkasneje v 60 dneh po objavi liste kandidatov za člane Senata VŠZNJ iz 34. člena tega pravilnika skliče sejo Akademskega zbora VŠZNJ.

Seja Akademskega zbora VŠZNJ mora potekati v skladu s 36. členom Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

7. člen

Za izvedbo volilnih opravil Senat VŠZNJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti VŠZNJ. Imenovani člani volilne komisije so:
Predsednica: mag. Barbara Habe Sintič
Članica: Marta Smodiš
Članica: Suzana Aupič

Volilna komisija deluje v skladu s 30. členom in opravlja dela in naloge v skladu z 31., 33., 34., 35., 37., 38. in 39. členom Pravilnika o volitvah organov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

8. člen

Akademski zbor VŠZNJ izvoli člana/e Senata VŠZNJ za mandatno dobo od dneva izvolitve do 27. 10. 2014.

9. člen

Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata VŠZNJ se dne 18. 12. 2013 javno objavi na spletni strani in oglasni deski VŠZNJ.

10. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani VŠZNJ in na oglasni deski.

Ugovor se naslovi na dekanjo VŠZNJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata VŠZNJ.

Odločitev dekanje je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.


 

                                                               izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
DekanjaPriloge:
-    Obrazec: Predlog kandidata/kandidatov za člane Senata