19/06/2014

Volitve članov Senata Fakulteta za zdravstvo Jesenice

 Na podlagi 26. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na 7. redni seji dne 18. 6. 2014 sprejel 

 
 
SKLEP 
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV
ČLANOV SENATA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE

 
 
1. člen
 
S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve članov Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) za mandatno obdobje štirih let, od 9. 7. 2014 do 8. 7. 2018, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 
 
2. člen
 
Člane Senata FZJ izvoli Akademski zbor FZJ na predlog kateder FZJ za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovan/i. 
 
S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število članov Senata po katedrah:
- Katedra za zdravstveno nego: 3
- Katedra za temeljne vede: 2
- Katedra za družbene vede: 2
 
3. člen
 
Katedre FZJ podajo imena kandidatov na obrazcu »Predlog kandidata/kandidatov za člane Senata« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člane Senata!«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata FZJ. 
 
Rok za vložitev predlogov je 30. 6. 2014 do 16. ure
 
4. člen
 
Volilna komisija naslednji dan po preteku roka za podajo predlogov kandidatov za člane Senata preveri (1. 7. 2014), ali so posredovani predlogi pravočasni in kandidati izpolnjujejo pogoje ter pripravi listo kandidatov za volitve članov Senata po abecednem vrstnem redu priimkov.
 
Volilna komisija pozove predlagatelje kandidatov za člane Senata FZJ, ki so vložili nepopolne predloge, da jih v roku treh dni (4. 7. 2014) dopolnijo. Če predlogi niso pravočasno dopolnjeni, jih volilna komisija s sklepom zavrže. 
 
Prepozne predloge volilna komisija s sklepom zavrže. 
 
5. člen
 
Volilna komisija v treh dneh po preverjanju predlogov kandidatov za člane Senata FZJ (7. 7. 2014) iz prejšnjega člena tega sklepa pripravi listo kandidatov, ki so oddali pravočasne in popolne kandidature po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov. 
Lista kandidatov se zadnji dan preverjanja predlogov objavi na oglasni deski in spletni strani.
 
6. člen
 
Dekan najkasneje v 60 dneh po objavi liste kandidatov za člane Senata FZJ skliče sejo Akademskega zbora. 
 
7. člen
 
Volitve članov Senata FZJ se izvedejo na seji Akademskega zbora dne 9. 7. 2014 od 15. do 17. ure v prostorih FZJ.
 
8. člen
 
Za izvedbo volilnih opravil Senat FZJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti FZJ. Imenovani člani volilne komisije so: 
Predsednik: mag. Barbara Habe Sintič
Član: mag. Saša Mlakar
Član: mag. Katja Skinder Savić
 
15. člen
 
Akademski zbor FZJ izvoli člane Senata FZJ za mandatno dobo od 9. 7. 2014 do 8. 7. 2018.
 
16. člen
 
Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata FZJ se dne 19. 6. 2014 javno objavi na spletni strani in oglasni deski FZJ.
 
17. člen
 
Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani FZJ in na oglasni deski.
 
Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.
 
Odločitev dekana je dokončna.
 
Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.
 
 
Senat Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice
 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja

 
 
Priloge: