14/08/2014

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 48. člena odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo 13., 14. in 15. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice in poglavja B Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice, je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na 8. redni seji dne 9. 7. 2014 sprejel


SKLEP
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV
DEKANA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE


1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve dekana Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) za mandatno obdobje štirih let. Izvolitveni postopek mora biti zaključen najkasneje do 27. 12. 2014. Novo izvoljeni dekan nastopi funkcijo z dnem 28. 1. 2015 do 27. 1. 2019.
S tem sklepom se določijo postopkovna pravila kandidacijskega postopka.

V Sklepu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen

Dekana FZJ izvoli Senat FZJ na predlog Akademskega zbora FZJ za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.

Kandidat za dekana FZJ mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 

  • da je habilitiran v naziv visokošolskega učitelja docent, izredni profesor, redni profesor ali ekvivalentni raziskovalni naziv;
  • da je član Akademskega zbora in je zaposlen na FZJ kot visokošolski učitelj;
  • da se je v okviru dodiplomskega študija izobraževal na programih s področja zdravstva;
  • da v okviru svoje profesionalne kariere dokazuje aktivno delo na področju zdravstva, zdravstvene nege, visokega šolstva in raziskovanja;
  • da ima 15 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta vodstvenih izkušenj.


3. člen

Rok za vložitev predlogov kandidatov ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva izdaje sklepa o začetku postopka za izvolitev dekana.

Kandidaturo za dekana lahko vloži visokošolski učitelj, ki je na FZJ zaposlen. Kandidate za dekana FZJ, o katerih bo glasoval Akademski zbor, lahko predlagajo katedre FZJ ali najmanj 5 članov Akademskega zbora s pravico glasovanja.

Predlogi kandidatov za dekana s strani članov Akademskega zbora FZJ s pravico glasovanja in kateder FZJ, se podajo na obrazcu »Predlog kandidata/kandidatov za dekana« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Evidentiranje kandidatov za dekana!«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata FZJ, kjer prejmejo pisno potrdilo o oddaji. V primeru, da je kandidatura oddana po pošti, se šteje za pravočasno, če ima poštni žig najkasneje 12. 9. 2014.

Kandidatura za dekana mora imeti priloženo pisno soglasje kandidata za kandidaturo. K vsakemu predlogu predlagateljev s strani članov Akademskega zbora in kateder FZJ mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, ki je predlagan.

Rok za oddajo kandidatur za dekana s strani visokošolskih učiteljev in rok za oddajo predlogov kandidatur za dekana s strani članov Akademskega zbora in kateder FZJ je od 18. 8. 2014 do 12. 9. 2014.

4. člen

Volilna komisija v roku treh dni po preteku roka za evidentiranje kandidatov za volitve dekana (do 15. 9. 2014) preveri ali so posredovani predlogi kandidatov za dekana popolni, pravočasni in ali evidentirani kandidati izpolnjujejo pogoje ter pripravi listo evidentiranih kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov.
Seznam se 15. 9. 2014 objavi na oglasni deski in na spletni strani FZJ.

5. člen

Evidentirani kandidati, ki se s kandidaturo strinjajo, v roku desetih dni od objave seznama pravočasno evidentiranih kandidatov (do 25. 9. 2014) podajo pisno kandidaturo.

Pisna kandidatura mora vsebovati:

• Pisno soglasje, v kolikor so predlagatelji katedre ali člani Akademskega zbora
• program dela za mandatno obdobje,
• biografijo, v kateri utemelji izpolnjevanje pogojev za dekana FZJ,
• bibliografijo,
• dokazila o izpolnjevanju pogojev (14. člen Statuta FZJ).

Kandidaturo, naslovljeno na volilno komisijo, je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura za dekana« v tajništvo dekanata FZJ, kjer se izda pisno potrdilo o prejeti kandidaturi. V primeru, da je kandidatura oddana po pošti, se šteje za pravočasno, če ima poštni žig najkasneje 25. 9. 2014.

6. člen

Volilna komisija v roku treh dni po poteku roka za podajo kandidatur (do 29. 9. 2014) preveri pravočasnost in popolnost kandidatur.

Volilna komisija pozove kandidate, ki so vložili nepopolne kandidature, da jih v roku treh dni (do vključno 2. 10. 2014) dopolnijo.

Volilna komisija preveri dopolnitve kandidatur (do 3. 10. 2014).

Prepozne kandidature volilna komisija s sklepom zavrže.

7. člen

Volilna komisija v roku sedmih dni po preverjanju dopolnitev kandidatur iz 6. člena tega Sklepa, pripravi listo kandidatov, ki so oddali pravočasne kandidature po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov.

Lista kandidatov se najkasneje do 10. 10. 2014 objavi na oglasni deski in spletni strani FZJ.

8. člen

Volilna komisija hkrati z objavo liste kandidatov pozove Študentski svet FZJ, da v roku 15 dni po objavi seznama predlaganih kandidatov za dekana (do vključno 25. 10. 2014), oblikuje mnenje o vseh kandidatih za dekana in ga posreduje volilni komisiji.

Če študentski svet v predpisanem roku ne posreduje svojega mnenja o posameznem kandidatu za dekana se šteje, da je mnenje Študentskega sveta FZJ pozitivno.

9. člen

Sejo Akademskega zbora, na kateri poteka glasovanje o predlogih kandidatov za dekana, skliče predsednik akademskega zbora najkasneje v dveh mesecih po začetku postopka za izvolitev dekana (od roka za vložitev kandidatur), to je najkasneje do 11. 11. 2014.

Sejo Akademskega zbora, na kateri se izvede glasovanje o kandidatu za dekana, vodi najstarejši visokošolski učitelj, član Akademskega zbora s pravico glasovanja.

Seja Akademskega zbora FZJ mora potekati v skladu s 15., 16. in 17. členom Pravilnika o volitvah organov FZJ.

O predlaganih kandidatih Akademski zbor glasuje na tajnem glasovanju. Na seji mora biti prisotna večina vseh članov Akademskega zbora s pravico glasovanja. Akademski zbor predlaga Senatu tiste kandidate, za katere je glasovala večina navzočih članov Akademskega zbora. Če v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi zadostnega števila glasov, se v drugem krogu glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.

Če nihče od predlaganih kandidatov ne dobi potrebnega števila glasov, se postopek kandidiranja in glasovanja ponovi, pri čemer mora biti nova seja Akademskega zbora sklicana najkasneje v enem mesecu po neuspešnem glasovanju.

10. člen

Najkasneje v roku desetih dni od seje Akademskega zbora FZJ, dotedanji dekan skliče sejo Senata FZJ, na kateri se izvoli in imenuje novega dekana visokošolskega zavoda.

Sejo Senata na kateri se voli Dekana, vodi najstarejši član Senata, ki ni kandidat za Dekana. Na seji mora biti prisotna večina vseh članov Senata.

Na seji Senata FZJ poteka predstavitev in volitev kandidatov v skladu s 19., 20. in 21. členom Pravilnika o volitvah organov FZJ.

11. člen

Senat FZJ imenuje dekana FZJ, če ta prejme večino glasov na seji, na kateri je prisotna večina vseh članov Senata FZJ.

Če med več kandidati nihče od kandidatov ni dobil večine glasov vseh članov Senata prisotnih na seji, se glasovanje ponovi o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če dobi v prvem krogu več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponovi.

Senat FZJ lahko imenovanje dekana zavrne. V tem primeru mora Akademski zbor ponovno izvesti postopek. Če Senat FZJ do izteka mandata dotedanjega dekana ne imenuje dekana FZJ, imenuje Senat FZJ vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev izmed visokošolskih učiteljev, ki so člani Senata.

Mandat dekana traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Novo izvoljeni dekan nastopi svojo funkcijo z dnem prenehanja funkcije prejšnjemu dekanu.

12. člen

Za izvedbo volilnih opravil Senat FZJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti FZJ. Imenovani člani volilne komisije na 8. seji Senata, 9. 7. 2014 so:

Predsednik: mag. Barbara Habe Sintič
Član: mag. Saša Mlakar
Član: mag. Katja Skinder Savić

Volilna komisija deluje in opravlja dela in naloge v skladu Pravilnikom o volitvah organov FZJ.

13. člen

Senat FZJ imenuje dekana FZJ za mandatno dobo od 28. 1. 2015 do 27. 1. 2019.

14. člen

Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev dekana FZJ, volitev in imenovanja za funkcijo dekana FZJ, se dne 18. 8. 2014 javno objavi na spletni strani in oglasni deski FZJ.

15. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave tega sklepa.

Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.

Odločitev dekana je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.


Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja

 

 
PRILOGE: