30/09/2014

Začetek kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 26. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice in 30. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na 10. redni seji dne 29. 9. 2014 sprejel 

 
SKLEP 
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV
ČLANOV SENATA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE

 

1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve članov Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) za mandatno obdobje od 11. 11. 2014 do 8. 7. 2018, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 

2. člen

Člane Senata FZJ iz vrst visokošolskih učiteljev izvoli Akademski zbor FZJ na predlog kateder FZJ za mandatno dobo in so lahko ponovno imenovan/i. 

Član volilne komisije ne sme biti kandidat za člana Senata FZJ.

S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število članov Senata po katedrah:
- Katedra za zdravstveno nego: 1
- Katedra za temeljne vede: 0
- Katedra za družbene vede: 1

3. člen

Kandidate za člane Senata predlagajo Katedre FZJ ali najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni delavci, ki so člani akademskega zbora, v roku 10 dni od objave tega sklepa.

Katedra združuje enega ali več vsebinsko in smiselno združljivih predmetov študijskih programov visokošolskega zavoda. Člani katedre so zaposleni visokošolski učitelji, ki so nosilci posameznega predmeta, zaposleni visokošolski učitelji in strokovni sodelavci – na predmetih katedre, zaposleni znanstveni delavci, vključeni v izvajanje predmetov katedre. Našteti člani katedre so lahko člani več kateder, vendar imajo volilno pravico le v eni katedri, v kateri lahko tudi kandidirajo v primeru volitev za članstvo v Senatu FZJ.

Kandidate se predlaga tako, da katedre podajo imena kandidatov v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člane Senata!«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata FZJ. 

Predlogi morajo vsebovati imena kandidatov, vrsto zaposlitve, predmetno področje in podano soglasje kandidatov h kandidaturi ter ime in priimek predlagatelja.

Rok za vložitev predlogov je 10. 10. 2014 do 16. ure. 

4. člen

Volilna komisija v roku treh dni po poteku roka za podajo predlogov kandidatov (15. 10. 2014) preveri pravočasnost in popolnost predlogov ter izpolnjevanje zahtevanih pogojev za kandidiranje za člana Senata FZJ.

Prepozno prejete predloge predlagateljev volilna komisija s sklepom zavrže.

Predloge predlagateljev za kandidate članov Senata FZJ, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, volilna komisija zavrne.
Predlagatelje, ki so vložili nepopolne predloge kandidatov volilna komisija pozove, da jih v roku treh dni od preverjanja predlogov kandidatov dopolnijo (18. 10. 2014). Če kandidature niso pravočasno dopolnjene, jih volilna komisija s sklepov zavrže.

5. člen

Volilna komisija pripravi v roku sedmih dni od preverjanja predlogov kandidatov za člane Senata FZJ (22. 10. 2014) oblikuje listo kandidatov za volitve članov Senata FZJ.

Na listi morajo biti navedeni kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov in predlagatelji.

Lista kandidatov se naslednji dan (23. 10. 2014) objavi na oglasni deski in spletni strani FZJ.

6. člen

Dekan najkasneje v 60 dneh po objavi liste kandidatov za volitve članov Senata FZJ skliče sejo Akademskega zbora FZJ. 

V primeru, da je postopek volitev članov Senata časovno usklajen z volitvami dekana, se lahko sklic Akademskega zbora FZJ časovno uskladi s sklicem Akademskega zbora za potrebe volitev dekana.

7. člen

Akademski zbor FZJ voli člane Senata FZJ veljavno, če je na seji Akademskega zbora FZJ prisotna večina članov Akademskega zbora FZJ z volilno pravico.

8. člen

Na Akademskem zboru FZJ najprej poteka prestavitev kandidatov za člane Senata FZJ in sicer po abecednem vrstnem redu priimkov na listi uvrščenih kandidatov.

Člane Senata FZJ izvoli Akademski zbor FZJ na tajnih volitvah tako, da so enakopravno zastopana vsa strokovna področja v študijskih programih, ki jih izvaja FZJ.

Volitve članov Senata FZJ se izvedejo na seji Akademskega zbora FZJ dne 11. 11. 2014 v prostorih FZJ.

Volitve članov Senata FZJ potekajo v skladu s Pravilnikom o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice. 

9. člen

Za izvedbo volilnih opravil Senat FZJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti FZJ. Imenovani člani volilne komisije so: 
Predsednik: Simona Jeglič
Član: mag. Saša Mlakar
Član: mag. Katja Skinder Savić

Volilna komisija deluje v skladu s Pravilnikom o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice. 

10. člen

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Senata FZJ se dne 30. 9. 2014 javno objavi na spletni strani in oglasni deski FZJ.

11. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani FZJ in na oglasni deski.

Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.
Odločitev dekana je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.
 
 

Senat Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja
 
 
Priloge: