04/05/2015

V okviru projekta 'Kakovost' smo izvedli dve raziskavi

V okviru projekta »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti VŠZNJ/FZJ za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva« (OP RCV-VS-12-29) smo izvedli dve raziskavi: 
 
 
»Razumevanje profesionalizma v zdravstveni negi«
 
Z raziskavo z naslovom Razumevanje profesionalizma v zdravstveni negi smo proučili razumevanje profesionalizma med diplomiranimi medicinskimi sestrami / diplomiranimi zdravstveniki v slovenskih bolnišnicah. Profesionalizem v zdravstveni negi se razume kot urejeno delovanje strokovnjakov, ki imajo predpisan sistem izobraževanja, iz katerega izhajajo kompetence za opravljanje poklica, strokovnjaki razumejo pomen raziskovanja in razvoja stroke, spremljanje lastnega dela in uporabo dokazov pri uvajanju sprememb v praksi. Cilj nacionalne raziskave je bil proučiti pomen profesionalizma v zdravstveni negi za delo s študenti zdravstvene nege v učnih bazah. V raziskavo so bile vključene dipl. m. s. / dipl. zn., ki imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj. Podatki so bili zbrani na osnovi anketnih vprašalnikov, katere so koordinatorji raziskave v posameznih ustanovah razdelili med vse dipl. m. s. / dipl. zn. Anketni vprašalnik je bil razvit v raziskovalni skupini Fakultete za zdravstvo Jesenice in vsebuje že preizkušene raziskovalne instrumente, kar mu daje veliko raziskovalno težo in možnost mednarodnih primerjav podatkov.  
 
Z analizo stanja profesionalizma v zdravstveni negi se sedaj lahko definirajo področja potrebnih dopolnitev in razvoja podiplomskega kontinuiranega izobraževanja za razvoj in krepitev profesionalizma v zdravstveni negi. Prav tako bodo rezultati raziskave pomembni za vsebinsko prenovo študijskih programov zdravstvene nege na tem področju. 
 
Preliminarni rezultati raziskave bodo predstavljeni na 8. posvetu Moja kariera – Quo Vadis: Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS), ki bo 6. maja 2015. 
Končni rezultati raziskave bodo v celoti predstavljeni na 8. mednarodni znanstveni konferenci z naslovom Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje na Bledu, 11. in 12. junija 2015.
 
 
»Delfi raziskava - Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi 
za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS)«
 
Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) želi v skladu s svojo razvojno vizijo prispevati k poenotenju pristopov na področju izobraževanja v zdravstveni negi v Sloveniji. 
 
V ta namen smo na FZJ pristopili k izdelavi smernic za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu Zdravstvena nega (VS). Pristop razvoja smernic smo podprli z metodo fokusne skupine in metodo Delfi. Tako smo v novembru 2014 izvedli fokusno skupino, ki je obravnavala prvi predlog »Smernic za izobraževanje v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS)«, ki ga je pripravila FZJ. V delovni skupini so bili strokovnjaki s področja zdravstvene nege iz štirih visokošolskih zavodov v Sloveniji. 
 
Na osnovi razprave in poslanih pisnih predlogov dopolnitev s strani kateder za zdravstveno nego, smo s pomočjo metode Delfi izvedli širšo razpravo o dopolnjenem predlogu smernic. V raziskavi so sodelovali vsi visokošolski zavodi s področja zdravstvene nege, Zbornica Zveza in predstavniki Ministrstva za zdravstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter strokovnjaki NAKVIS. Vključeni so bili strokovnjaki iz visokega šolstva in zdravstva ter študenti. 
 
Ugotovitve o smernicah izobraževanja v zdravstveni negi bodo predstavljene na 8. posvetu Moja kariera – Quo Vadis: Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS), ki bo 6. maja 2015.
 


            

Projekt z naslovom »Kontinuiran razvoj sistema kakovosti Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) za doseganje mednarodne odličnosti visokošolskega izobraževanja na področju zdravstva.« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«