25/05/2015

Akreditiran magistrski študij »Promocija zdravja«

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je prejela pozitivni sklep Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu o akreditaciji študijskega programa druge stopnje »Promocija zdravja«.
Program »Promocija zdravja« je prvi tovrstni študijski program v slovenskem prostoru, ki predstavlja pomemben doprinos k javnemu zdravju na področju varovanja in krepitve zdravja prebivalstva, promocije zdravega načina življenja in preprečevanja nastanka in širjenja bolezni. S tem programom se bo Slovenija pridružila razvitim državam, ki tak študij že izvajajo.
Magister/magistrica promocije zdravja je strokovnjak/inja, ki razvije visok nivo znanj, kompetenc in sposobnosti, s katerimi lahko kreira in vodi promocijo zdravja kot samostojno dejavnost ali v povezovanju z drugimi strokovnjaki. V teoriji in praksi bo diplomant poznal področje javnega zdravja, teoretične in praktične pristope pri razvoju promocije zdravja, specifična področja delovanja glede na potrebe v družbi in ciljne skupine v populaciji, svoje delovanje bo znal podpreti z raziskovanjem in z uporabo na dokazih podprtih pristopov. Temeljno poslanstvo diplomanta je, da v okviru sodobne družbe in celostnega pristopa skrbi za ohranjanje in zagotavljanje zdravja pri ljudeh. Delovanje diplomanta bo medsektorsko, potrebe po diplomantih so široke in raznolike:
- sistem zdravstvenega varstva (primarna, sekundarna in terciarna raven);
- sistem socialnega varstva;
- delovne organizacije v zasebnem in javnem sektorju;
- ministrstva, inštituti, direktorati;
- vrtci, osnovne šole, visoko šolstvo;
- zdraviliški turizem;
- nevladne organizacije;
- idr.

Vpis na študijski program se začne s študijskim letom 2015/2016, trenutno je program v postopku vpisa v razvid visokošolskih programom na MIZŠ. Program bodo izvajali priznani domači strokovnjaki na področju javnega zdravja in promocije zdravja. Na naši spletni strani bodo kmalu dostopne vse informacije o študijskem programu in informacije o vpisu.
Prijavni rok bo objavljen na spletni strani FZJ po vpisu programa v razvid, potekal pa bo v eVŠ na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava.

Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja