08/10/2015

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev člana senata Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 27. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na 1. korespondenčni seji dne 6. 10. 2015 sprejel 

SKLEP 

O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA NADOMESTNO IZVOLITEV

ČLANOV SENATA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE

 

1. člen

S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek za nadomestno izvolitev člana Senata Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) za obdobje poteka mandata ostalih članov Senata, ki je do 8. 7. 2018, hkrati pa se določijo postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 

2. člen

Člana Senata FZJ izvoli Akademski zbor FZJ na predlog katedre FZJ za  obdobje do 8. 7. 2018 in je lahko ponovno imenovan.

S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število članov Senata po katedrah:

- Katedra za družbene vede: 1

3. člen

Katedre FZJ podajo imena kandidatov, ki imajo volilno pravico v posamezni katedri, na obrazcu »Predlog kandidata/kandidatov za člane Senata« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidatov za člane Senata!«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata FZJ. 

Rok za vložitev predlogov je 19. 10. 2015 do 16. ure. 

4. člen

Volilna komisija naslednji dan po preteku roka za podajo predlogov kandidatov za člane Senata preveri (20. 10. 2015) ali so posredovani predlogi pravočasni in kandidati izpolnjujejo pogoje ter pripravi listo kandidatov za volitve članov Senata po abecednem vrstnem redu priimkov.

Volilna komisija pozove predlagatelje kandidatov za člane Senata FZJ, ki so vložili nepopolne predloge, da jih v roku treh dni (23. 10. 2015) dopolnijo. Če predlogi niso pravočasno dopolnjeni, jih volilna komisija s sklepom zavrže. 

Prepozne predloge volilna komisija s sklepom zavrže. 

5. člen

Volilna komisija v treh dneh po preverjanju predlogov kandidatov za člane Senata FZJ (26. 10. 2015) iz prejšnjega člena tega sklepa pripravi listo kandidatov, ki so oddali pravočasne in popolne kandidature po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov. 

Lista kandidatov se zadnji dan preverjanja predlogov objavi na oglasni deski in spletni strani FZJ.

6. člen

Dekan najkasneje v 60 dneh po objavi liste kandidatov za člane Senata FZJ skliče sejo Akademskega zbora FZJ. 

7. člen

Nadomestne volitve članov Senata FZJ se izvedejo na seji Akademskega zbora FZJ dne 18. 11. 2015 od 15. do 17. ure v prostorih FZJ.

8. člen

Za izvedbo volilnih opravil Senat FZJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti FZJ. Imenovani člani volilne komisije so: 

Predsednik: mag. Saša Mlakar
Član: Simona Jeglič
Član: mag. Barbara Habe Sintič

9. člen

Akademski zbor FZJ izvoli člana Senata FZJ za mandatno dobo od 18. 11. 2015 do 8. 7. 2018.

10. člen

Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev člana Senata FZJ se dne 8. 10. 2015 javno objavi na spletni strani in oglasni deski FZJ.

11. člen

Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave na spletni strani FZJ in na oglasni deski.

Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.

Odločitev dekana je dokončna.

Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.

 
 
                                                                                   Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice
 
                                                                                           izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
                                                                                                              Dekanja
 
Priloge: