02/11/2015

Začetek kandidacijskega postopka volitev v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 53. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 18. 6. 2014 in 89. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 je dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice dne 2. 11. 2015 sprejela 

 
 
SKLEP 
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE
 
1. člen
 
S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek volitev v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) za mandatno obdobje enega leta za študijsko leto 2015/2016, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 
 
2. člen
 
Volitve v Študentski svet FZJ se izvedejo 25. 11. 2015 v času od 13.30 do 15.30 ure v prostorih FZJ.
 
Študentski svet volijo študenti visokošolskega zavoda in ima pet članov, tako da so v njem predstavniki študentov na študijskih programih prve in druge stopnje.
 
Član Študentskega sveta FZJ je lahko ponovno izvoljen.
 
3. člen
 
Kandidira lahko vsak študent FZJ, ki v razpisanem roku odda kandidaturo in izpolnjuje pogoje.
 
Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
- datum,
- lastnoročni podpis.
 
Rok za oddajo kandidature začne teči naslednji dan po objavi sklepa o začetku postopka volitev in se izteče sedmi dan po objavi sklepa o začetku postopka volitev. 
 
Rok za vložitev kandidatur je 10. 11. 2015 do 16.00 ure
 
Kandidaturo se odda v tajništvu dekanata FZJ.
 
4. člen
 
Prvi delovni dan po izteku roka za vložitev kandidature volilna komisija preveri pravočasnost in popolnost kandidatur (11. 11. 2015).
 
Kandidate, ki so vložili nepopolne kandidature, volilna komisija pozove, da jih v roku treh dni od preverjanja kandidatur dopolnijo (14. 11. 2015). Če kandidature niso pravočasno dopolnjene, jih volilna komisija s sklepom zavrže.
 
Prepozno prejete kandidature volilna komisija s sklepom zavrže.
 
Kandidature, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, volilna komisija zavrne.
 
Zoper sklep volilne komisije, s katero je kandidatura zavržena, je v roku treh delovnih dni dovoljena pritožba.
 
O pritožbi odloči dekan v dveh delovnih dneh po prejetju pritožbe. Odločitev dekana je dokončna.
 
5. člen
 
Volilna komisija po pregledu prejetih kandidatur pripravi listo kandidatov za volitve članov Študentskega sveta FZJ (17. 11. 2015).
 
Na listi morajo biti navedeni kandidati po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov.
 
Lista kandidatov se naslednji dan po preverjanju predlogov objavi na oglasni deski in spletni strani FZJ (18. 11. 2015).
 
6. člen
 
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah članov študentskega sveta FZJ imajo vsi študenti FZJ, ne glede na način izobraževanja in stopnjo študijskega programa, vključno s študenti vzporednega študija.
 
Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavno študentsko izkaznico ali s potrdilom o vpisu se ne sme odreči glasovalne pravice, čeprav ni vpisan v volilni imenik.
 
7. člen
 
Za izvedbo volilnih opravil dekan FZJ imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo študenti FZJ študijskega programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega. Imenovani člani volilne komisije so: 
Predsednica: Kaja Bodlaj
Član: Dušan Praštalo
Član: Agović Amar
 
Člani volilne komisije ne morejo kandidirati na volitvah.
 
Volilna komisija deluje v skladu Pravilnikom o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice.  
 
8. člen
 
Člane Študentskega sveta FZJ se voli na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
 
Volilna komisija v evidenci zaznamuje volivce, ki se udeležijo volitev, ti pa to potrdijo s podpisom v volilni imenik.
 
Vsak študent ima pravico glasovati za toliko kandidatov, kolikor jih sestavlja Študentski svet FZJ, ne glede na njihovo razporeditev po letnikih in načinu študija.
 
9. člen
 
Volilna komisija prešteje oddane glasovnice takoj po končanem glasovanju. Veljavne glasovnice so tiste, iz katerih je mogoče nedvoumno ugotoviti, za katere kandidate je študent glasoval. Kandidati so lahko prisotni pri štetju glasov, vendar samo kot opazovalci.
 
V Študentski svet je izvoljenih pet študentov, ki so dobili največje število glasov, ob upoštevanju pravil za sestavo Študentskega sveta FZJ.
 
V poročilu o izidu volitev je potrebno navesti število kandidatov, ki so podali vloge, število glasov, ki so jih prejeli ter opis morebitnih zapletov pri izvedbi volitev.
 
Poročilo o izidu volitev se dan po glasovanju objavi na oglasni deski in spletni strani FZJ (26. 11. 2015). Volilna komisija posreduje poročilo o izidu volitev v Študentski svet dekanu.
 
10. člen
 
Dekan skliče konstitutivno sejo na podlagi poročila o izidu volitev s Študentski svet FZJ najkasneje sedem dni po razglasitvi volilnih rezultatov, ki jo do izvolitve novega predsednika vodi dotedanji predsednik Študentskega sveta FZJ.
 
Dekan skliče konstitutivno sejo Študentskega sveta FZJ, če je na volitvah izvoljenih vsaj polovico novih članov Študentskega sveta FZJ.
 
11. člen
 
Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku osmih dni od dneva objave na spletni strani FZJ in na oglasni deski.
 
Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.
 
Odločitev dekana je dokončna.
 
Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.
 
                                          
                                                                                                 izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
                                                                                                                   Dekanja