09/11/2015

FZJ uspešna na razpisu ARRS: CRP 2015

FZJ je pridobila dvoletni raziskovalni projekt Ciljnega raziskovalnega programa z naslovom »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«. Namen projekta je vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi, ki omogoča razvoj stroke in znanosti, ter postavi okvir za vzpostavitev interdisciplinarnega raziskovanja, povezanega z zdravstveno nego, kar lahko pomembno vpliva na trajnostni družbeni razvoj.

Podlaga za projekt je dejstvo, da se Slovenija sooča s slabo urejenim sistemom izobraževanja v zdravstveni negi na vseh ravneh, od srednje šole do doktorata, pri čemer so v ospredju naslednji vidiki: vsebine in obseg izobraževanja ter kompetence diplomanta po posameznih ravneh ter mednarodno primerljiv sistem izobraževanja v celotni vertikali. Opisano zavira razvoj zdravstvene nege kot zdravstvene discipline, ki daje v razvitih državah EU pomemben doprinos k učinkovitosti in kakovosti zdravstvene obravnave in zdravstvenega sistema ter zdravju družbe. Urejeno izobraževanje je temelj profesionalizacije vsake stroke in temelj za razvoj stroke kot znanstvene discipline.
Naši partnerji v projektu so Pedagoški inštitut, Fakulteta za zdravstvene vede, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Fakulteta za vede o zdravju.
 
 
Projekt št. V5-1507 je sofinancirala javna Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.