07/01/2016

Novosti knjižnice FZJ v obdobju julij - december 2015

Zdravstvena nega

ŠOLA za klinične mentorje (9 ; 2015 ; Jesenice).  Teorije in modeli zdravstvene nege: kako jih uporabiti na kliničnih problemih? zbornik predavanj, 17. September 2015, Jesenice ; [urednice Sanela Pivač ... et al.]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2015. [COBISS.SI-ID 83717121]

RAZVOJNE usmeritve zdravstvene in babiške nege : zbornik prispevkov / [uredniki Andreja Kvas ... [et al.] ; prevod Sara Hajdarević, Prevajalska agencija Julija]. - Ljubljana : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2015. [COBISS.SI-ID 282242816]

ČUKLJEK, Snježana.  Osnove zdravstvene njege : priručnik za studij sestrinstva.  - Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2005. [COBISS.SI-ID 4283499]

Infekcijske bolezni

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji. Strokovni seminar (2011 ; Ljubljana). Infekcijske bolezni v pediatriji : zbornik predavanj, Ljubljana, 30. september 2011 ; [urednica Andreja Ljubič]. - Ljubljana : Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2011. [COBISS.SI-ID 257881600]

Pediatrija

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji. Strokovni seminar (2013 ; Zreče). V znanju je moč - ga imamo dovolj? : zbornik predavanj, Terme Zreče, 22. in 23. marec 2013 ; [urednici Andreja Ljubič, Majda Oštir]. - Ljubljana : Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2013. [COBISS.SI-ID 265854976]

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji. Strokovni seminar (2015 ; Otočec). Zdravstvena nega zdravega in bolnega dojenčka : zbornik, Otočec, 23. in 24. oktober 2015 ; [urednici Andreja Ljubič, Majda Oštir]. - Ljubljana : Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2015. [COBISS.SI-ID 281457152]

Sociologija

WILKINSON, Richard G., PICKET, Kate. The spirit level : why equality is better for everyone. - London : Penguin books, 2010. [COBISS.SI-ID 64518913]

Raziskovanje

CRESWELL, John W., PLANO CLARK, Vicki L. Designing and conducting mixed methods. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 29847645]

TEDDLIE, Charles, TASHAKKORI, Chares. Foundations of mixed methods research : integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral . - Los Angeles : SAGE, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 28540509]

LOBE, Bojana. Integration of online research methods. - Ljubljana : Faculty of Social Sciences, 2008. [COBISS.SI-ID 237987584]

Patologija

A dictionary of epidemiology / edited for the International Epidemiological Association by Miquel Porta ; associate editors Sander Greenland, Miguel Hernán, Isabel dos Santos Silva, John M. Last. - 6th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 1024137006]

FRIIS, Robert H., SELLERS, Thomas A. Epidemiology for public health. - 5th ed. - Burlington : Jones and Bartlett Learning, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 1024137518]

Javno zdravstvo

BAUMAN, Adrian Ernest, NUTBEAM, Don. Evaluation in a nutshell : a practical guide to the evaluation of health promotion programs. - 2nd ed. - North Ryde : McGraw-Hill, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 1024137262]

HEALEY, Bernard J., ZIMMERMAN Jr., Robert S. The new world of health promotion : new program development, implementation and evaluation. - Sudbury : Jones and Bartlett Publishers, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 1024138030]

HEALTH promotion and quality of life in Canada : essential readings / edited by Dennis Raphael. - Toronto : Canadian Scholars' Press Inc., cop. 2010. [COBISS.SI-ID 1024138286]

OXFORD handbook of public health practice / edited by Charles Guest ...[et al.]. - 3rd ed. - Oxford (United Kingdom) : Oxford University Press, 2013. [COBISS.SI-ID 513638519]

WALLACE/MAXCY-Rosenau-Last public health & preventive medicine / editor, Robert B. Wallace ; associate editor, Neal Kohatsu ; editor emeritus, John M. Last ; section editors, Ross Brownson ... [et al.]. - 15th ed. - New York : McGraw-Hill Medical, cop. 2008. [COBISS.SI-ID 2126053]

Vzgoja, šolstvo, izobraževanje,pouk

WATSON, Mary E. Systems approach workbook for health education and program planning. - Burlington : Jones and Bartlett Learning, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 1024137774]

Bolezni dihal

GOLNIŠKI simpozij (12 ; 2015 ; Golnik). Zagotavljanje varnosti pri bolniku z obolenji pljuč : zbornik predavanj : program za medicinske sestre in tehnike zdravstvene, [Bled, 2. in 3. oktober 2015] ; [urednik Saša Kadivec]. - Golnik : Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, [2015]. [COBISS.SI-ID 281463040]

Farmakologija

SODOBNI koncepti cepljenj in preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu [Elektronski vir] : tretja znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo : zbornik prispevkov = Contemporary vaccinations and prevention concepts in primary health care : third scientific conference with international participation : proceedings / [uredniki Vesna Zadnik ... et al.]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2015. [COBISS.SI-ID 279887360]