25/03/2016

Sklep o ponovitvi kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice

Na podlagi 49. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 18. 6. 2014 in 63. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Jesenice z dne 8. 7. 2014 je dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice dne 25. 3. 2016 sprejela 



SKLEP 
O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE
 

1. člen
 
S sprejetjem predmetnega sklepa se uradno začne kandidacijski postopek izvolitve predstavnikov študentov članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) za mandatno obdobje dveh let, od 8. 4. 2016 do 7. 4. 2018, obenem pa se določi postopkovna pravila kandidacijskega postopka. 
 
2. člen
 
S tem sklepom so razpisana prosta mesta za naslednje število predstavnikov študentov članov Upravnega odbora: 1
 
3. člen
 
Kandidira lahko vsak študent FZJ, ki v razpisanem roku odda kandidaturo in izpolnjuje pogoje.
 
Kandidatura mora vsebovati:
- ime in priimek kandidata, kontaktni naslov, telefonsko številko,
- potrdilo o vpisu v tekočem študijskem letu,
- datum,
- lastnoročni podpis.
 
Rok za vložitev kandidatur je 1. 4. 2016 do 16.00 ure. 
 
Kandidaturo se odda v tajništvu dekanata FZJ.
 
4. člen
 
Predstavnika študentov člana Upravnega odbora FZJ izvoli Študentski svet FZJ. 
 
Predlagatelj kandidature oziroma kandidat ima pravico pred začetkom glasovanja obrazložiti predlog kandidature oziroma kandidaturo.
 
O kandidatih glasuje Študentski svet FZJ javno, z dvigom rok, ali tajno z glasovnicami, če tako zahteva večina članov. Vsak član lahko glasuje za toliko kandidatov kolikor je razpisanih prostih mest.
 
Po tajnem glasovanju volilna komisija prešteje glasove za kandidate predstavnikov študentov članov Upravnega odbora FZJ, podatke vpiše v zapisnik in pripravi poročilo o izvedenih volitvah.
 
5. člen
 
Izvoljen je kandidat, ki je dobil največje število glasov pod pogojem, da je za posameznega kandidata glasovala več kot polovica vseh članov Študentskega sveta FZJ.
 
Predsednik Študentskega sveta FZJ mora imena izvoljenih članov Upravnega odbora iz vrst študentov posredovati dekanu takoj po izvolitvi predstavnikov študentov.
 
6. člen
 
Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov članov Upravnega odbora se naslednji dan po sprejetju sklepa javno objavi na spletni strani in oglasni deski fzj.
 
7. člen
 
Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku osmih dni od dneva objave na spletni strani FZJ in na oglasni deski.
 
Ugovor se naslovi na dekana FZJ in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZJ.
 
Odločitev dekana je dokončna.
 
Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.
 
 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, 
Dekanja

Sklep
 
Obrazec: Kandidatura