05/07/2016

Nov podiplomski študijski program »Psihiatrična zdravstvena nega«Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) 19. 5. 2016, akreditirala nov podiplomski študijski program za izpopolnjevanje »Psihiatrična zdravstvena nega«.

Gre za prvi podiplomski študijski program v Sloveniji, ki daje tako imenovana napredna znanja oziroma znanja na višjem zahtevnostnem nivoju (advance level of practice) v poklicu po usmeritvah OECD, s področja psihiatrične zdravstvene nege.
Program je zasnovan v skladu s sodobnimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske unije, OECD in nacionalnimi usmeritvami. V nacionalni Strategiji razvoja zdravstvene nege 2011-2020 je psihiatrična zdravstvena nega uvrščena med prioritetna strokovna področja za pripravo programov za izpopolnjevanje v zdravstveni negi.

Podatki o študijskem programu

Podiplomski študijski program bo omogočil oz. zagotovil podiplomska znanja za diplomirane medicinske sestre / diplomirane zdravstvenike na področju psihiatrične zdravstvene nege.
Program bo trajal 1 leto, sestavljen je iz 7-ih obveznih in 4-ih izbirnih predmetov, ovrednoten je z 60 ECTS točkami.

Cilj programa je zagotoviti skrbno, varno in bolj kakovostno vodenje pacientov z duševno motnjo.

Program bo obravnaval poglobljena znanja s področja psihiatrije, promocije in varovanja duševnega zdravja ter obravnave duševnih motenj,  prepoznavanja in obravnave ogroženih skupin prebivalstva v družbi, vlogo pri zdravstveni obravnavi pacienta z duševno motnjo in sposobnost prepoznavanja problemov zdravstvene obravnave pacientov, analize in ukrepanja.
V okviru programa bodo diplomanti razvili visok nivo znanj, kompetenc in sposobnosti, s katerimi bodo lahko kreirali in vodili psihiatrično zdravstveno nego, ki bo odgovarjala družbenim potrebam.
Strokovnjaki bodo usposobljeni za psihiatrično zdravstveno nego v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih zdravja. Pridobili bodo znanje, kompetence in sposobnosti na področju družbenega konteksta psihiatrične zdravstvene nege, vodenja pacientov z duševnimi motnjami, vodenja in upravljanja psihiatrične zdravstvene nege ter raziskovanja v psihiatrični zdravstveni negi.
Pomembne naloge strokovnjakov s podiplomskimi znanji s področja psihiatrične zdravstvene nege so: sposobnost odzivanja na spremenjene potrebe na področju psihiatrične zdravstvene nege, kompetentno izvajanje rehabilitacijskih postopkov ter sposobnost spremljanja in obvladovanja pacientov.

Splošne kompetence programa so:
- kritičnost in analitičnost (sposobnost analiziranja problemov ter razvijanja stroke na osnovi raziskovalnega dela, obvladanje raziskovalnih metod),
- sposobnost celostne predstave problema (prepoznavanje problema in njegove vzročne povezanosti z dejavniki iz okolja),
- vodstvene sposobnosti (sposobnost dolgoročnega razmišljanja, načrtovanja, organiziranja, odločanja, usmerjanja, usklajevanja in nadziranja skrbi osebe z motnjami v duševnem zdravju),
- sposobnost timskega dela, in kakovostne komunikacije,
- znanja in veščine operativnega in strateškega vplivanja,
- avtonomnost, izkazovanje visoke stopnje profesionalnosti pri delu v skupnosti in v kliničnem okolju.

Na naši spletni strani boste kmalu lahko izvedeli več o  študijskem programu.