16/08/2016

Razpis za nagrado in priznanje Angele Boškin in pohvalo Fakultete za zdravstvo Jesenice

 Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost v skladu z 2., 3. in 4. členom Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za zdravstvo Jesenice (sprejetem na 5. redni seji Senata FZJ v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015)

 

objavlja v študijskem letu 2015/2016 razpis za 

 
NAGRADO ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE, PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE IN POHVALO FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO JESENICE

  

1. Namen javnega Razpisa, pogoji in načini kandidiranja

Nagrade, priznanja in pohvale podeljuje Fakulteta za zdravstvo Jesenice (v nadaljevanju FZJ) kot posebno priznanje za izjemne uspehe in dosežke na znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem področju, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, razvoju in ugledu FZJ. 

Postopke za podelitev nagrad, priznanj in pohval vodi Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost Senata FZJ. 

Predlogi za podelitev nagrad, priznanj in pohval morajo biti podani pisno in morajo biti ustrezno utemeljeni, skladno z določili Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah, ki je objavljen na spletni strani FZJ in v Študentskem informacijskem sistemu FZJ. Predlagatelji so lahko dekanja FZJ, Senat FZJ, Študentski svet, tajnik in posamezne katedre ter inštituti. 


Predlogom morajo biti priložena zahtevana dokazila. Če predlog podaja Senat, Študentski svet, katedre ali inštituti, mora biti predlogu priložen izpis sklepa zapisnika seje. 


Vsi predlogi morajo na komisijo prispeti do petka, 30. 9. 2016. Nagrajujejo se izdelana in ocenjena dela ter dosežki kandidatov in organizacij v obdobju od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016. 


Študenti, ki želijo kandidirati za Nagrado Angele Boškin za študente za svoje diplomsko ali magistrsko delo, predložijo dva tiskana navadno vezana izvoda in elektronski izvod diplomskega oziroma magistrskega dela (pdf) na naslov referat@fzj.si, s katerim se želijo potegovati za nagrado, najpozneje do vključno 30. 9. 2016 v Referat za študijske in študentske zadeve. Delu priložijo še potrdilo o statusu študenta na FZJ, kratek življenjepis avtorja in mentorjev povzetek vsebine in poudarjene glavne novosti ali izvirnosti, ki jih delo vsebuje. 


Predloge za podelitev Priznanja Angele Boškin za študente in Pohvale Fakultete za zdravstvo Jesenice lahko posredujeta komisiji dekanja in prodekanja za izobraževanje. Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja in potrdilo o opravljenih izpitih. Potrdilo o opravljenih izpitih z doseženo povprečno oceno podpiše vodja Referata za študijske in študentske zadeve.
 

2. Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del in drugih dosežkov kandidatov, ki so predmet tega razpisa, so podrobno obrazložena in objavljena v Pravilniku o nagradah, priznanjih in pohvalah:

- Nagrada Angele Boškin (9. in 14. člen)
- Priznanje Angele Boškin za študente (22. člen)
- Pohvala Fakultete za zdravstvo Jesenice (32. člen) 

3. Število nagrajencev in datum nagrajevanja

Komisija bo za študijsko leto 2015/2016 podelila največ dve Nagradi Angele Boškin (eno na študijskem programu prve stopnje in eno na študijskem programu druge stopnje), največ dve Priznanji Angele Boškin za študente (eno na študijskem programu prve stopnje in eno na študijskem programu druge stopnje) in največ pet Pohval Fakultete za zdravstvo Jesenice (tri na študijskem programu prve stopnje in dve na študijskem programu druge stopnje; eno pohvalo v vsakem letniku študija). 

Nagrade, priznanja in pohvale bodo podeljene skupaj s podelitvijo diplom diplomantom študijskega programa prve in druge stopnje.


Razpis