17/08/2016

Novosti knjižnice FZJ v obdobju januar - junij 2016

Zdravstvena nega

MEDNARODNA znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave (9 ; 2016 ; Bled). Zbornik predavanj z recenzijo [Elektronski vir] = 9th International Scientific Conference Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care, 9. junij 2016, Bled, Slovenija / 9th June 2016, Bled, Slovenia ; [editors Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - El. zbornik. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo = Faculty of Health Care, 2016 [COBISS.SI-ID 87274241].

POSVET Moja kariera - quo vadis (9 ; 2016 ; Ljubljana). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta, Ljubljana, 30. 3. 2016 ; [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2016 [COBISS.SI-ID 86353409].

PRIPOROČILA obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre / [urednici Jožica Ramšak Pajk, Andreja Ljubič]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti, 2016 [COBISS.SI-ID 283609088].

Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe : zbornik predavanj / Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 37. strokovno srečanje, Ljubljana, 21. april 2016 ; [urednici Klavdija Kobal Straus, Gabrijela Valenčič]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2016 [COBISS.SI-ID 284385536].

Javno zdravje

DNEVI Marije Tomšič (8 ; 2016 ; Dolenjske Toplice). Kakovost zdravstvenih storitev : zbornik prispevkov, Dolenjske Toplice, 21. in 22. januar 2016. - Novo mesto : Fakulteta za zdravstvene vede = Faculty of Health Sciences, 2016 [COBISS.SI-ID 282993152].

MCQUEEN, David V. Health and modernity : the role of theory in health promotion / David V. McQueen and Ilona Kickbusch ; with Louise Potvin ... [et al.]. - New York : Springer, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 2223333].

MUGERLI, Marko. Zgodovina zdravstva na Jesenicah : [katalog razstave] / [besedilo Marko Mugerli ; vodja projekta [in] uvod Irena Lačen Benedičič ; slikovno gradivo fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice ... et al.]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2015 [COBISS.SI-ID 278428160].
Onkologija
JEREB, Berta. Ozdravljenje raka sámo ni dovolj. Ljubljana : Zdravniška zbornica Slovenije : Onkološki inštitut = Institute of Oncology, 2015 [COBISS.SI-ID 280327680].

Etika

WILLIAMS, John Reynold. Priročnik zdravniške etike / [prevod Brina Becner ... et al.]. - Maribor : Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2016 [COBISS.SI-ID 281048832].

Diagnostika z instrumenti, endoskopija

Znanje v sodobni endoskopiji : zbornik predavanj XXV. strokovnega seminarja s tujo udeležbo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, Rogaška Slatina, 6.-7. maj 2016 / [urednica Tatjana Gjergek]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, 2016 [COBISS.SI-ID 284581632].

Vzgoja, šolstvo, izobraževanje

MAVRIČNE družine grejo v šolo : perspektive otrok, staršev in učiteljic / [uredili] Darja Zaviršek, Ana M. Sobočan. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2012 [COBISS.SI-ID 259213312].

Kirurgija

OPERACIJSKE medicinske sestre na Slovenskem : jubilejni zbornik / [urednica Marjeta Berkopec]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2015 [COBISS.SI-ID 281867008].

Porodništvo, nosečnost

LAVRIČ, Marko. Porodništvo. 1. izd. - Celje : Visoka zdravstvena šola, 2015 [COBISS.SI-ID 282259968].

Ekologija

ENVIRONMENTAL health : from global to local / editor Howard Frumkin. - 2nd ed. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2010 [COBISS.SI-ID 4151403].

Ortopedija

ARTROSOV strokovni simpozij (4 ; 2016 ; Ljubljana). Pogosta stanja v ortopediji, Ljubljana, [5.] februar 2016 ; [urednik Mohsen Hussein]. - 1. izd. - Ljubljana : Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe, 2016 [COBISS.SI-ID 283180800].