24/07/2017

Novosti knjižnice FZAB v obdobju januar - junij 2017

Zdravstvena nega
 
KAKOVOST in varnost v sodobni operacijski zdravstveni negi : zbornik XXXIV, 
Ptuj, 19.-21. november 2015 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. - 1. izd. -  Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2015 [COBISS.SI-ID: 282034688].
 
KONTINUIRAN razvoj zdravstvene nege in njen prispevek k promociji zdravja : zbornik
predavanj z recenzijo = proceedings of lectures with peer review / 10. mednarodna znanstvena
konferenca, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenija = 10th International Scientific Conference, 8th and 9th June 2017, Bled, Slovenia  / [editors, urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič
Touzery]. Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2017 [COBISS.SI-ID: 92041217].
 
NAREDIMO operacijsko zdravstveno nego vidnejšo : zbornik XXXIII, Ljubljana, 21. november 2014 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. - 1. izd. – Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2014 [COBISS.SI-ID: 276455936].
 
POSVET Moja kariera - quo vadis (9 , 2016, Ljubljana). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. [Jesenice, 2016] / [urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. – Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2016 [COBISS.SI-ID: 86353409].
 
SKELA-SAVIČ, Brigita. Smernice za izobraževanje v zdravstveni negi na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega (VS) / Brigita Skela Savič. – Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2016 [COBISS.SI-ID: 86761985].
 
ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved (9 , 2017, Bled). Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog : zbornik predavanj z recenzijo. [19. maj, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin] / [urednica Sedina Kalender Smajlović]. – Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017 [COBISS.SI-ID: 91740161].
 
VARNOSTNA kultura - zapleti in odkloni, ki nam pretijo : zbornik XXXV, Bled, 15. april 2016 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. - 1. izd. – Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2016 [COBISS.SI-ID: 284260864].
 
ZBORNICA zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti. Strokovno srečanje (31 , 2013, Ljubljana). Zbornik XXXI - Mi med seboj : [strokovno srečanje Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti / [urednica Tatjana Požarnik]. - 22. November 2013. - 1. izd. – Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2013 [COBISS.SI-ID: 3006867].
 
 
Ginekologija
 
ŠOLA preventive in sodobnega zdravljenja v ginekologiji (2017, Ljubljana). Zbornik
prispevkov strokovnega izobraževanja. [Slovensko menopavzno društvo] / [urednici Ksenija Geršak, Lucija Vrabič Dežman]. – Ljubljana : Slovensko menopavzno društvo, 2017 [COBISS.SI-ID: 289189632].
 
 
Javno zdravje

DRUŠTVO medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, Kranj: 60 let
Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske / [urednici Mateja Bahun, Alenka Bijol]. - Kranj : Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2016 [COBISS.SI-ID: 287391488].
 
GRADIŠNIK, Lidija. Kako se pogovoriti s starejšim pacientom? : priročnik o komunikaciji za zdravstveno osebje / Lidija Gradišnik. - Maribor : Alma mater Europaea - ECM, 2017 [COBISS.SI-ID: 288945920].
 
HEALTH systems in transition : Estonia : health system review / Taavi Lai ... [et al.]. – Copenhagen : European Observatory on Health Systems and Policies, 2013 [COBISS.SI-ID: 3003109].
 
INTERNATIONAL Conference on Violence in the health sector, broadening our view – responding Together (5 , 2016, Dublin). Violence in the health sector / editors Ian Needham ... [et al.]. -  Dwingeloo : Kavanah, 2016 [COBISS.SI-ID: 32980697].
 
KULTURNE kompetence in zdravstvena oskrba : priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev / [avtorice in avtor Martina Bofulin ... [et al.] ; urednica Uršula Lipovec Čebron ; ilustracije Igor Godnjov, Ingrid Pozvek]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 [COBISS.SI-ID: 285274112].
 
ZNANSTVENA konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved (6 ,2016, Slovenj Gradec). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju : zbornik predavanj z recenzijo : proceedings of lectures with peer review /  [uredniki Danica Železnik, Uroš Železnik]. - Slovenj Gradec : Visoka šola za zdravstvene vede = University College of Health Sciences, 2016 [COBISS.SI-ID: 287296000].
 
 
Psihologija

LAVRIČ, Andrej. Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih : priročnik za vsakdanjo rabo / Andrej Lavrič. - Ljubljana : Uprava RS za zaščito in reševanje, 2016 [COBISS.SI-ID: 284822528].
 
 
Vzgoja in izobraževanje

IZ PRETEKLOSTI v sedanjost in prihodnost : spominski zbornik ob 20-letnici Srednje
zdravstvene šole Ljubljana / [urednika Lidija Butina, Lucija Mejač Petek ; izbor fotografij Vera Orešnik]. – Ljubljana : Srednja zdravstvena šola, 2017 [COBISS.SI-ID: 289511936].
 
PRENOVA srednješolskega modela izobraževanja in razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi : tehnika skupinskega konsenza : rezultati raziskave DP 3 in DP 4 projekta "Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina" (CRP, 2015-2017) / poročilo pripravili Brigita Skela Savič ... [et al.]. – Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2016 [COBISS.SI-ID: 1024197934].
 
PROFESSIONAL higher education in Europe : characteristics, practice examples and national
differences / [authors Anthony F. Camilleri ... [et al.] ; editors Marko Grdošić, Anne-Christin
Tannhäuser]. -  2nd ed. - [Swieqi] : Knowledge Innovation Centre, 2014 [COBISS.SI-ID: 4697851].
 
 
Socialno skrbstvo

COMETT domovi, Ljubljana. Podružnica dom Viharnik, Kranjska Gora: 5 let rasti : zbornik. / [Comett domovi, podružnica dom Viharnik] / [urednice Karmen Romih ... et al.]. - Kranjska Gora : Comett domovi, podružnica dom Viharnik, 2017 [COBISS.SI-ID: 289639680].
 
 
Znanstveno raziskovalno delo

KENNEDY, Declan. Pisanje in uporaba učnih izidov: praktični vodnik / Declan Kennedy praktični vodnik. – Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2015 [COBISS.SI-ID: 83848449].
 
 
Ortopedija

ARTROSOV strokovni simpozij (5 , 2017, Ljubljana): Pogosta stanja v ortopediji / [urednik Mohsen Hussein]. - 1. izd. - Ljubljana : Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe, 2017 [COBISS.SI-ID: 288436736].
 
 
Kirurgija

NOVOSTI na področju endoskopske kirurgije (30 ,2013, Ljubljana). - Zbornik XXX : novosti na področju endoskopske kirurgije, Plaza Hotel, 11. in 12. april 2013 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. – 1. izd. – Ljubljana : Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2013 [COBISS.SI-ID: 75403777].
 
VARNOST zaposlenih v operacijski sobi : zbornik (XXV, Moravske Toplice, 2009). - 
20. in 21. november 2009 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. - 1. izd. - Ljubljana, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2009 [COBISS.SI-ID: 248391936].
 
 
Okužbe, infekcije

OBVLADOVANJE bolnišničnih okužb v operacijski sobi : zbornik (XXVI, Terme Čatež, 2010).-  7. in 8. maj 2010 / [urednica zbornika Tatjana Požarnik]. - 1. izd. - Ljubljana, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2010 [COBISS.SI-ID: 250811392].
 
 
Management

SESTANEK Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašati (2016, Ljubljana). Zbornik sestanka Omalizumab: vse kar ste želeli vedeti, pa si niste upali vprašat / [urednika zbornika Mitja Košnik, Robert Marčun]. Ljubljana : Medicinska fakulteta, 2016 [COBISS.SI-ID: 285196032].
 
   
Nevarnost za zdravje na delovnem mestu. Zdravje in higiena na delovnem mestu

SESTANEK Poklicne preobčutljivostne bolezni (2016, Ljubljana)  /  [urednika zbornika Mitja Košnik, Robert Marčun]. Zbornik sestanka Poklicne preobčutljivostne bolezni. – Ljubljana : Medicinska fakulteta, 2016 [COBISS.SI-ID: 285195008].
 
 
Dojenje 

HOFMARCHER, Maria M. Health systems in transition / Maria M. Hofmarcher. - Austria : health system review. Copenhagen, 2013 [COBISS.SI-ID: 3054309].
 
MEDNARODNI simpozij o dojenju in laktaciji (9, 2016, Laško). Dojenje : ključ do trajnostnega
razvoja : zbornik prispevkov : a key to sustainable development : symposium proceedings /  [urednik Borut Bratanič]. -  Ljubljana : Slovenska fundacija za UNICEF, 2016 [COBISS.SI-ID: 286550016].