24/08/2017

Razpis za priznanje Angele Boškin in priznanje ter pohvalo Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost v skladu z 2., 3. in 4. členom Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (sprejetem na 7. redni seji Senata FZAB v študijskem letu 2016/2017, dne 17. 5. 2017) 
 
objavlja v študijskem letu 2016/2017 razpis za

 
NAGRADO ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE 
PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE 
PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE IN SODELAVCE 
PRIZNANJE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
POHVALO FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN


 
1. Namen javnega Razpisa, pogoji in načini kandidiranja 
 
Nagrade, priznanja in pohvale podeljuje Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) kot posebno priznanje za izjemne uspehe in dosežke na znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem področju, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, razvoju in ugledu FZAB. 
 
Postopke za podelitev nagrad, priznanj in pohval vodi Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost Senata FZAB. 
 
Predlogi za podelitev nagrad, priznanj in pohval morajo biti podani pisno in morajo biti ustrezno utemeljeni, skladno z določili Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah, ki je objavljen na spletni strani FZAB in v Študentskem informacijskem sistemu FZAB. Predlagatelji so lahko dekanja FZAB, Senat FZAB, Študentski svet, tajnik in posamezne katedre ter inštituti.
 
Predlogom morajo biti priložena zahtevana dokazila. Če predlog podaja Senat, Študentski svet, katedre ali inštituti, mora biti predlogu priložen izpis sklepa zapisnika seje. 
 
Vsi predlogi morajo na komisijo prispeti do 30. 9. 2017. Nagrajujejo se izdelana in ocenjena dela ter dosežki kandidatov in organizacij v obdobju od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. 
 
Študenti, ki želijo kandidirati za Nagrado Angele Boškin za študente predložijo elektronski izvod dela (pdf), s katerim se želijo potegovati za nagrado, vsako leto najpozneje do vključno 30. septembra v Referat za študijske in študentske zadeve (referat@fzab.si). Delu priložijo še sledeče obvezne priloge:
 
- potrdilo o statusu študenta na FZAB (priloži Referat za študijske in študentske zadeve),
- kratek življenjepis avtorja,
- mentorjev povzetek vsebine in poudarjene glavne novosti ali izvirnosti, ki jih delo vsebuje.

Predloge za podelitev Priznanja Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce lahko posredujejo komisiji dekanja FZAB, Senat FZAB, posamezne katedre, raziskovalni inštitut ter Študentski svet FZAB. Predlogi morajo biti oddani na obrazcu »Predlog Visokošolskega učitelja/sodelavca za priznanje Angele Boškin«.

Predloge za podelitev Priznanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za sodelujoče posameznike, skupine in organizacije izven FZAB lahko posredujejo komisiji dekanja FZAB, glavni tajnik, Senat FZAB, katedre in Študentski svet FZAB. Predlog mora vsebovati naslednje podatke: ime kandidata ali skupine, ime predlagatelja, sklep organa in utemeljitev. 

Predloge za podelitev Priznanja Angele Boškin za študente in Pohvale Fakultete za zdravstvo Angele Boškin lahko posredujeta komisiji dekanja in prodekanja za izobraževanje. Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja in potrdilo o opravljenih izpitih. Potrdilo o opravljenih izpitih z doseženo povprečno oceno podpiše vodja Referata za študijske in študentske zadeve. 


2. Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del in drugih dosežkov kandidatov, ki so predmet tega razpisa, so podrobno obrazložena in objavljena v Pravilniku o nagradah, priznanjih in pohvalah

- Nagrada Angele Boškin (9. in 14. člen) 
- Priznanje Angele Boškin za študente (22. člen) 
- Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce (25. člen) 
- Priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (29. člen) 
- Pohvala Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (32. člen) 


3. Število nagrajencev in datum nagrajevanja 

Komisija bo za študijsko leto 2016/2017 podelila največ dve Nagradi Angele Boškin (eno na študijskem programu prve stopnje in eno na študijskem programu druge stopnje), največ dve Priznanji Angele Boškin za študente (eno na študijskem programu prve stopnje in eno na študijskem programu druge stopnje), največ eno Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce, največ eno priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin in pet ali več Pohval Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
 
Večina nagrad, priznanj in pohval bo podeljenih skupaj s podelitvijo diplom diplomantom študijskega programa prve in druge stopnje na slovesnosti v decembru 2017. Del Pohval Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (32. člen) podeljen na uvodnem dnevu ob začetku študijskega leta.
 

 
Predlogi: