01/12/2017

Sklep o začetku postopka za izvolitev dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16) in poglavja B Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin ter odstopne izjave dekanje, izr. prof. dr. Brigite Skela Savič z mesta dekanje z dnem 1. 12. 2017, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 2. redni seji dne 14. 11. 2017 sprejel 

 
 
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA ZA IZVOLITEV
DEKANA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
 
 
1. člen
 
S sprejetjem predmetnega sklepa se z dnem 1. 12. 2017 uradno začne kandidacijski postopek izvolitve dekana Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) za mandatno obdobje štirih let. Izvolitveni postopek mora biti zaključen najkasneje do 14. 2. 2018. Novo izvoljeni dekan nastopi funkcijo z dnem 15. 2. 2018 za obdobje 4. let. 
S tem sklepom se določijo postopkovna pravila kandidacijskega postopka.
 
V Sklepu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
2. člen
 
Dekana FZAB izvoli Senat FZAB na predlog Akademskega zbora za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan. 
 
Kandidat za dekana FZAB mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
da je habilitiran v naziv visokošolskega učitelja docent, izredni profesor, redni profesor ali ekvivalentni raziskovalni naziv;
da je član Akademskega zbora in je zaposlen na FZAB kot visokošolski učitelj;
da se je v okviru dodiplomskega študija izobraževal na programih s področja zdravstva;
da v okviru svoje profesionalne kariere dokazuje aktivno delo na področju zdravstva, zdravstvene nege, visokega šolstva in raziskovanja;
da ima 15 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta vodstvenih izkušenj.
 
3. člen
 
Rok za vložitev predlogov kandidatov ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni od dneva izdaje sklepa o začetku postopka za izvolitev dekana.
 
Kandidaturo za dekana lahko vloži visokošolski učitelj, ki je na FZAB zaposlen. 
 
Kandidate za dekana FZAB, o katerih bo glasoval Akademski zbor, lahko predlagajo katedre FZAB ali najmanj 5 članov Akademskega zbora s pravico glasovanja.
 
Predlogi kandidatov za dekana s strani članov Akademskega zbora FZAB s pravico glasovanja in kateder FZAB, se podajo na obrazcu »Predlog kandidata/kandidatov za dekana« v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Evidentiranje kandidatov za dekana!«, ki jo naslovijo na volilno komisijo in jo oddajo v tajništvu dekanata FZAB, kjer prejmejo pisno potrdilo o oddaji. V primeru, da je kandidatura oddana po pošti, se šteje za pravočasno, če ima poštni žig najkasneje 18. 12. 2017. 
 
Kandidatura za dekana mora imeti priloženo pisno soglasje kandidata za kandidaturo. K vsakemu predlogu predlagateljev s strani članov Akademskega zbora in kateder FZAB mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, ki je predlagan.
 
Rok za oddajo kandidatur za dekana s strani visokošolskih učiteljev in rok za oddajo predlogov kandidatur za dekana s strani članov Akademskega zbora in kateder FZAB je od 16. 12. 2017 do 21. 12. 2017 do 16.00 ure. 
 
4. člen
 
Volilna komisija v roku treh dni po preteku roka za evidentiranje kandidatov za volitve dekana (do 22. 12. 2017) preveri ali so posredovani predlogi kandidatov za dekana popolni, pravočasni in ali evidentirani kandidati izpolnjujejo pogoje ter pripravi listo evidentiranih kandidatov po abecednem vrstnem redu priimkov.
Seznam se v roku treh dni po poteku roka za evidentiranje kandidatur 22. 12. 2018 objavi na oglasni deski in na spletni strani FZAB.
 
5. člen
 
Evidentirani kandidati, ki se s kandidaturo strinjajo, v roku desetih dni od objave seznama pravočasno evidentiranih kandidatov (do 3. 1. 2018) podajo pisno kandidaturo. 
 
Pisna kandidatura mora vsebovati:
 
pisno soglasje, v kolikor so predlagatelji katedre ali člani Akademskega zbora
program dela za mandatno obdobje,
bibliografijo,
sklep o izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja,
utemeljitev izpolnjevanja pogojev za dekana,
življenjepis,
dokazila o izpolnjevanju pogojev (10. člen Pravilnika o volitvah organov FZAB).
 
Kandidaturo, naslovljeno na volilno komisijo, je potrebno oddati v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura za dekana« v tajništvo dekanata FZAB, kjer se izda pisno potrdilo o prejeti kandidaturi. V primeru, da je kandidatura oddana po pošti, se šteje za pravočasno, če ima poštni žig najkasneje 3. 1. 2018. 
 
6. člen
 
Volilna komisija v roku treh dni po poteku roka za podajo kandidatur (4. 1. 2018) preveri pravočasnost in popolnost kandidatur.
 
Volilna komisija pozove kandidate, ki so vložili nepopolne kandidature, da jih v roku treh dni (do vključno 8. 1. 2018) dopolnijo. 
 
Volilna komisija preveri dopolnitve kandidatur (9. 1. 2017).
 
Prepozne kandidature volilna komisija s sklepom zavrže. 
 
7. člen
 
Volilna komisija v roku sedmih dni po preverjanju dopolnitev kandidatur iz 6. člena tega Sklepa, pripravi listo kandidatov, ki so oddali pravočasne kandidature po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov. 
 
Lista kandidatov se 10. 1. 2018 objavi na oglasni deski in spletni strani FZAB.
 
8. člen
 
Volilna komisija hkrati z objavo liste kandidatov pozove Študentski svet FZAB, da v roku 15 dni po objavi seznama predlaganih kandidatov za dekana (do vključno 25. 1. 2018), oblikuje mnenje o vseh kandidatih za dekana in ga posreduje volilni komisiji.
 
Če študentski svet v predpisanem roku ne posreduje svojega mnenja o posameznem kandidatu za dekana se šteje, da je mnenje Študentskega sveta FZAB pozitivno.
 
9. člen
 
Sejo Akademskega zbora, na kateri poteka glasovanje o predlogih kandidatov za dekana, skliče predsednik akademskega zbora najkasneje v dveh mesecih po začetku postopka za izvolitev dekana, to je najkasneje do 31. 1. 2018.
 
Sejo Akademskega zbora, na kateri se izvede glasovanje o kandidatu za dekana, vodi najstarejši visokošolski učitelj, član Akademskega zbora s pravico glasovanja.
 
Seja Akademskega zbora FZAB mora potekati v skladu s 15., 16. in 17. členom Pravilnika o volitvah organov FZAB.
 
O predlaganih kandidatih Akademski zbor glasuje na tajnem glasovanju. Na seji mora biti prisotna večina vseh članov Akademskega zbora s pravico glasovanja. Volilni upravičenec lahko glasuje samo za enega kandidata za dekana. Akademski zbor predlaga Senatu tiste kandidate, za katere je glasovala večina navzočih članov Akademskega zbora. Če v prvem krogu glasovanja noben kandidat ne dobi zadostnega števila glasov, se v drugem krogu glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.
 
Če nihče od predlaganih kandidatov ne dobi potrebnega števila glasov, se postopek kandidiranja in glasovanja ponovi, pri čemer mora biti nova seja Akademskega zbora sklicana najkasneje v enem mesecu po neuspešnem glasovanju.
 
10. člen
 
Najkasneje v roku desetih dni od seje Akademskega zbora FZAB, dotedanji dekan skliče sejo Senata FZAB, na kateri se izvoli in imenuje novega dekana visokošolskega zavoda.
 
Sejo Senata na kateri se voli Dekana, vodi najstarejši član Senata, ki ni kandidat za Dekana. Na seji mora biti prisotna večina vseh članov Senata.
 
Na seji Senata FZAB poteka predstavitev in volitev kandidatov v skladu s 19., 20. 21. in 22. členom Pravilnika o volitvah organov FZAB. 
 
11. člen
 
Senat FZAB imenuje dekana FZAB, če ta prejme večino glasov na seji, na kateri je prisotna večina vseh članov Senata FZAB.
 
Če med več kandidati nihče od kandidatov ni dobil večine glasov vseh članov Senata prisotnih na seji, se glasovanje ponovi o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če dobi v prvem krogu več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponovi.
 
Senat FZAB lahko imenovanje dekana zavrne. V tem primeru mora Akademski zbor ponovno izvesti postopek. Če Senat FZAB do izteka mandata dotedanjega dekana ne imenuje dekana FZAB, imenuje Senat FZAB vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev izmed visokošolskih učiteljev, ki so člani Senata.
 
Mandat dekana traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Novo izvoljeni dekan nastopi svojo funkcijo naslednji dan po izvolitvi.
 
12. člen
 
Za izvedbo volilnih opravil Senat FZAB imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev nepedagoške dejavnosti FZAB. Imenovane člane volilne komisije je potrdil Senat na 2. seji, dne 14. 11. 2017, ki so: 
 
mag. Saša Mlakar, predsednica, 
doc. dr. Katja Pesjak, članica
Simona Jeglič, članica.
 
Volilna komisija deluje in opravlja dela in naloge v skladu Pravilnikom o volitvah organov FZAB.
 
13. člen
 
Senat FZAB imenuje dekana FZAB za mandatno dobo štirih let. 
 
14. člen
 
Sklep o razpisu kandidacijskega postopka za izvolitev dekana FZAB, volitev in imenovanja za funkcijo dekana FZAB, se dne 1. 12. 2017 javno objavi na spletni strani in oglasni deski FZAB.
 
15. člen
 
Zoper ta sklep lahko poda kandidat ali volilni upravičenec ugovor v roku 8 dni od dneva objave tega sklepa.
 
Ugovor se naslovi na dekana FZAB in mora biti podan v pisni obliki ter dostavljen v tajništvo dekanata FZAB.
 
Odločitev dekana je dokončna.
 
Ugovor ne zadrži izvršitve tega sklepa.
 
Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
Na podlagi 29. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
 
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.
Prodekanja za izobraževanje