28/03/2018

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program (mag./2l.) »Promocija zdravja« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2018/2019

Na podlagi sklepa 5. seje Senata v 2017/2018, z dne 14. 2. 2018, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2018/2019 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Promocija zdravja (mag./2l.).

Število vpisnih mest za 2018/2019 in lokacija izvedbe študija:

30 mest za izredni študij, lokacija Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana

Informativni dan
6. september 2018, ob 15:30 uri, Ob železnici 30a, Ljubljana.

Rok za prijavo
Prvi prijavni rok bo potekal od 1. maja do 31. avgusta 2018 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava. V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 10. septembra do 14. septembra 2018.

Ker program ni koncesioniran, se bo le-ta izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:

A.    V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo. Gre za študijske programe, ki imajo v okviru dodiplomskega študija temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni.
B.    Študenti drugih študijskih smeri morajo opraviti diferencialni izpit v obsegu do 10 ECTS na področju manjkajočih vsebin (temeljna znanja o delovanju človeka v obdobju zdravja in bolezni), ki bodo določene na individualni ravni na Komisiji za študijske in študentske zadeve in na Senatu FZAB. Študent diferencialne izpite naredi tekom študija in niso pogoji za vpis v program.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi na FZAB v skladu s prijavnimi roki.

Informacije o študiju in novih izbirnih predmetih dobite tudi v promocijski brošuri.

Trajanje programa / Strokovni naslov

2 leti (120 ECTS); magistrica promocije zdravja / magister promocije zdravja

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 04 5869 361 ali po e-pošti: referat@fzab.si


Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
Vršilka dolžnosti dekanje