07/06/2018

Tuji in domači strokovnjaki na Bledu o najnovejših spoznanjih za napredek zdravstvene obravnave

11. mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi
 
Bled, 7. junij 2018 – Na Bledu danes pod naslovom Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi poteka 11. mednarodna znanstvena konferenca v organizaciji Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Na celodnevnem dogodku bodo domači in tuji strokovnjaki predstavili kar 46 prispevkov o aktualnih izzivih na področjih zdravstva, zdravstvene nege, promocije zdravja in fizioterapije.
 
»Konferenca zajema zelo pestra vsebinska področja, ki bodo podala številne nove ideje in predloge za napredek v sodobni zdravstveni obravnavi. Udeležujejo se je strokovnjaki iz zelo različnih poklicnih skupin v zdravstvu, saj smo dali velik poudarek medpoklicnemu povezovanju kot temelju kakovostne in varne obravnave pacientov,« je povedala Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred., v. d. dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. »Predavatelji bodo predstavili najnovejša raziskovalna spoznanja na področjih, kot so staranje prebivalstva, kronična obolenja, management v zdravstvu, izobraževalni sistem in promocija zdravja. Programska novost pa je področje fizioterapije, saj bo naša fakulteta letos sprejela tudi prve študente študijskega programa Fizioterapija. Prepričani smo, da gre za vodilni tovrstni dogodek v Sloveniji, ki je trdno uveljavljen tudi mednarodno.«
 
Prisotne je nagovoril tudi dr. Stojan Sorčan, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije pozdravlja in ceni prizadevanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za krepitev kakovostnega visokošolskega študija prek odprtega sodelovanja z uglednimi mednarodnimi univerzitetnimi in raziskovalnimi partnerji in domačim kliničnim okoljem ter širšo strokovno javnostjo v Sloveniji,« je povedal dr. Sorčan. »11. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi je odlična priložnost, da fakulteta še utrdi in okrepi svojo raziskovalno in študijsko vlogo v mednarodnem znanstvenem in domačem kliničnem okolju.«
  
Plenarni del izpostavil mednarodne izkušnje
Dr. Joanne Brooke s fakultete Faculty of Health and Life Sciences univerze Oxford Brookes University je predstavila prispevek o izzivih pri skrbi za zapornike z demenco v Združenem kraljestvu. Starejši zaporniki so namreč najhitreje rastoča skupina v zaporniški populaciji, saj se je v Združenem kraljestvu število zapornikov, starejših od 60 let, med letoma 2003 in 2013 povečalo kar za 120 odstotkov, kar pomembno vpliva na delovanje zaporniškega sistema. Raziskave kažejo, da je zdravstveno stanje zapornikov primerljivo z deset let starejšimi prebivalci izven zapora, prav tako je za zaporniško populacijo značilna višja pogostost kroničnih bolezni. Po ocenah naj bi 71 odstotkov zapornikov med 50–54 letom starosti imelo vsaj eno kronično bolezen, ta delež pa se pri starosti 70 let in več povzpne kar na 92 odstotkov. Zaporniška populacija je tudi visoko izpostavljena tveganjem za razvoj demence. Okvirne ocene iz Združenih držav Amerike tako nakazujejo, da naj bi kar 40 odstotkov zapornikov, starejših od 55 let, trpelo zaradi zmanjšanih kognitivnih zmožnosti.
  
Dr. Alice Kiger z inštituta Institute of Applied Health Sciences (Univerza Aberdeen) je na plenarnem predavanju predstavila dejavnike, zaradi katerih prihaja do pomanjkanja zdravstvenega osebja v severovzhodni Škotski, kot so težave pri kadrovanju, nezadosten vpis v zdravstvene in medicinske študijske programe, nejasen položaj državljanov EU zaradi t. i. brexita, upokojevanje, emigracija in zamenjava poklica. Zato diplomirane medicinske sestre z naprednimi specialističnimi znanji, izkušnjami in s kompetencami v britanskem zdravstvenem sistemu vse pogosteje prevzemajo nove in razširjene vloge. Tovrsten razvoj diplomiranim medicinskim sestram omogoča nadaljnji profesionalni razvoj, zdravstveni sistem pa lahko zagotavlja bolj kompetentno in tudi stroškovno bolj učinkovito zdravstveno oskrbo starajočemu prebivalstvu v razmerah, ko se sooča s pomanjkanjem zdravnikov.
  
Plenarni del konference sta zaključili predavanji dr. Walterja Sermeusa (Leuven Institute for Healthcare Policy), ki je predstavil belgijski nacionalni načrt za paciente s kroničnimi boleznimi ter 14 pilotnih projektov za organizacijo in upravljanje oskrbe pacientov na lokalni ravni, in dr. Cecilie Rokusek, ki je približala demografski prehod in izzive, ki jih ta prinaša za zdravstvene in socialne sektorje.
   
Celoten program 11. mednarodne znanstvene konference, ki poteka pod pokroviteljstvom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, je na voljo tukaj.

O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij Zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Leta 2016 je akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), v študijskem letu 2018/2019 pa bo sprejela tudi prvo generacijo študentk in študentov visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja). Več o FZAB: www.fzab.si.
    
Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@fzab.si, 04 58 69 360