20/09/2019

Nov študijski program za izpopolnjevanje: Mentorstvo v kliničnem okolju

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je v skladu z Zakonom o visokem šolstvu akreditirala nov študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju. Gre za prvi tovrstni študijski program za izpopolnjevanje v Republiki Sloveniji, ki bo prispeval k pridobivanju ustrezno usposobljenih strokovnjakov s področja mentorstva v kliničnem okolju. Program omogoča poglabljanje in nadgradnjo že pridobljenih kompetenc in sposobnosti za iskanje novih virov znanja na področju mentorstva in mentoriranja študentov zdravstvenih ved.

Program izhaja iz vsebin, ki so pripravljene v skladu z mednarodnimi standardi Standards to support learning and assessment in practice in Standards for mentors, practice teachers and teachers (2010, 2018) organizacije Nurse and Midwifery Council, kjer so opredeljeni standardi za področje mentoriranja:
•    vzpostavljanje učinkovitih delovnih odnosov,
•    ocenjevanje in odgovornost,
•    vrednotenje učenja,
•    ustvarjanje okolja za učenje,
•    ogrodje za izvajanje kliničnega usposabljanja,
•    na dokazih podprto izobraževanje in
•    vodenje.

Program je zasnovan za uporabo medprofesionalnega sodelovanja in učenja za delo v sodobnem zdravstvenem varstvu in za vzpostavitev sodobnega registra izobraženih mentorjev za izvajanje mentorstva študentom v kliničnem okolju. Znanja, kompetence in sposobnosti za ostala področja, kot je Fizioterapija (VS), so usklajena z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (World Confederation for Physical Therapy), s priporočili Evropske regije Svetovne zveze za fizioterapijo (European Region - World Confederation for Physical Therapy – ER - WCPT) in s priporočili Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo pri Ministrstvu za zdravje. Študijski program je usklajen tudi s slovensko zakonodajo in področnimi dokumenti, kot so Zakon o visokem šolstvu, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Poklicne aktivnosti in Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 4/2014.

TRAJANJE ŠTUDIJA

Program je ovrednoten s 60 kreditnimi točkami (ECTS) in traja eno študijsko leto.

VSEBINE

Vsebine programa nudijo potrebno in napredno teoretično in praktično znanje za kakovostno delo na področju mentorstva v kliničnem okolju. Vključujejo znanja s področij temeljev pedagogike, andragogike v mentorstvu, na dokazih podprtega mentoriranja, mentorskega procesa in motivacije z medsebojnimi odnosi, etičnega delovanja na kliničnem usposabljanju, kakovosti dokumentacije ter ocenjevanja študentov na kliničnem usposabljanju.

Izbirne vsebine temeljijo na nadgradnji znanja na področju ergonomije in delovnega okolja, didaktičnih pristopov v mentorstvu, pristopov v izobraževanju študentov na področju kliničnega usposabljanja, vodenju in organizaciji dela študentov v procesu mentoriranja, reflektivnega vedenja in kritičnega razmišljanja, supervizije v mentorskem procesu in pomenu medgeneracijskega sodelovanja.

Študij se zaključi s pripravo projektne naloge, ki temelji na reševanju aktualnih izzivov in problemov na področju mentorstva.

Študijski program za izpopolnjevanje bo dosegel širši učinek na področju zdravstvenih ved, saj bo omogočil večjo povezanost med kliničnim in akademskim okoljem. Vseboval bo tudi strokovna znanja za zagotovitev profesionalnega razvoja na področju mentorstva, kot so vloga mentorjev, mentorski procesi, načrtovanje kliničnega usposabljanja, evalvacija, oblike mentorstva, metode in tehnike poučevanja, ocenjevanje kliničnega usposabljanja, komunikacija in supervizija. Poudarki bodo na zagotavljanju učnih izidov oz. doseganju kompetenc študentov zdravstvene nege in ostalih zdravstvenih strok. V okviru programa za izpopolnjevanje bodo udeleženci programa prejeli portfelj, ki bo inovativno učno gradivo za klinične mentorje.

LOKACIJA

Program se bo izvajal v popoldanskem času v Študijskem središču Ljubljana (Ob železnici 30a), razen kliničnega usposabljanja, ki bo potekalo v dopoldanskem času. Program bodo izvajali priznani strokovnjaki na področju mentorstva.

VPIS
V študijski program se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu najmanj 180 ECTS in ki imajo 3 leta delovnih izkušenj na področju zdravstva.

Kandidat za vpis na spletni strani FZAB vnese osnovne podatke v obrazec, ga natisne in podpiše ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje po priporočeni pošti na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.

BREZPLAČNO ZA MENTORJE FZAB!
Program bo za klinične mentorje, ki sodelujejo pri usposabljanju študentov FZAB, v študijskem letu 2019/2020 brezplačen.