01/10/2019

Razpis za nagrade, priznanja ter pohvale


Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost v skladu z 2., 3. in 4. členom Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (sprejetem na 7. redni seji Senata FZAB v študijskem letu 2016/2017, dne 17. 5. 2017 in 2. redni seji v študijskem letu 2017/2018, dne 14. 11. 2018)
 
objavlja za študijsko leto 2018/2019 razpis za
 
NAGRADO ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE
PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE
PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE IN SODELAVCE
PRIZNANJE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
POHVALO FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

 
1. Namen javnega razpisa, pogoji in načini kandidiranja
 
Nagrade, priznanja in pohvale podeljuje Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) kot posebno priznanje za izjemne uspehe in dosežke na znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem področju, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, razvoju in ugledu FZAB.
 
Postopke za podelitev nagrad, priznanj in pohval vodi Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost Senata FZAB.
 
Predlogi za podelitev nagrad, priznanj in pohval morajo biti podani pisno in morajo biti ustrezno utemeljeni, skladno z določili Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah, ki je objavljen na spletni strani FZAB in v Študentskem informacijskem sistemu FZAB. Predlagatelji so lahko v. d. dekanje FZAB, Senat FZAB, Študentski svet, tajnik in posamezne katedre ter inštituti.
 
Predlogom morajo biti priložena zahtevana dokazila. Če predlog podaja Senat, Študentski svet, katedre ali inštituti, mora biti predlogu priložen izpis sklepa zapisnika seje.
 
Vsi predlogi morajo na komisijo prispeti do 12. 10. 2019. Nagrajujejo se izdelana in ocenjena dela ter dosežki kandidatov in organizacij v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.
 
Študenti, ki želijo kandidirati za Nagrado Angele Boškin za študente predložijo elektronski izvod dela (pdf), s katerim se želijo potegovati za nagrado, najpozneje do 12. 10. 2019 v Referat za študijske in študentske zadeve (referatlj@fzab.si). Delu priložijo še sledeče obvezne priloge:
 
- potrdilo o statusu študenta na FZAB (priloži Referat za študijske in študentske zadeve),
- kratek življenjepis avtorja,
- mentorjev povzetek vsebine in poudarjene glavne novosti ali izvirnosti, ki jih delo vsebuje.


Predloge za podelitev Priznanja Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce lahko posredujejo komisiji v. d. dekanje FZAB, Senat FZAB, posamezne katedre, raziskovalni inštitut ter Študentski svet FZAB. Predlogi morajo biti oddani na obrazcu »Predlog Visokošolskega učitelja/sodelavca za priznanje Angele Boškin«.


Predloge za podelitev Priznanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za sodelujoče posameznike, skupine in organizacije izven FZAB lahko posredujejo komisiji v. d. dekanje FZAB, tajnik, Senat FZAB, katedre in Študentski svet FZAB. Predlog mora vsebovati naslednje podatke: ime kandidata ali skupine, ime predlagatelja, sklep organa in utemeljitev.


Predloge za podelitev Priznanja Angele Boškin za študente in Pohvale Fakultete za zdravstvo Angele Boškin lahko posreduje komisiji v. d. dekanje. Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja in potrdilo o opravljenih izpitih. Potrdilo o opravljenih izpitih z doseženo povprečno oceno podpiše vodja Referata za študijske in študentske zadeve.


2. Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del in drugih dosežkov kandidatov


Merila so podrobno obrazložena in objavljena v Pravilniku o nagradah, priznanjih in pohvalah:
- Nagrada Angele Boškin (9. in 14. člen)
- Priznanje Angele Boškin za študente (22. člen)
- Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce (25. člen)
- Priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (29. člen)
- Pohvala Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (32. člen)


3. Število nagrajencev in datum nagrajevanja


Komisija bo za študijsko leto 2018/2019 podelila največ dve Nagradi Angele Boškin (eno na študijskem programu prve stopnje in eno na študijskem programu druge stopnje). V primeru, da je število predlogov za nagrado izenačeno, se upošteva najvišje število točk. Kandidat z višjim številom točk se predlaga za Nagrado Angele Boškin. V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se dela z enakim najvišjim številom točk dajo v ponovni pregled ocenjevalcem. Če ponovni pregled ne ugotovi nasprotno od prvega pregleda, se Nagrada Angele Boškin podeli vsem študentom, ki imajo enako najvišje število točk.
Komisija bo za študijsko leto 2018/2019 podelila največ tri Priznanja Angele Boškin za študente (eno na študijskem programu prve stopnje, eno na študijskem programu druge stopnje in eno na študijskem programu tretje stopnje), največ eno Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce, največ eno priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Podelitev bo potekala skupaj s podelitvijo diplom diplomantom na slovesnosti v decembru 2019.