09/06/2020

Dopolnitve - Protokol za preprečevanje širjenja okužbe z novim Koronavirusom SARS-CoV-2019 na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

Vlada Republike Slovenije je dne 13. 5. 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 67/20), ki se uporablja od dne 18. 5. 2020 dalje in skladno s katerim so samostojni visokošolski zavodi pri izvajanju dejavnosti dolžni upoštevati priporočene smernice za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, sprejete in objavljene s strani Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V nadaljevanju je Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju: FZAB) pripravila protokol za preprečevanje širjenja okužbe z novim korona virusom in s tem zagotavljanja varnosti pred okužbo z novim korona virusom COVID-19, katerega namen je seznanitev vseh visokošolskih učiteljev, zaposlenih in študentov FZAB.

Protokol velja za zaposlene, učitelje in študente, ki opravljajo aktivnosti na FZAB in ostale deležnike, ki vstopijo v prostore fakultete.

Protokol vsebuje priloge, ki jih izpolni oseba, ki se nahaja v prostorih fakultete (Priloga 1).
V primeru poteka okužbe prilogi izpolni študent, zaposleni in/ali učitelj fakultete (Priloga 2 in Priloga 3).

Izvajanje študijskih programov se v študijskem letu 2019/20 izvede preko razpoložljivih spletnih orodij povsod tam, kjer je to možno.

Vse oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvesti s spletnimi orodji ali v prilagojeni obliki in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se v tem študijskem letu lahko izvedejo ob fizični prisotnosti študentov. Študenti in izvajalci upoštevajo spodaj navedene protokole.

Poleg že potrjenih možnih izvedb pisnih izpitov na daljavo preko spletne aplikacije Exam.net in ustnih izpitov preko ostalih razpoložljivih spletnih video orodij na daljavo, so na voljo tudi dodatne možnosti izvedbe pisnega izpita v manjših skupinah, in sicer ob upoštevanju vseh protokolov. O načinu izvedbe izpita se odloči nosilec/izvajalec predmeta.
Manjše skupine, glede na prostorske kapacitete predavalnic in ob upoštevanju razmika med osebami v razdalji najmanj 1,5 m, pomenijo število oseb od 9 do 25 v predavalnicah na lokaciji Jesenice in od 4 do 9 oseb v posamezni predavalnici na lokaciji Študijskega središča v Ljubljani.

Protokol za predavalnice
Pred vstopom na fakulteto si vsaka oseba nadene zaščitno masko. Ob vstopu na fakulteto si mora vsaka oseba razkužiti roke. Ne zadržuje se na hodniku fakultete in slediti navodilom. V predavalnicah so označena mesta, ki omogočajo varno razdaljo med osebami. Študenti, predavatelji in zaposleni upoštevajo Navodila za izvajanje aktivnosti v fizični obliki. Obvezno je vodenje evidence prisotnosti.

Protokol za izvedbo kabinetnih vaj
Protokol velja za zaposlene, učitelje in študente, ki opravljajo kabinetne vaje (v nadaljevanju: KV) na fakulteti.
Po predhodni uskladitvi z osebjem referata, se KV izvedejo v prostorih fakultete.
Pogoji za izvajanje KV:
•    vsak študent in izvajalec KV mora na fakulteto priti zdrav (kaj pomeni biti zdrav, si oseba odgovori z Vprašalnikom o preverjanju zdravstvenega stanja, ki je priloga Protokola)
•    vsi udeleženci morajo ves čas prisotnosti nositi zaščitno obrazno masko (ki jo prinesejo s seboj),
•    ob prihodu si oseba umije in razkuži roke,
•    študenti v kabinet ne vstopajo v skupinah ampak posamično,
•    študenti se morajo preobleči v delovno zaščitno obleko (uniformo),
•    pred izvedbo aktivnosti mora izvajalec KV ponovno preveriti, ali so vsi udeleženci zdravi, kar potrdijo tudi s podpisom prisotnosti,
•    izvajalec KV mora pred pričetkom izvajanja jasno opozoriti vse študente, da morajo v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal ostati doma in se ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega oz. dežurnega zdravnika),
•    če se pri vajah uporablja oprema, naprave in predmete, jih je med in po končanih vajah potrebno očistiti in razkužiti, za kar poskrbi izvajalec, tla, mize, kljuke, stikala in druge delovne površine razkuži čistilni servis,
•    med izvajanjem KV je potrebno prostor večkrat prezračiti,
•    po končanih KV je prostor treba dobro prezračiti,
•    izvajalec sporoči številko prostora referatu, ki obvesti čistilni servis, da je prostor potrebno počistiti in razkužiti.

Protokol  za knjižnico

Izposoja in vračilo gradiva iz knjižnice FZAB in njene dislocirane enote v Študijskem središču Ljubljana (ŠSLJ):
Izposoja in vračanje gradiva iz knjižnice sta mogoča po naslednjem postopku:
•    izposoja in vračilo gradiva potekata vsak torek, od 9:00 do 16:00 ure, do preklica
•    študent prevzem ali vračilo gradiva opravi pred vhodom fakultete, po predhodni najavi o času prihoda, gradivo študent ali knjižničarka odložita na mizo pred vhodom na fakulteto.

Izposoja gradiva
Izposoja gradiva je mogoča ob predhodnem naročilu preko e pošte, na naslovih: nrustja@fzab.si in mfemc@fzab.si in je omejena na 5 enot.
Na dan izposoje študent za prevzem gradiva pred vhodom fakultete pokliče na:
•    04 5869 366 (Nina Rustja), če prevzema gradivo na Jesenicah ali
•    05 9339 580 (Maja Femc), če prevzema gradivo iz knjižnice ŠSLJ v Ljubljani.
Knjižničarka gradivo, skupaj z zadolžnico, z navedenim rokom poteka izposoje prinese do vhoda.
Za študente s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi lahko gradivo prevzame druga oseba, kar je potrebno sporočiti ob naročilu gradiva.
Vračilo gradiva:
Do ponovnega odprtja knjižnice bomo rok že izposojenemu gradivu še vedno tedensko avtomatsko podaljševali. Študenti, ki bi gradivo želeli vrniti, to lahko storijo ob torkih.
Študent, ki gradivo želi vrniti, ob prihodu do vhoda fakultete pokliče na ustrezno, zgoraj navedeno telefonsko številko in počaka na knjižničarko, da gradivo prevzame.


NAVODILA ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V FIZIČNI OBLIKI:

•    zagotovljena fizična distanca (najmanj 1,5 m),
•    zagotovljeno umivanje oz. razkuževanje rok,
•    ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti (zaščitna obrazna maska itd..). Oseba, odgovorna za izvedbo aktivnosti, naj se seznani s priporočili iz spletnih strani NIJZ in MZ RS,
•    razkuževanje predmetov s katerimi se rokuje in površin, ko skupina zapusti prostor (referat),
•    prezračevanje prostorov (učitelj - zaposleni med aktivnostjo - na 45 min po 5 do 10 minut, referat po izvedenih aktivnostih),
•    izvedba pedagoške obveznosti v najkrajšem možnem času,
•    oseba, odgovorna za izvedbo aktivnosti, mora pred pričetkom izvajanja jasno opozoriti vse študente, da morajo v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal ostati doma, pred izvedbo aktivnosti mora odgovorna oseba ponovno preveriti, da so vsi udeleženci zdravi,
•    dekanat objavi protokole za preprečevanje širjenja okužbe z novim korona virusom in zagotavljanja varnosti pred okužbo (osebna varovalna oprema, zagotavljanje umivanja oz. razkuževanja rok itd.).

Izvajanje:

1. Na začetku aktivnosti oseba, ki je odgovorna za izvedbo, jasno opozori vse študente, da morajo v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal ostati doma in se ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega oz. dežurnega zdravnika itd.) Visokošolski učitelj/izvajalec ali študent, ki ima katerekoli znake okužbe se aktivnosti ne udeleži.
2. Ob vstopu na fakulteto je obvezno nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok. Študentje ne vstopajo v skupinah ampak posamično. Razmiki med odmori in v učilnici so med študenti 1,5 m  in se vzdržujejo dokler ne zapustijo fakultete.
3. Prostori se zračijo na 45 minut od 5 do 10 minut. Uporabljene površine se razkužijo.


ZAKLJUČEK IZOLACIJE PO PREBOLELI BOLEZNI COVID – 19:


Ministrstvo za zdravje je izdalo dne, 14. 4. 2020 priporočila ob zaključku izolacije ob okužbi s COVID -19:

ASIMPTOMATSKE OSEBE

1.    Asimptomatske osebe, ki so bile testirane in imajo pozitiven bris:
-    predviden čas izolacije je 14 dni od pozitivnega brisa,
-    kontrolni brisi niso potrebni,
* če so se po prejemu pozitivnega brisa pojavili simptomi in znaki COVID – 19, veljajo navodila pod točko 4.

2.    Asimptomatske osebe, ki so bile testirane zaradi dela (npr.: študentje zaposleni v zdravstvu, v DSO, študentje na KP, predavatelji iz kliničnih okolij, zaposleni na fakulteti idr.) in so bile v stiku s COVID – 19 pozitivnimi osebami in imajo pozitiven bris*:
-    kontrolni bris po 14 dneh od pozitivnega brisa,
-    če je bris pozitiven, ga ponovimo čez 7 dni,
-    če je bris negativen, ponovimo bris 24 ur ali več od negativnega brisa,
-    ko imamo dva zaporedna brisa negativna, se lahko oseba vrne.
*Če so se po prejemu pozitivnega izvida brisa pojavili simptomi in znaki COVID – 19, veljajo navodila pod točko 4.
3.    Osebe s sumom na COVID – 19*, pri katerih bris ni bil narejen:
-    Predviden čas izolacije in vrnitev v proces dela je 14 dni od umiritve simptomov in znakov bolezni,
-    *v primeru, da so bolniki študentje / zaposleni, je potrebno narediti bris ob nastopu težav in slediti navodilom za bolnike z mikrobiološko potrjeno boleznijo (glej točko 4).

4.    Bolniki z mikrobiološko potrjeno boleznijo COVID – 19 (pozitiven bris*)
a.)    Blag potek bolezni, ki ni zahteval hospitalizacije:
-    V proces dela se lahko vrne po 14 dneh od umiritve simptomov in znakov bolezni,
-    kontrolni brisi niso pomembni: 
*v primeru, da so bolniki: študentje zaposleni v zdravstvu, v DSO, študentje na KP, predavatelji iz kliničnih okolij, zaposleni na fakulteti idr. je potreben kontrolni odvzem brisov pred vrnitvijo. Bris se odvzame 14 dni po umiritvi težav. Oseba se lahko vključuje v proces dela, ko sta 2 zaporedna brisa, odvzeta vsaj 24 ur narazen negativna.
b.)    Hujši potek boleznim zaradi katerega je bila potrebna hospitalizacija – navodila v ustanovi.
c.)    Odvzem kontrolnih brisov pri osebah, pri katerih je bila potrjena okužba z brisom npr.: kronični pacienti, ki pogosto potrebujejo obravnavo pri zdravniku in hospitalizacijo.

Pacienti, ki so preboleli okužbo, naj še naprej upoštevajo navodila, ki so podana za splošno populacijo za preprečevanje širjenja epidemije: razkuževanje in umivanje rok, vzdrževanje osebne razdalje, prepoved druženja v večjih skupinah in podobno.

Povezava do dokumentov:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Dopolnitev-navodil-priporocila-za-zakljucek-izolacije-in-vrnitev-na-delovno-mesto-po-COVID-19.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Zakljucek-izolacije-in-vrnitev-na-delovno-mesto-po-preboleli-bolezni-COVID-19.pdf

Kraj in datum: Jesenice, 8. 6. 2020
       

Skrbnica dokumenta:
Marta Smodiš, viš. pred.
                                                                                                                        Odgovorna oseba:
                                                                                                             doc. dr.  Ivica Avberšek Lužnik
                                                                                                                              Dekanja