05/10/2021

Razpis za nagrade, priznanja ter pohvale_2020/2021

 Razpis za nagrade, priznanja ter pohvale

Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost v skladu z 2., 3. in 4. členom Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah Fakultete za zdravstvo Angele Boškin objavlja za študijsko leto 2020/2021 razpis za
 
NAGRADO ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE
PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE
PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE IN SODELAVCE
PRIZNANJE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
POHVALO FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
 
1. Namen javnega razpisa, pogoji in načini kandidiranja
Nagrade, priznanja in pohvale podeljuje Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) kot posebno priznanje za izjemne uspehe in dosežke na znanstveno-raziskovalnem in izobraževalnem področju, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, razvoju in ugledu FZAB.
 
Postopke za podelitev nagrad, priznanj in pohval vodi Komisija za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost Senata FZAB.
 
Predlogi za podelitev nagrad, priznanj in pohval morajo biti podani pisno in morajo biti ustrezno utemeljeni, skladno z določili Pravilnika o nagradah, priznanjih in pohvalah, ki je objavljen na spletni strani FZAB in v Študentskem informacijskem sistemu FZAB. Predlagatelji so lahko dekanja FZAB, Senat FZAB, Študentski svet in posamezne katedre ter inštituti.
 
Predlogom morajo biti priložena zahtevana dokazila. Če predlog podaja Senat, Študentski svet, katedre ali inštituti, mora biti predlogu priložen izpis sklepa zapisnika seje.
 
Vsi predlogi morajo na komisijo prispeti do 13. 10. 2021. Nagrajujejo se izdelana in ocenjena dela ter dosežki kandidatov in organizacij v obdobju od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
 
Študenti, ki želijo kandidirati za Nagrado Angele Boškin za študente predložijo elektronski izvod dela (pdf), s katerim se želijo potegovati za nagrado, najpozneje do 13. 10. 2021 v Referat za študijske in študentske zadeve (referatlj@fzab.si). Delu priložijo še sledeče obvezne priloge:
 
- potrdilo o statusu študenta na FZAB (priloži Referat za študijske in študentske zadeve),
- kratek življenjepis avtorja,
- mentorjev povzetek vsebine in poudarjene glavne novosti ali izvirnosti, ki jih delo vsebuje.
 
Predloge za podelitev Priznanja Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce lahko posredujejo komisiji dekanja FZAB, Senat FZAB, posamezne katedre, raziskovalni inštitut ter Študentski svet FZAB. Predlogi morajo biti oddani na obrazcu »Predlog Visokošolskega učitelja/sodelavca za priznanje Angele Boškin«.
Predloge za podelitev Priznanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin za sodelujoče posameznike, skupine in organizacije izven FZAB lahko posredujejo komisiji dekanja FZAB, Senat FZAB, katedre in Študentski svet FZAB. Predlog mora vsebovati naslednje podatke: ime kandidata ali skupine, ime predlagatelja, sklep organa in utemeljitev.
Predloge za podelitev Priznanja Angele Boškin za študente in Pohvale Fakultete za zdravstvo Angele Boškin lahko posreduje komisiji dekanja. Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja in potrdilo o opravljenih izpitih. Potrdilo o opravljenih izpitih z doseženo povprečno oceno podpiše vodja Referata za študijske in študentske zadeve.
 
2. Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del in drugih dosežkov kandidatov
Merila so podrobno obrazložena in objavljena v Pravilniku o nagradah, priznanjih in pohvalah:
- Nagrada Angele Boškin (9. in 14. člen)
- Priznanje Angele Boškin za študente (22. člen)
- Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce (25. člen)
- Priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (29. člen)
- Pohvala Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (32. člen)
 
3. Število nagrajencev in datum nagrajevanja
Komisija bo za študijsko leto 2020/2021 podelila po eno nagrado Angele Boškin na vsakem študijskem programu prve stopnje in na vsakem študijskem programu druge stopnje. V primeru, da je število predlogov za nagrado izenačeno, se upošteva najvišje število točk. Kandidat z višjim številom točk se predlaga za Nagrado Angele Boškin. V primeru, da ima več kandidatov enako število točk, se dela z enakim najvišjim številom točk dajo v ponovni pregled ocenjevalcem. Če ponovni pregled ne ugotovi nasprotno od prvega pregleda, se Nagrada Angele Boškin podeli vsem študentom, ki imajo enako najvišje število točk.
Komisija bo za študijsko leto 2020/2021 podelila po eno Priznanje Angele Boškin za študente na vsakem študijskem programu prve stopnje, na vsakem študijskem programu druge stopnje in na študijskem programu tretje stopnje, največ eno Priznanje Angele Boškin za visokošolske učitelje in sodelavce, največ eno priznanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.