22/03/2022

Razpis za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2022/2023

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2021/2022, z dne 16. 3. 2022, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) v študijskem letu 2022/2023 razpisuje doktorski študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede.

Število vpisnih mest za študijsko leto 2022/2023

20 mest za izredni študij (skupaj z vključenimi mesti za tujce):

 • 7 mest za smer Promocija zdravja
 • 8 mest za smer Zdravstveni management
 • 5 mest za smer Zdravstvena nega

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku, študent mora priložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika. Fakulteta si pridružuje pravico, da preveri znanje slovenskega jezika.

Trajanje programa / Pridobljen znanstveni naslov

3 leta (180 ECTS); doktorica znanosti oziroma doktorica zdravstvenih ved/ doktor znanosti oziroma doktor zdravstvenih ved

Lokacija izvedbe

Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a.

Informativni dan

5. 9. 2022 ob 15:00

https://us06web.zoom.us/j/87993208272?pwd=TS9TUzd2UjVRZnNvYWwrVkdHTm13UT09

Meeting ID: 879 9320 8272
Passcode: 291643

Rok za prijavo

Prvi prijavni rok bo potekal od 1. aprila do 31. avgusta 2022 preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 5. do 9. septembra 2022. Prvi prijavni rok je namenjen slovenskim državljanom, državljanom članic Evropske unije in tujcem, drugi prijavni rok je namenjen le slovenskim državljanom.

Pogoji za vpis

V doktorski študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede se lahko vpiše, kdor je končal:

 1. študijski program 2. stopnje v obsegu 120 ECTS zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri.
   
 2. študijski program, ki izobražuje za zdravstvene poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program družboslovne ali humanistične smeri, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
   
 3. študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri, sprejet pred 11. 6. 2004.
   
 4. magisterij znanosti in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe zdravstvene, družboslovne ali humanistične smeri. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
 5. študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program ustrezne smeri. Tem kandidatom se določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Vsi vpisani kandidati, ki so končali študijske programe, navedene pod točkami od 1. do 4. in imajo izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri, morajo izkazovati delovne izkušnje na področju javnozdravstvenih problemov ali delati kot sodelavci v zdravstvenih timih ali biti člani timov, ki delujejo na področju zdravja v družbi.

Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:

·    Bibliografija (priloga izpisa iz Cobiss-a, v primeru tujcev pa urejen seznam kandidatovih objavljenih znanstvenih in strokovnih del, v kolikor bibliografska baza ni na voljo),

·         Potrdilo o znanju slovenskega jezika,

·         Potrdilo o znanju angleškega jezika stopnje B2,

·         Overjeno potrdilo o diplomiranju na dodiplomski stopnji, ki izkazuje smer dodiplomskega študija.

Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v RS. Za sprejem tujcev v doktorske programe veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, v kolikor so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje.

Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Kandidat pred vpisom izbere mentorja in najkasneje ob vpisu predloži njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva ter seznam treh njegovih znanstvenih objav s področja predvidene teme kandidatove doktorske disertacije. Mentor mora imeti veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor, redni profesor) oz. znanstvenega delavca (znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik) in ima izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (najmanj tri znanstvene reference 1.01, 1.02, 2.01 v zadnjih petih letih). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja je, da ima mentor pogoje za nosilca temeljnih ali aplikativnih projektov po pravilniku ARRS, kar pomeni najmanj 100 točk po SICRIS-u  v zadnjih petih letih in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. Mentor mora imeti pedagoške izkušnje z zaključnimi deli, to je vsaj mentor, somentor, recenzent magistrskih del na drugi bolonjski stopnji ali mentor, somentor, recenzent pri znanstvenem magisteriju v sistemu izobraževanja pred bolonjsko reformo. Mentor je dokončno imenovan v postopku prijave in pridobitve soglasja k temi doktorske disertacije.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

a)    uspeh pri zadnjem zaključenem študiju

b)    pridobljene dosežke, kot so:

·         objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo

·         nagrade in priznanja.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.

Vse informacije o študiju so na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/

V primeru vprašanj pokličite na telefonsko številko (0)5 93 39 580 ali pišite na naslov: referatlj@fzab.si. 

doc. dr. Sanela Pivač,
Dekanja