31/08/2023

Razpis za tutorje študente za študijsko leto 2023/2024

Dragi študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin,
 
vabimo vas, da se (ponovno) prijavite za tutorje  študente.
 
V ta namen razpisujemo mesta:
- za tutorje in
- za tutorje tujim študentom
 
Prijave potekajo preko obrazca, ki je na spletni strani, pod razpisnim besedilom. 
Rok za prijavo je 20. 9. 2023.
 
Študentsko tutorstvo je pomemben dejavnik zviševanja kakovosti študija, kjer študenti svetujejo svojim kolegom študentom za doseganje boljših študijskih rezultatov, reševanju drugih vprašanj  ter pripomorejo v uspešen zaključek študija.
 
Namen tutorstva je z organizirano pomočjo študentom olajšati vključevanje v študijsko okolje in jim svetovati ter jih usmerjati tako pri študiju kot pri reševanju osebnih težav. Študentsko tutorstvo omogoča doprinos k celostnemu razvoju študenta.
 
Namen tutorskega sistema na FZAB je ustvariti pogoje za (Pravilnik o tutorskem sistemu na FZAB, 2. člen):
- organizirano  skrb  za  razvoj  vsakega  posameznega  študenta  od  vpisa  v  študijski  program    do zaključka študija,
- krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FZAB kot celoto,
- uspešnejše vključevanje študentov v učno okolje,
- reševanje  splošnih  in  specifičnih  problemov  študentov, še  posebej  študentov  s  posebnimi
  potrebami,
- izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.
 
Študentsko tutorstvo se razume kot oblika prostovoljne in organizirane tutorske dejavnosti, pri kateri študenti višjih letnikov svetujejo svojim kolegom v nižjih letnikih pri študiju in reševanju drugih vprašanj. Med študenti se krepijo medosebne vezi, pretok  informacij, komunikacija, spodbuja se medsebojna pomoč, sodelovanje in obštudijske aktivnosti. 
 
V študijskemu letu 2023 / 2024 razpisujemo mesta za tutorje študente. Na razpis se lahko prijavijo redno vpisani redni in izredni študenti na FZAB, ki so vpisani najmanj v 2. letnik. 
 
Študenti so po izpolnjeni obveznosti tutorstva opravičeni do naslednjih nagrad, ki se štejejo v novo študijsko leto:
- Prost vstop na izobraževanja v organizaciji FZAB 
- Vpis tutorske dejavnosti v Prilogo k diplomi
- Oprostitev plačila vlog na Komisijo za študijske zadeve FZAB (3 vloge) 
 
Rok  za  prijavo je do 20. 9. 2023.
 
Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico in jo oddate v Referat za študentske in študijske zadeve. Več o tutorskem sistemu na šoli ter o vlogi in delu študenta tutorja boste izvedeli tudi na prvem tutorskem sestanku v mesecu oktobru ali novembru. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na ga. Marto Smodiš po elektronski pošti: msmodis@fzab.si  ali osebno v času govorilnih ur.
 
 
Marta Smodiš, mag. zdr. neg, viš. pred.                                  Doc. dr. Sanela Pivač 
Predsednica komisije za tutorstvo                                                      Dekanja