24/07/2023

Prijavnica - postati želim študent tutor

Študentsko tutorstvo je pomemben dejavnik zviševanja kakovosti študija, kjer študenti svetujejo svojim kolegom študentom za doseganje boljših študijskih rezultatov, reševanju drugih vprašanj  ter pripomorejo v uspešen zaključek študija.

Namen tutorstva je z organizirano pomočjo študentom olajšati vključevanje v študijsko okolje in jim svetovati ter jih usmerjati tako pri študiju kot pri reševanju osebnih težav. Študentsko tutorstvo omogoča doprinos k celostnemu razvoju študenta.

Namen tutorskega sistema na FZAB je ustvariti pogoje za (Pravilnik o tutorskem sistemu na FZAB, 2. člen):
-    organizirano  skrb  za  razvoj  vsakega  posameznega  študenta  od  vpisa  v  študijski  program    do zaključka študija,
-    krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FZAB kot celoto,
-    uspešnejše vključevanje študentov v učno okolje,
-    reševanje  splošnih  in  specifičnih  problemov  študentov, še  posebej  študentov  s  posebnimi
  potrebami,
-    izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Študentsko tutorstvo se razume kot oblika prostovoljne in organizirane tutorske dejavnosti, pri kateri študenti višjih letnikov svetujejo svojim kolegom v nižjih letnikih pri študiju in reševanju drugih vprašanj. Med študenti se krepijo medosebne vezi, pretok  informacij, komunikacija, spodbuja se medsebojna pomoč, sodelovanje in obštudijske aktivnosti.

V študijskemu letu 2023 / 2024 razpisujemo mesta za tutorje študente. Na razpis se lahko prijavijo redno vpisani redni in izredni študenti na FZAB, ki so vpisani najmanj v 2. letnik.

Študenti so po izpolnjeni obveznosti tutorstva opravičeni do naslednjih nagrad, ki se štejejo v novo študijsko leto:
- Prost vstop na izobraževanja v organizaciji FZAB
- Vpis tutorske dejavnosti v Prilogo k diplomi
- Oprostitev plačila vlog na Komisijo za študijske zadeve FZAB (3 vloge)

Rok  za  prijavo je do 20. 9. 2023.

Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico in jo oddate v Referat za študentske in študijske zadeve. Več o tutorskem sistemu na šoli ter o vlogi in delu študenta tutorja boste izvedeli tudi na prvem tutorskem sestanku v mesecu oktobru ali novembru. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na ga. Marto Smodiš po elektronski pošti: msmodis@fzab.si  ali osebno v času govorilnih ur.


Marta Smodiš, mag. zdr. neg, viš. pred.                                  Doc. dr. Sanela Pivač
Predsednica komisije za tutorstvo                                                      Dekanja