29/08/2023

Drugi prijavni rok za podiplomski študijski program Napredna zdravstvena nega

Število vpisnih mest za  študijsko leto 2023/2024

25 mest za državljane/-ke RS in državljane/-ke držav članic Evropske unije, izredni študij
5 mest za Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva in tujce/-ke iz držav nečlanic Evropske unije, izredni študij

Trajanje študija / Pridobljen strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Lokacija izvedbe
Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo
Drugi prijavni rok bo potekal od 4. do 11. septembra 2023 preko spletnega portala e-VŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava

Ker program ni koncesioniran, se bo izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
 • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
 • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
 • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
 • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
 
Pogoji za vpis
V študijski program druge bolonjske stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2I.) se lahko vpiše kdor ima:
 • zaključen študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) v obsegu 180 ECTS.
 • zaključen visokošolski triletni strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVIS.
 • zaključen višješolski študij zdravstvene nege pred uvedbo triletnega študija zdravstvene nege in zaključen univerzitetni študij pred novelo ZVIS.
 
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20 %) in glede na povprečno oceno vseh predmetov zaključenega študija (80 %).

Nadaljevanje študija po merilih za prehode
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči med študijskimi programi, ki so akreditirani v Republiki Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje, prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Prehod iz drugega magistrskega programa v magistrski program Napredna zdravstvena nega (mag./2l.) je mogoč, če:
 • to omogoča število prostih vpisnih mest,
 • kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v program,
 • ima kandidat že opravljene obveznosti primerljive s vsebinami programa,
 • kandidat predloži uradno izpisnico iz prejšnjega programa in potrdilo o izpolnjenih študijskih obveznostih.
O prehodih med programi odloča Komisija za študijske in študentske zadeve FZAB. Če opravljene obveznosti kandidata niso primerljive, mu Senat FZAB na predlog Komisije za študijske in študentske zadeve lahko predpiše obveznosti, ki jih mora kandidat do vpisa v višji letnik ali do zaključka študija opraviti. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v programu, iz katerega prehaja, študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.

Prosta mesta za neposredni vpis v 2. letnik: 2
Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.
    

V primeru vprašanj pokličite na telefonsko številko (0)5 93 39 580 ali pišite na e-naslov: referatlj@fzab.si.

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja