01/04/2021

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program (mag./2l.) »Napredna zdravstvena nega« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2021/2022

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2020/2021, z dne 17. 3. 2021, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2021/2022 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2l.).

Število vpisnih mest za 2021/2022:

30 mest za izredni študij.

Trajanje programa / Pridobljen strokovni naslov
2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Lokacija izvedbe: Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a.
 

Rok za prijavo:
Drugi prijavni rok bo potekal od 6. do 10. septembra 2021 v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava

V primeru prostih vpisnih mest, bo drugi prijavni rok potekal od 6. do 10. septembra 2021. Prvi prijavni rok je namenjen slovenskim državljanom, državljanom članic Evropske unije in tujcem, drugi prijavni rok je namenjen le slovenskim državljanom.

Ker program ni koncesioniran, se bo izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis:
V študijski program druge bolonjske stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2I.) se lahko vpiše kdor ima:

1.    zaključen študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) v obsegu 180 ECTS.

2.    zaključen visokošolski triletni strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVIS.

3.    zaključen višješolski študij zdravstvene nege pred uvedbo triletnega študija zdravstvene nege in zaključen univerzitetni študij pred novelo ZVIS.


V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno študija (80%).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno na FZAB, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana v skladu s prijavnimi roki.

Več informacij o študiju in izbirnih predmetih dobite tudi na spletni strani FZAB.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki (0)5 93 39 580 ali po e-pošti: referatlj@fzab.si

 


doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja