..." /> ..." />
Št.:48

ARRS: Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju

Več o projektu

Razpisodajalec : ARRS

Razpis : CRP_2015: Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov CIljnega raziskovalnega programa "CRP 2015" v letu 2015 (URL RS, št. 53/2015, z dne 17. 7. 2015)

Številka / oznaka projekta : V5 -1507

Trajanje projekta: od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2017

Nosilec projekta: FZAB

Partnerji projekta: Fakulteta za vede o zdravju, Pedagoški inštitut, Fakulteta za zdravstvene vede, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič

Kratek opis projekta

Cilji

Namen CRP je vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi, ki omogoča razvoj stroke in znanosti, ter postavi okvir za vzpostavitev interdisciplinarnega raziskovanja, povezanega z zdravstveno nego, kar lahko pomembno vpliva na trajnostni družbeni razvoj.

Projektne aktivnosti
Slovenija se sooča s slabo urejenim sistemom izobraževanja v zdravstveni negi na vseh ravneh, od srednje šole do doktorata, pri tem imamo v mislih predvsem naslednje vidike: vsebine in obseg izobraževanja ter kompetence diplomanta po posameznih ravneh ter mednarodno primerljiv sistem izobraževanja v celotni vertikali. Opisano zavira razvoj zdravstvene nege kot zdravstvene discipline, ki daje v razvitih državah EU pomemben doprinos k učinkovitosti in kakovosti zdravstvene obravnave in zdravstvenega sistema ter zdravju družbe. Urejeno izobraževanje je temelj  profesionalizacije vsake stroke in temelj za razvoj stroke kot znanstvene discipline.Reference projekta

BABNIK, Katarina. Interdisciplinarno raziskovanje v zdravstveni negi : kvalitativna sinteza del, objavljenih v obdobju 2010 - 2015. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 55-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024155950]

ČUK, Vesna. Analiza pridobljenih kompetenc za delo v zdravstveni negi v okviru izobraževalnega sistema in njihovo vrednotenje v državah Evropske Unije (EU). V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 24-32. [COBISS.SI-ID 1024154926]
 
HVALIČ TOUZERY, Simona. Vloga medicinskih sester z doktoratom znanosti. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 47-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024155694]
 
KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Razumevanje koncepta zdravstvene nege kot znanstvene discipline. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 33-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024155182]
 
PESJAK, Katja. Organiziranost raziskovalne dejavnosti v zdravstveni negi na nacionalnih ravneh v evropskih državah : primeri učinkovitih praks. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 40-46. [COBISS.SI-ID 1024155438]
 
PIVAČ, Sanela. Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v državah Evropske unije. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 12-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024154670]
 
SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PESJAK, Katja, ČUK, Vesna, BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona. ARRS-CRP - Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju : DP 1 - Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v EU : raziskovalno poročilo iz projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, apr. 2016. 90 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024156206]
 
SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016. ISBN 978-961-6888-24-0. [COBISS.SI-ID 86353409]
 

SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016, str. 1-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 1024154414]

SKELA-SAVIČ, Brigita. Stališča do poimenovanja štirih kategorij izvajalcev in splošnih kompetenc v zdravstveni negi Evropskega združenja v zdravstveni negi (EFN) : eksplorativna raziskava. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, 2016, str. 12-22. [COBISS.SI-ID 1024191278]

HVALIČ-TOUZERY, Simona. Stališče medicinskih sester o pomenu doktorskega študija v zdravstveni negi. V: ŽELEZNIK, Danica (ur.), ŽELEZNIK, Uroš (ur.). Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, 2016, str.33-42. [COBISS.SI-ID 1024191534]

Babnik, K., Hvalič Touzery, S., Pesjak, K. & Skela Savič, B. Zdravstvena nega kot stroka in znanost: pogled osnovnošolcev, dijakov in študentov zdravstvene nege. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 74-82. [COBISS.SI-ID 1024212270]
 
Gabrovec, B., Čuk, V., Pivač, S. & Skela Savič, B. Kategorije in kompetence izvajalcev v zdravstveni negi po modelu European Federation of Nurses : eksplorativna raziskava. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 83-90. [COBISS.SI-ID 1024212526]
 
Skela Savič, B., Pivač, S., Hvalič Touzery, S., Čuk, V. & Pesjak, K. Razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi : tehnika skupinskega konsenza. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 91-98. [COBISS.SI-ID 1024212782]

Hvalič Touzery, S., Pesjak, K. & Skela Savič, B. Odnos medicinskih sester do doktorskega študija in raziskovanja v zdravstveni negi : kvantitativna raziskava. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 99-109. [COBISS.SI-ID 1024213038]

Pajnkihar, M., Donik, B. & Fekonja, Z. Modeli za razvoj in krepitev zdravstvene nege kot znanstvene discipline – uporabnost za zdravstveno nego v Sloveniji : sistematični pregled literature. In: B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery, eds. 10. mednarodna znanstvena konferenca : Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja. Bled, 8. in 9. junij, 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, pp. 110-123. [COBISS.SI-ID 2334116]    

 
DERMOL, Valerij, BABNIK, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita,  TRUNK ŠIRCA, Nada. The image of nursing and nurses among primary school pupils. V: DERMOL, Valerij (ur.), SMRKOLJ, Marko (ur.). Management challenges in a network economy : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference, 17-19 May 2017, Lublin, Poland, (MakeLearn, ISSN 2232-3309). Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2017, str. 657-658. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-21-5/MakeLearn2017.pdf. [COBISS.SI-ID 39063045] kategorija: SU (S) 

TRUNK ŠIRCA, Nada, DERMOL, Valerij, BABNIK, Katarina, SKELA-SAVIČ, Brigita. The development of the nursing education and science : the case of Slovenia. V: DERMOL, Valerij (ur.), TRUNK, Aleš (ur.), SMRKOLJ, Marko (ur.). Managing innovation and diversity in knowledge society through turbulent time : proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 25-27 May 2016, Timisoara, Romania, (MakeLearn, ISSN 2232-3309). Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2016, str. 1275. http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-16-1/papers/ML16-297.pdf. [COBISS.SI-ID 14518689] kategorija: SU (S) 

 


ZBORNIK: 9. POSVET MOJA KARIERA - QUO VADIS
 
GRADIVO: 10. POSVET MOJA KARIERA - QUO VADIS

 
 
OBJAVE NA BLOGU


ZNANSTVENA KAVARNA - IZJAVA ZA JAVOST


 

 

 


Projekt št. V5-1507 je sofinancirala javna Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


Več o projektu