doc. dr. Branko Bregar

Bregar Branko Email: brane.bregar@gmail.com
Govorilne ure: Po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

Nosilec predmetov na I. stopnji

Zdravstvena nega in duševno zdravje

Kratek življenjepis

Diplomiral na Visoki šoli za zdravstvo in si pridobil naziv diplomiranega zdravstvenika. Znanstveni magisterij je zaključil na Fakulteti za management. Magistriral je s temo Pomen vključevanja zaposlenih v zdravstveni negi pri oblikovanju politike zdravstvenega sistema. Doktorat znanosti je končal na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani na znanstvenem področju Socialne medicine.
Poklicno pot je pričel na Psihiatrični kliniki v Ljubljaniv, kjer je zaposlen na delovnem mestu glavnega medicinskega zdravstvenika Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog. Področje strokovnega dela obsega psihiatrično zdravstveno nego, s poudarkom na odvisnosti od psihoaktivnih substanc, managementu v zdravstvu ter javnega zdravja. Poleg tega je aktiven tudi na različnih področjih, bil je predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji in član Sveta Vlade R Slovenije za duševno zdravje. Od leta 2009 naprej je član Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno in babiško nego (RSKZBN), ki velja za najpomembnejše svetovalno telo ministra za zdravje na strokovnem področju zdravstvene in babiške nege, v obdobju od leta 2015 do leta 2019 je bil predsednik. V letu 2016 je bil kot predsednik (RSKZBN) imenovan v delovno skupino Ministrstva za zdravje, ki je pripravila izhodišča za dokument razmejitve kompetenc in aktivnosti izvajalcev zdravstvene nege, ki je prvič v zgodovini države postal tudi zakonska materija. Vseskozi je aktiven na področju standardov in normativov v zdravstveni negi, je tudi soavtor priročnika Slovenska kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege. Aktiven je tudi na Zbornici zdravstvene in babiške nege v različnih delovnih telesih: član Delovne skupine za pripravo Strategije razvoja zdravstvene nege in zdravstvene oskrbe v sistemu zdravstvenega varstva v R Sloveniji za obdobje od leta 2011 do 2020, vodja Delovne skupine za pripravo osnutka zakona o dejavnosti zdravstvene in babiške nege ter član Strateškega sveta za pripravo Zakona v zdravstveni in babiški negi. Dr. Branko Bregar je nosilec in izvajalec predmeta Zdravstvena nega in duševno zdravje na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega in izvajalec predmetov Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi in Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo. Na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega občasno sodeluje kot mentor in soizvajalec pri predmetu Raziskovanje in raziskovalna metodologija. Sodeluje tudi pri študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.


Bibliografija/COBISS