Zdravstvena nega in duševno zdravje
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

doc. dr. Branko Bregar

Letnik: 3. letnik
 
Zdravstvena nega in duševno zdravje
 
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Branko Bregar
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Branko Bregar
 • Darko Loncnar, predavatelj
 • Urban Bole, predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne poglede na obravnavo oseb z duševnimi motnjami;
 • spozna elemente vedenjsko kognitivnih in svetovalnih tehnik pri delu s pacienti z duševnimi motnjami;
 • spozna terapevtsko komunikacijo in značilnosti terapevtskega odnosa pri pacientih z duševnimi motnjami; osvoji tehnike terapevtske komunikacije
 • zna uporabiti, povezati in utrditi teoretična znanja s področja zdravstvene nege in duševnega zdravja;
 • spozna osnove motivacijskega intervjuja in jih zna uporabljati pri kliničnem usposabljanju;
 • spoštuje načela Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije;
 • razvija pozitivno identiteto diplomirane medicinske sestre in vedno deluje v dobro pacienta;
 • pozna programe za ohranjanje duševnega zdravja;
 • pozna zakone iz področja duševnega zdravje;
 • zna prepoznati potrebe pacientov z duševnimi motnjami;
 • pozna principe celostne terapevtske obravnave pacientov z duševnimi motnjami;
 • spozna individualne in skupinske oblike terapevtskega dela s pacienti in svojci ter pomembnimi drugimi skrbniki;
 • spozna skupnostno psihiatrično obravnavo.

Znanje in razumevanje:
 • poznavanje preventivnih ukrepov za ohranjanje duševnega zdravja;
 • poznavanje posebnih potreb pacientov z duševnimi motnjami;
 • poznavanje terapevtske komunikacije ter dinamike delovanja v skupini;
 • poznavanje timskega dela;
 • poznavanje integracije, terapevtske obravnave in načinov destigmatizacije oseb z duševnimi motnjami;
 • poznavanje mreže skrbi za duševno bolne v povezanosti z okoljem.
Obvezna literatura:
 • Interno učno gradivo izočki predavanj, dodatna literatura po izboru predavateljev.
 • Kosina, L., ed, 1999. Iz zgodovine za prihodnost: razvoj psihiatrične zdravstvene nege v Sloveniji: 30 let strokovne sekcije. Ljubljana: Psihiatrična in nevrološka sekcija.
 • Callghan, P.& Waldock, H., 2006. Mental Health Nursing. Oxford University press.
 • Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi. Ljubljana: Educy.
 • Varcarolis, E.M., 2005. Psychiatric Nursing clinical guide. Phialdelphia: WB Saunders company.
 • Peterka Novak, J. & Bregar, B., eds, 2015. Izobraževalne vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije. Ljubljana: Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • Pregelj, P., Kobentar, R., Kobal, M. & Šušteršič, O., eds., 2009. Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju: učbenik. Ljubljana: Psihiatrična klinika Ljubljana.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50 % prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)