2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

Leto 2011

PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Komunikacija in empatičen odnos študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na področju dela s starostniki na klinični praksi = Communication and emphatic attitude of students at the College of Nursing Jesenice in working with older people in clinical practice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 211-219. [COBISS.SI-ID 67212545]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela. Pričakovani aktualni problemi v zdravstveni negi pri debelem pacientu = Expected actual nursing problems in obese patient. V: AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Etiologija in patologija debelosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 133-141. [COBISS.SI-ID 67965185]

TERBOVC, Alenka, FINK, Andrej. Modeli odločanja v dispečerski službi zdravstva = Medical dispatch service decision model. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2.  Str. 364-372. [COBISS.SI-ID 67789825]

BITEŽNIK, Žiga, SKINDER SAVIĆ, Katja. Medpoklicno sodelovanje na primeru zdravstvenega doma = Interprofessional collaboration on example of the health centre. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2.  Str. 313-321. [COBISS.SI-ID 67789569]

VRATARIČ, Marija Sabrina, KOBENTAR, Radojka. Živim sam, nisem osamljen = I live alone, I'm not lonely. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 229-237. [COBISS.SI-ID 67789313]

PIRNAT, Jožica, SKELA SAVIČ, Brigita. Vpliv interneta na mlade in vzgoja za zdravje v osnovnem zdravstvenem varstvu = Impact of internet on adolescencents and health education in primary health care. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 212-220. [COBISS.SI-ID 67788033]

TEPINA, Janita, SKELA SAVIČ, Brigita. Pridobljene kompetence v času študija zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - vidik medicinsko tehničnih posegov = Aquired competences in the time od study nursing care at College of nursing Jesenice - aspect of technical interventions. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 205-211. [COBISS.SI-ID 67787521]

TERSEGLAV, Katja, SKELA SAVIČ, Brigita. Poklicna molčečnost in varovanje osebnih podatkov pacienta na področju zdravstvene nege = Professional discretion and protecting patient's data privacy in the field of nursing care. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja dravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011. - ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 160-168. [COBISS.SI-ID 67787777]

ŠUNTAR ERJAVŠEK, Avrea, SKELA SAVIČ, Brigita. Ocena poteka zdravstvene vzgoje pri pacientih, ki se zdravijo s specifično imunoterapijo zaradi preobčutljivosti na pike kožekrilcev = Assessment of the health education for patients treated with specific immunotherapy because of hypersensitivity to hymenoptera stings. V: LAHE, Milica (ur.), LOVRENČIČ, Aleksandra (ur.). Razvijanje medpoklicnega sodelovanja v času študija na področju zdravstvenih ved / 3. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 15. 9. 2011. - V Mariboru : Fakulteta za zdravstvene vede, 2011.  ISBN 978-961-6254-47-2. - Str. 115-123. [COBISS.SI-ID 67786497]

HORVAT, Martina. Slogi vodenja - pregled literature = Leadership styles - literature review. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 642-651. [COBISS.SI-ID 67222785]

STROJAN, Nataša, ZURC, Joca, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi = Nurses' attitudes towards research in nursing. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 611-620. [COBISS.SI-ID 67222017]

KURALT, Nataša, SKELA SAVIČ, Brigita. Pravice otrok v bolnišnici - osnova za dobro sodelovanje med otrokom, starši in medicinsko sestro = Children's rigths in hospitals - the basis for a good relationship between children, parents and nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 601-610. [COBISS.SI-ID 67221761]

SMODIŠ, Marta, SKELA SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Odnos medicinskih sester do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika = Nurses' attitudes to work and tasks that fall within the comptences of doctors. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 582-591. [COBISS.SI-ID 67221505]

ANDERLE, Darja, SKELA SAVIČ, Brigita. Motivacija za vključitev v zdravstvenovzgojne programe preventive srčno-žiljnih obolenj = Motivation for participating in cardiovascular disease prevention programs. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 512-518. [COBISS.SI-ID 67221249]

NJENJIĆ, Gordana, SKELA SAVIČ, Brigita. Vloga babic pri konceptu kontinuirane skrbi za nosečnice = Role of midwives in the concept for pregnant. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 504-511. [COBISS.SI-ID 67220993]

ŽELEZNJAK, Vladka, ZURC, Joca, SKELA SAVIČ, Brigita. Dostopni časi nujnih intervencij v Nujni medicinski pomoči Kočevje = Response times of emergency interventions in Emergency medical aid Kočevje. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 426-435. [COBISS.SI-ID 67220481]

KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Prehranjenost pacientov po možganski kapi = Nutritional status of patients after stroke. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6.str. 418-425. [COBISS.SI-ID 67220225]

LAVRINEC, Pavla, PANIĆ, Zorica, KOLAKOVIĆ, Azra, PODLOGAR, Ksenija. Skladnost pričetka enteralnega hranjenja kritično bolnega v enoti intenzivne terapije s priporočili za prehrano kritično bolnega = Consistency of starting with enteral feeding of critical ill patients in the intensive care unit with the nutritional recommendations for criticaly ill. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 411-417. [COBISS.SI-ID 67217153]

TORKAR, Tanja. Evalvacija v promociji zdravja = Evaluation of health promotion. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6.str. 386-396. [COBISS.SI-ID 67216641]

BAHUN, Mateja. Stališča medicinskih sester do zdravstvene vzgoje = Nurses' opinions on health education. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. str. 361-367. [COBISS.SI-ID 67216385]

ANDERLE, Darja, KYDD, Angela. Krhki starostnik z napredovano degenerativno boleznijo hrbtenice = Frail elderly people with advanced degenerative changes of the spine. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 298-306. [COBISS.SI-ID 67214849]

PETKOVŠEK GREGORIN, Romana. Študija primera starostnika - krhkost in njene posledice = A case study of an old person - the fraility and its consequences. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011. - ISBN 978-961-92918-5-6. - Str. 288-297. [COBISS.SI-ID 67214593]

JALEN, Ani, KAUČIČ, Boris Miha, FILEJ, Bojana. Identifikacija modelov in stilov vodenja na področju zdravstvene nege = Identification of models and styles of leadership at leaders in nursing. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2011, str. 183-187. [COBISS.SI-ID 67041281]

BAHUN, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Promocija zdravja na delovnem mestu = Health promotion at the workplace. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2011, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 67074817]

TEPINA, Janita, SKELA-SAVIČ, Brigita. Pridobljene kompetence v času študija zdravstvene nege na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice - vidik medicinsko-tehničnih posegov = Aquired competences in the time of study nursing care at College of nursing Jesenice - aspect of technical medical interventions. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2011, str. 76-80. [COBISS.SI-ID 67075329]

PIVAČ, Sanela, SKINDER SAVIĆ, Katja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Etični vidiki informiranja svojcev ob smrti pacienta v urgentni ambulanti = Ethical aspects of information for the death of patient relatives in the emergency room. V: ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Medicinske sestre in babice zagotavljamo dostopnost in enakost zdravstvene oskrbe pacientov : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2011, str. 163-166. [COBISS.SI-ID 67104513]