Naslov predmeta:

Različni pogledi na promocijo zdravja v družbi 

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček 

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Helena Jeriček Klanšček

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • je sposoben kritičnega branja in razumevanja različnih pogledov na promocijo zdravja,
  je sposoben kritičnega razmišljanja in ovrednotenja ključnih izzivov promocije zdravja v sodobni družbi.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Kickbush, I., Drager, N., Lister, G. & Told, M., eds., 2012. Global Health Diplomacy. New York: Springer.
  World Health Organization, 2015. Health in All Policies - a training manual. Geneva: World Health Organization. 
  WHO Regional Office for Europe, 2014. Smart Governance for Health and Wellbeing - the evidence. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
  Kickbusch, I., 2015. The political determinants of health - ten years on. BMJ, 35.h81.
  Ottersen, O.P., Dasgupta, J. &, Blouin, C., et al., 2014. The political origins of health inequity: prospects for change. Lancet, 383(9917), pp. 630-667.
  Kemm, J., 2014. Health Promotion: Ideology, Discipline and Specialism. OUP Oxford.
  EuroHealthNet & BzgA, 2012. Healthy and active ageing. Brussels: EuroHealthNet & BZgA. Available at: http://www.healthyageing.eu/sites/www.healthyageing.eu/files/featured/
  Healthy%20and%20Active%20Ageing.pdf
  Eriksson, A., 2011. Health promoting leadership: A study of the concept and critical conditions for implementation and evaluation: Doctoral thesis at the Nordic School of Public Health, Gotheburg. Available at: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:786453/FULLTEXT01.pdf.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 

 

Metode ocenjevanja:

 • pisna priprava seminarske naloge z ustnim zagovorom - 100%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica. Ciljno branje in delo doma. Skupinsko delo v obliki delavnic. Vaje v paru, v skupini, individualno. Seminarske naloge.