Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom pri posebej dovzetnih skupinah pacientov
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 150
Nosilec predmeta: Zdenka Kramar, predavateljica
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Izvajalci predmeta:
 • Zdenka Kramar, predavateljica
 • doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • sposobnost načrtovanja in samostojnega izvajanja del in nalog SOBO pri reševanju problema OPZ v skladu s kompetencami;
 • poznavanje in razumevanje vloge zdravstvene nege pri učinkoviti, varni in kakovostni obravnavi pacienta;
 • sposobnost timskega sodelovanja, načrtovanja in izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje nastanka OPZ pri posebno dovzetnih pacientih.
  
Znanje in razumevanje:
 • razumevanje osnovnih konceptov bolnišnične higiene;
 • poznavanje poti širjenja OPZ in razumevanje dejavnikov tveganja za njihov nastanek pri posebno dovzetnih pacientih;
 • OPZ kot kazalnik kakovosti v zdravstvu, poznavanje sodobnih pristopov za spremljanje kakovosti v zdravstveni negi;
 • prepoznavanje rizičnih skupin pacientov s povečanim tveganjem za OPZ (transplantirani, onkološki, hematološki, nedonošenčki, starostniki) in razumevanje tveganj za nastanek OPZ;
 • sposobnost iskanja relevantnih informacij in podatkov za reševanje problemov;
 • organizacijske in izvedbene spretnosti in sposobnosti za preprečevanje OPZ v povezavi z različnimi diagnostičnimi, terapevtskimi in negovalnimi postopki;
 • usposobljenost za uspešno komuniciranje s pacientom, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu, sposobnost hitrega prilagajanja in usklajevanja ukrepov;
 • usposobljenost za raziskovalno delo v zdravstveni negi in razumevanje njegovega pomena za razvoj stroke;
 • usposobljenost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije ter sistemov obveščanja in poročanja na področju OPZ;
 • usposobljenost za samostojno izvajanje aktivnosti na področju zdravstveno-vzgojnega dela.
Obvezna literatura:
 • Mayhall CG. Hospital epidemiology and infection control 4th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins; 2011.
 • Grmek-Košnik I, Hvalič Touzery S, Skela-Savič B, eds. Okužbe, povezane z zdravstvom: zbornik prispevkov z recenzijo, Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2013.
 • Aktualna periodika, članki iz strokovnih revij in interneta.
Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
 • 100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • projektna naloga (50 %)
 • pisni izpit (50 %)