Naslov predmeta:

Sodobne tehnologije v zdravstveni negi in zdravstveni obravnavi

Študijska smer: vse smeri

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Uroš Rajkovič

Izvajalec predmeta:

 • izr. prof. dr. Uroš Rajkovič

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

Študent pridobi znanja, ki mu bodo omogočila uporabljati sodobne IKT z aplikacijami na njegovem strokovnem področju delovanja.
 • pridobi znanja o informatiki;
 • pridobi informacije o sodobnih IKT in njihovi uporabi v zdravstvu;
 • je seznanjen z razvojem in uporabo informatike v zdravstveni negi.

Obvezna literatura:
 

 • Burke L, Weill B. Information Technology for the Health Professions. Upper Saddle River, New Jersey: Brady/Prentice Hall Health; 2000.
 • Gradišar M. Uvod v informatiko. Ljubljana: Ekonomska fakulteta; 2003.
 • Hebda T, Czar P,Mascara C. Handbook of Informatics for Nurses and Health Care Professionals. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall; 2001.
 • Ball MJ, Hannah KJ, Newbold SK, Douglas JV. Nursing informatics: where carring and technology meet. 3rd ed. New York: Springer-Verlag; 2000.
 • Saba VK,  McCormick A. Essentials of Nursing Informatics. New York: IOS Press; 2005.
 • Turban E, Reiner RK, Potter RE. Introduction to Information Technology. New York: John Wiley & Sons, Inc.; 2001.
 • Kokol P. Računalništvo v zdravstvu I. Maribor: Visoka zdravstvena šola; 1998.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Bazično znanje s področja zdravstvene nege.

Metode ocenjevanja:

Pisni  izpit - 60%
Raziskovalna naloga (aplikativni projekt, pregledni članek, temeljni projekt) - 40%
 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, skupinsko delo.