Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v izvenbolnišničnem okolju
 
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 150
Nosilec predmeta: Zdenka Kramar, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Zdenka Kramar, predavateljica
Stopnja: Študijski program za izpopolnjevanje  
Letnik: 1. letnik
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju OPZ v izvenbolnišničnem okolju;
 • spozna vlogo medicinske sestre/zdr. tehnika pri preprečevanju in obvladovanju OPZ v izvenbolnišničnem okolju;
 • nadgradi teoretične podlage za razumevanje postopkov v zdravstveni negi z vidika preprečevanja OPZ v izvenbolnišničnem okolju;
 • pridobi znanje in veščine o postopkih preprečevanja OPZ v izvenbolnišničnem okolju v skladu s strokovnimi smernicami in najnovejšimi dognanji;
 • pridobi znanje o najpogostejših OPZ v izvenbolnišničnem okolju; 
 • pridobi znanja za prepoznavo kritičnih dejavnikov na področju OPZ v izvenbolnišničnem okolju;
 • nadgradi znanje na področju epidemiološkega spremljanja in sledenja OPZ v izvenbolnišničnem okolju;
 • nadgradi znanje v zvezi s postopki vzdrževanja pripomočkov in prostorov v izvenbolnišničnem okolju. 
  
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje in razumevanje nastanka OPZ, dejavnikov tveganja za nastanek OPZ, poti širjenja okužb in preventivnih ukrepov ter vloga medicinske sestre;
 • poznavanje sodobnih pristopov in spoznanj na področju OPZ v izvenbolnišničnem okolju;
 • poznavanje vsebine in veščine o postopkih preprečevanje OPZ v izvenbolnišničnem okolju v skladu s strokovnimi smernicami in najnovejšimi dognanji;
 • poznavanje najpogostejših OPZ v različnih izvenbolnišničnih okoljih;  
 • poznavanje izhodišč za epidemiološko spremljanja in sledenja OPZ v različnih izvenbolnišničnih okoljih;
 • poznavanje postopkov vzdrževanja pripomočkov in prostorov v različnih izvenbolnišničnih okoljih.
Obvezna literatura:
 • Klavs I, Grgič-Vitek M, Škerl M, Grosek Š, Kompan L, Kramar Z, et al. Epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb: strokovna navodila za izvajanje Pravilnika o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 74/99), Zdravstveno varstvo, Suplement, letn. 40. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije; 2001.
 • Hand Hygiene Technical Reference Manual. B.k.: World Health Organization; 2009. Dostopno na: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598606_eng.pdf 
 • Grmek-Košnik I, Hvalič Touzery S, Skela-Savič B, eds. Okužbe, povezane z zdravstvom: zbornik prispevkov z recenzijo, Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego; 2013.
 • Tomič V, Jug – Adamovič K, eds. Navodila za izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v socialnovarstvenem zavodu. 
 • Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, Kuntz G, Peguez DA, and the HICPAC. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infection; 2009. Dostopno na: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/CAUTI/CAUTIguideline2009final.pdf
 • MacCannell T, Umscheid CA, Agarwal RK, Lee I, Kuntz G, Stevenson KB, and HICPAC. Guidelines for prevention and control of norovirus gastroenteritis outbreaks in healthcare settings; 2011. Dostopno na: http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/norovirus/Norovirus-Guideline-2011.pdf
 • Nursing homes and assisted living infection prevention tools; B.l. Dostopno na: http://www.cdc.gov/longtermcare/prevention.html
 • Health Protection Agency. Prevention and control of infectious diseases in care homes; 2013. Dostopno na: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/214929/Care-home-resource-18-February-2013.pdf
 • ADA guidelines for infection control. 2nd  ed. Australian Dental Association; 2012. Dostopno na: http://www.ada.org.au/app_cmslib/media/lib/1203/m356702_v1_infection%20control%20guidelines%202012.pdf
 • Guide to infection prevention for outpatient setting: minimum expectations for safe care. CDC; 2014. Dostopno na: http://www.cdc.gov/HAI/pdfs/guidelines/Outpatient-Care-Guide-withChecklist.pdf
 • Smith PW, Bennett G, Bradley S, Drinka P, Lautenbach E, Marx J, et al. SHEA/APIC guideline: Infection prevention and control in long-term-care facility. Infect Control Hosp Epidemiol. 2008;29:785 – 814.
 • Guide to infection prevention in emergency medical services. APIC; 2013. Dostopno na: http://apic.org/Resource_/EliminationGuideForm/e1ac231d-9d35-4c42-9ca0-822c23437e18/File/EMS_Guide_web.pdf
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogojev za pristop k predmetu ni.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 30 % prisotnost na predavanjih
  100 % prisotnost na kliničnem usposabljanju in seminarjih 
Metode ocenjevanja:
 • projektna naloga (50 %)
 • pisni izpit (50 %)